If he had told you to do something extraordinary, would you not have done it? – SN theo The WAU 21.3.2022

0Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

Monday March 21th 2022
Meditation: 2Kings 5, 1-15

If [he]had told you to do something extraordinary, would you not have done it? (2 Kings 5:13) 

Naaman wasn’t an outcast. Despite his
disease, he had met with the king of Israel, after all. So his “leprosy” was likely some other disfiguring skin condition and not actually Hansen’s disease. But any affliction can drive a person to great lengths, and this commander of the army of Aram was prepared to go to great lengths. What he wasn’t prepared for was a simple cure!

We’ve all felt something of Naaman’s desperation. Our relationship struggles, persistent sin patterns, or physical or emotional illnesses can seem overwhelming—too big, too complicated, too painful to ever be resolved. But God knows that you need healing, and nothing is beyond his ability to heal, to reconcile, and to restore. He knows the best way for you to be healed (though it might not look like what you expect), and he wants to make it simple for you too.

One “simple” avenue for healing is the sacraments, which “give growth and healing to Christ’s members” (Catechism, 798). In the Sacrament of the Anointing, God gives special grace to restore and strengthen you when you are tried by illness (1510–11). In the Sacrament of Reconciliation, God can heal you of every kind of sin, whether jealousy, anger, or resentment, and bring you peace as you are reconciled to him (1496). And in the Sacrament of the Eucharist, Jesus can fill you with grace, strengthen your love for God and neighbor, and help you let go of harmful behaviors (1323, 1394).

Not all of us need physical healing, but everyone needs spiritual healing. This week, set aside any disdain for the “simple cure” and your own thoughts of how God ought to heal. Let nothing keep you from the grace he offers in the sacraments. Consider going to daily Mass or Confession. Trust your Father to meet you there with the balm of mercy and grace and the strength to be made whole. Trust him to provide that simple cure.

“Lord, I need your healing today.” 

Thứ Hai tuần III Mùa Chay
ngày 21.3.2022

Suy niệm: 
2V 5, 1-15

Giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? (2V 5,13)

Naaman không phải là người bị ruồng bỏ. Dù mắc bệnh nhưng sau cùng thì ông đã được gặp vua Israel. Vì vậy, “bệnh phong” của ông có thể là một số tình trạng da biến dạng khác chứ không thực sự là bệnh phong. Nhưng bất kỳ nỗi đau đớn nào cũng có thể khiến một người làm bất kể chuyện gì, và vị chỉ huy quân Aram này đã chuẩn bị sẵn sàng để làm bất kể chuyện gì. Những gì ông không chuẩn bị cho một cách chữa trị đơn giản!

Tất cả chúng ta đều cảm thấy có điều gì đó khiến Naaman tuyệt vọng. Những cuộc đấu tranh trong mối tương quan của chúng ta, những thứ tội lỗi dai dẳng, hoặc những căn bệnh về thể lý hoặc tình cảm có thể dường như quá sức – quá lớn, quá phức tạp, quá đau đớn để không bao giờ có thể giải quyết được. Nhưng Thiên Chúa biết rằng bạn cần được chữa lành, và không có gì nằm ngoài khả năng chữa lành, hòa giải và phục hồi của Ngài. Ngài biết cách tốt nhất để bạn được chữa lành (mặc dù nó có thể không giống như những gì bạn mong đợi) và Ngài cũng muốn làm cho nó trở nên đơn giản với bạn.

Một con đường “đơn giản” để chữa bệnh là các bí tích “ban sự phát triển và chữa lành cho các chi thể của Đức Kitô” (Sách Giáo Lý, 798). Trong Bí tích Xức Dầu, Thiên Chúa ban ân sủng đặc biệt để phục hồi và củng cố bạn khi bạn bị thử thách vì bệnh tật (1510–11). Trong Bí tích Hòa giải, Thiên Chúa có thể chữa lành cho bạn mọi thứ tội lỗi, dù là ghen tuông, giận dữ hay oán hận, và mang lại cho bạn sự bình an khi bạn được làm hòa với Ngài (1496). Và trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu có thể ban nhiều ân sủng cho bạn, củng cố tình yêu của bạn đối với Thiên Chúa và tha nhân, và giúp bạn từ bỏ những hành vi tai hại (1323, 1394).

Không phải tất cả chúng ta đều cần sự chữa lành về thể lý, nhưng ai cũng cần được chữa lành về mặt tinh thần. Tuần này, hãy gạt bỏ mọi thái độ khinh thường về “cách chữa bệnh đơn giản” và suy nghĩ của riêng bạn về cách Thiên Chúa phải chữa lành. Không điều gì ngăn cản bạn khỏi ân sủng mà Ngài ban trong các bí tích. Hãy nghĩ tới việc đi tham dự Thánh lễ hằng ngày hoặc Xưng tội. Hãy tin cậy Cha của bạn sẽ gặp bạn ở đó với thuốc thơm của lòng thương xót và ân sủng và sức mạnh để trở nên mạnh khỏe. Hãy tin tưởng để Ngài ban cho bạn cách chữa bệnh đơn giản đó.

Lạy Chúa, con cần sự chữa lành của Chúa hôm nay. 

21.3.2022  

Suy niệm Tin mừng theo: evangeli.net
Lc 4, 24-30                 

 Không có tiên tri nào được chấp nhận  nơi quê hương mình 

Fr. Higinio Rafael Rosolen Ive

Hôm nay trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng “không có ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương của Người” (Lc 4,24). Bằng cách sử dụng câu châm ngôn này, Chúa Giêsu đang giới thiệu chính Ngài như một nhà tiên tri.

“Tiên tri” là người nói thay cho người khác, người mang thông điệp của người khác. Đối với người Dothái, các tiên tri là những người được Thiên Chúa sai đến để loan báo, dù bằng lời nói, bằng dấu hiệu, về sự hiện diện của Thiên Chúa, sự xuất hiện của Đấng Mêsia, sứ điệp cứu rỗi, hòa bình và hy vọng.

Chúa Giêsu là Tiên tri tuyệt vời, Đấng Cứu thế được mong đợi từ lâu; trong Ngài mọi lời tiên tri đều được ứng nghiệm. Nhưng, cũng như đã xảy ra vào thời Êlia và Êlisê, Chúa Giêsu không được nhiều người trong họ “chấp nhận”, vì có những người đầy giận dữ đã “đứng dậy và lôi Ngài ra khỏi thành” (Lc 4,29 ).

Mỗi người trong chúng ta, nhờ phép rửa tội của mình, cũng được kêu gọi trở thành một ngôn sứ. Vì vậy chúng ta hãy:

Thứ nhất: Chúng ta nên loan báo Tin mừng. Để làm được như vậy, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, chúng ta phải lắng nghe Lời với một cách tiếp cận chân thành, để cho Lời ấy chạm đến cuộc sống của chúng ta, để cho Lời ấy xây dựng chúng ta, khuyến khích chúng ta, động viên chúng ta, bởi vì nếu chúng ta không dành thời gian để cầu nguyện. với Lời đó, thì chúng ta sẽ thực sự là một “tiên tri giả”, một “kẻ lừa đảo” hoặc một “lang băm trống rỗng”.

Thứ hai: Để sống theo Tin Mừng. Một lần nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta không được yêu cầu phải hoàn hảo, nhưng phải tiếp tục phát triển và muốn phát triển khi chúng ta tiến theo con đường của Tin mừng; cánh tay của chúng ta không bao giờ được chùng xuống”. Điều cần thiết là phải chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, rằng Chúa Giêsu Kitô đã cứu chúng ta, rằng tình yêu thương của Ngài là mãi mãi.

Thứ ba: Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải ý thức rằng giống như Chúa Giêsu đã trải qua sự từ chối, giận dữ và bị kéo ra ngoài, thì điều này cũng sẽ xảy ra trên đường đời của cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Hãy để Mẹ Maria, Nữ Vương của các tiên tri, dẫn đường cho chúng ta. 

Comments are closed.

phone-icon