Những công việc của lòng thương xót

0

Tác giả: LARRY ONEY
Nguồn: WAU
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Hội Thánh dạy điều gì?

Mỗi ngày Chúa Nhật, bạn có có hội để làm việc bố thí bằng cách đóng góp cho việc quyên góp trong Thánh Lễ và cầu nguyện trong suốt phần dâng lễ, cho dẫu bạn không thường suy nghĩ về điều đó như thế.

Từ “làm phúc bố thí (almsgiving)”, có nguồn gốc từ từ Hy Lạp “thương xót (pity)” hoặc “xót thương (mercy)”. Và đó chính là bốn mươi ngày mùa Chay mà chúng ta theo đuổi việc làm phúc bố thí – bày tỏ lòng thương xót đối với những người khác – qua những hành động có ý thức.

Những công việc của lòng thương xót là những hành động bác ái với đó chúng ta giúp đỡ những người lân cận của chúng ta  những nhu cầu về tinh thần và vật chất. Hướng dẫn, khuyên nhủ, khích lệ, an ủi là những hành vi của lòng thương xót về tinh thần, như việc đang tha thứ và đang chịu đựng những lầm lỗi cách kiên nhẫn. Những việc thương xót về thể xác đặc biệt bao gồm trong việc cho người đói ăn, cho người vô gia cư tạm trú (cho khách trọ nhà), cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng người đau ốm và tù đày, chôn cất người chết. Trong số những việc này, việc bố thí cho người nghèo là một trong những bằng chứng chính yếu cho tình bác ái huynh đệ: đó cũng là một hành động của sự công bằng làm đẹp lòng Thiên Chúa.

“Dưới nhiều hình thức… sự khốn cùng của con người là dấu chỉ cho thấy con người sau nguyên tội yếu đuối từ bẩm sinh và cần đến ơn cứu độ. Vì thế, Đức Kitô đã chạnh lòng thương xót và mang lấy thân phận khốn cùng của con người và tự đồng hóa với ‘người bé nhỏ trong các anh em’. Ngay từ đầu, Hội Thánh ưu ái đặc biệt những người cùng khổ để nâng đỡ, bảo vệ và giải phóng họ, mặc dù vẫn có nhiều phần tử đã không làm như vậy. Hội Thánh đã thực hiện điều này qua vô số công cuộc từ thiện mà thời nào và ở đâu cũng không thể thiếu” (GLHTCG, số 2448).

Những Công Việc Thương Xót về Thể Xác (Thương xác bảy mối)

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Những Công Việc Thương Xót về tinh thần (Thương linh hồn bảy mối)

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Comments are closed.

phone-icon