Blessed be God… – Suy niệm theo The WAU ngày 05.5.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Thursday May 5th 2022
Meditation: Psalm 66: 8-9. 16-17. 20

Blessed be God who refused me not my prayer or his kindness. (Psalm 66:20)

You can almost hear these words from today’s psalm on the lips of the Ethiopian court official after he met Philip (see Acts 8:39). The official had just been to the Temple in Jerusalem to worship and was reading from the prophet Isaiah as he traveled home. As he was wondering what the words could mean, he suddenly noticed a man running alongside his chariot. “Do you understand what you are reading?” the man called out (8:30). The official invited Philip into his chariot, and just like that, everything changed.

This court official was clearly devout. He had worshipped in Jerusalem and prayerfully read the Scriptures. But he longed to understand more. Little did he know that God already had a plan in motion to do exactly what the psalmist had prayed for: show him kindness and answer his prayer. At the perfect moment, the Lord brought Philip to explain the Scriptures to him. The Lord provided water for his baptism. The Lord filled him with freedom and joy.

God saw the stirrings of this man’s heart even before he prayed. That’s true for us as well. God sees the longings of every person who is seeking him—even before they realize what they’re looking for!

Our heavenly Father is always ready to bring light and life to us—and to everyone seeking him. He wants us to know him. His deepest desire is that his love, peace, and strength would find a place in our hearts. So he may lead us to a particular Scripture passage or put a person like Philip in our path to show us his faithfulness. He may provide a helping hand in the middle of a trying time or answer a prayer.

 

Just as the Lord knew where this official was and what was stirring in his heart, he sees you and knows you as well. Even as you are seeking him, he is already working to answer you. He hears your prayers, whether they are for yourself or for a loved one. And that knowledge can bring you comfort and hope!

“Thank you, Lord, that you do not refuse our prayers. Even now, in your kindness, you are sending an answer.”

Thứ Năm tuần tuần III Phục Sinh
ngày 05.5.2022

Suy niệm: Tv 66, 8-9. 16-17. 20

Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng từ chối lời thỉnh nguyện con dâng, cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

Bạn hầu như có thể nghe thấy những lời này từ bài Thánh vịnh hôm nay trên môi của viên quan tòa Êtiôpia sau khi ông ta gặp Philíp (Cv 8,39). Vị quan này vừa đến Đền thờ ở Giêrusalem để thờ phượng và đang đọc sách từ nhà tiên tri Isaia khi ông đi về nhà. Khi đang tự hỏi những từ này có nghĩa là gì, ông ta đột nhiên nhận thấy một người đang chạy bên cạnh chiến xa của mình. “Ông có hiểu những gì ông đang đọc không?” người đó  hỏi (8,30). Vị quan mời Philíp vào xe của mình, và cứ như vậy, mọi thứ đã thay đổi.

Quan chức tòa án này rõ ràng là rất sùng đạo. Ông đã thờ phượng tại Giêrusalem và đọc Kinh thánh một cách sùng kính. Nhưng ông khao khát được hiểu nhiều hơn. Ông ít biết rằng Thiên Chúa đã có một kế hoạch để thực hiện chính xác những gì tác giả Thánh vịnh đã cầu nguyện: tỏ cho ông lòng nhân từ và đáp lời cầu nguyện của ông. Vào thời điểm thích hợp, Chúa đưa Philíp đến để giải thích Kinh thánh cho ông. Chúa đã cung cấp nước để ông chịu phép rửa. Chúa đã ban tràn đầy tự do và niềm vui cho ông.

Thiên Chúa đã nhìn thấy sự rung động của trái tim người này ngay cả trước khi ông cầu nguyện. Điều đó cũng đúng với chúng ta. Thiên Chúa nhìn thấy những khao khát của mỗi người đang tìm kiếm Ngài – ngay cả trước khi họ nhận ra mình đang tìm kiếm điều gì!

Cha trên trời luôn sẵn sàng mang lại ánh sáng và sự sống cho chúng ta – và cho mọi người đang tìm kiếm Ngài. Ngài muốn chúng ta biết Ngài. Mong muốn sâu sắc nhất của Ngài là tình yêu, hòa bình và sức mạnh của Ngài sẽ tìm thấy một vị trí trong tâm hồn chúng ta. Vì vậy, Ngài có thể dẫn chúng ta đến một đoạn Kinh thánh cụ thể hoặc đưa một người như Philíp vào con đường của chúng ta để cho chúng ta thấy sự trung tín của Ngài. Ngài có thể giúp đỡ khi đang gặp khó khăn hoặc đáp lời cầu nguyện.

Cũng như Chúa đã biết vị quan này ở đâu và điều gì đang khuấy động trong lòng ông, Ngài nhìn thấy bạn và cũng biết bạn. Ngay cả khi bạn đang tìm kiếm Ngài, Ngài vẫn đang nỗ lực để trả lời bạn. Ngài nghe thấy những lời cầu nguyện của bạn, cho dù đó là cho chính bạn hay cho người thân yêu. Và kiến ​​thức đó có thể mang lại cho bạn niềm an ủi và hy vọng!

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, vì Chúa không từ chối lời cầu nguyện của chúng con. Ngay cả bây giờ, với lòng nhân hậu của Chúa, Chúa đang gửi một câu trả lời.

* * *

Ga 6, 44-51
Ta là bánh từ trời xuống

Hôm nay, chúng ta hát mừng Chúa là Đấng mà chúng ta nhận được vinh quang và sự khải hoàn. Chúa Phục sinh tự giới thiệu với Giáo hội của Ngài rằng “Ta là chính Ta” xác định Ngài là nguồn ơn cứu độ: “Ta là bánh ban sự sống” (Ga 6,48). Cộng đoàn tụ họp quanh Ngài là Đấng Hằng Sống, để cảm tạ, thương yêu nhận ra Ngài và chấp nhận sự dạy dỗ của Thiên Chúa, ngày nay được gọi là sự dạy dỗ của Đức Chúa Cha. Chúa Kitô, bất tử và vinh quang nhắc nhở chúng ta một lần nữa rằng Chúa Cha là nhân vật chính thực sự của mọi sự. Những ai lắng nghe và tin tưởng sống trong sự hiệp thông với Đấng đến từ Thiên Chúa, với Đấng duy nhất đã thấy Ngài và do đó, đức tin là khởi đầu của sự sống vĩnh cửu.

Bánh hằng sống là Chúa Giêsu. Nó không phải là chất dinh dưỡng mà chúng ta đồng hóa cho chúng ta mà nó đồng hóa chúng ta. Nó làm cho chúng ta cảm thấy khao khát Thiên Chúa, khao khát được lắng nghe Lời Ngài, tức là lòng chúng ta vui mừng và hân hoan. Bí tích Thánh Thể là một tiên báo về vinh quang Thiên đàng: “Chúng ta chia bánh, thuốc trường sinh bất tử, thuốc giải độc mà chúng ta uống để không chết nhưng được sống đời đời trong Chúa Giêsu Kitô” (thánh Inhaxiô thành Antiôkia). Sự hiệp thông của chúng ta với xác thịt của Chúa Kitô Phục sinh phải giúp chúng ta quen thuộc với tất cả những gì từ Thiên đàng xuống, nghĩa là cầu xin, tiếp nhận và mặc lấy tình trạng thực sự của chúng ta: chúng ta được tạo ra cho Thiên Chúa và chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn cơn đói của chúng ta một cách trọn vẹn.

Nhưng bánh hằng sống này sẽ không chỉ một ngày nào đó làm cho chúng ta sống vượt qua cái chết thể xác, nhưng chúng ta nhận được ngay bây giờ “sự sống của thế gian” (Ga 6,51). Công trình của Chúa Cha, Đấng không tạo ra chúng ta để chết, nhưng là để gắn liền với tình yêu và đức tin. Ngài yêu cầu một con người hiện tại, tự do và cá vị đáp lại sáng kiến ​​của Ngài. Mỗi lần ăn chiếc bánh đó, chúng ta hãy đi sâu hơn vào chính Tình yêu! Chúng ta không sống cho mình nữa, không sống cho tội lỗi nữa. Thế gian quý giá vì có Ngài, Đấng không ngừng yêu thương nó đến cùng, bởi vì có một Sự hy sinh mà tất cả chúng ta đều được lợi ích, kể cả những người phớt lờ nó.

Fr. Pere MONTAGUT i Piquet – https://evangeli.net/gospel/day/2022-05-05

Comments are closed.

phone-icon