Building your prayer time

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo Word Among Us, Prayer Resources
Nguồn: WAU

Building Your Prayer Time 


A Basic Model for Personal Prayer

The power behind our faith, the witness to God’s power that we are privileged to partake in as followers of Christ and members of his body, flows from our relationship with God.

And we build and strengthen that relationship in the time we spend in God’s presence. Whether or not you’re new to prayer (maybe five minutes seems a stretch!), all of us can benefit from some simple steps.

Quiet yourself from distractions. 

Let us fix our eyes on Jesus; let us throw off everything that distracts us (see Hebrews 12:1-2). Morning tends to be a better time to pray for most people; choose a quiet place-in your home, at work, outdoors, or in a church.

Examine your conscience. 

Repent of your sins; ask for forgiveness; believe your sins are forgiven; repent at the Penitential Rite during the liturgy; receive the Sacrament of Reconciliation whenever possible; let God free your conscience (Hebrews 9:14).

Enter into the presence of God. 

Dwell on the Love Jesus has for us; recite the following truths from the Nicene Creed:

God is our Father and Creator;
Jesus is our loving Savior;
The Church is one with Jesus;
Jesus intercedes for us in heaven;
Jesus will come again in glory.
Praise God—Father, Son, and Holy Spirit! 

Fix your eyes on the Father. 

Tell the Father you love him; call him “Abba” (Father); thank him for this wonderful Creation and for all the good.

Fix your eyes on Jesus. 

Tell him how grateful you are for his death and his resurrection; tell him how grateful you are for everything he has done.

Fix your eyes on the Holy Spirit. 

Ask the Holy Spirit to teach you about your sins and how to consecrate your life to Jesus more each day.

Let God move you. 

Take a phrase such as “Holy Jesus” and softly repeat it without thinking or distraction. Try to give the Holy Spirit the freedom to show you God’s perspective on “Holy Jesus.” You may find yourself in the presence of One who is holy. You may discover new avenues of love toward God. 

Ask questions (see Matthew 7:7-11). 

Go to God and ask him; try to learn how to listen to him and enjoy his presence; try to sense what he might be saying in your heart as you pray and read the Scriptures. 

Bring your petitions to the Lord. 

Pray for your family’s needs; intercede for the sick; pray for the whole Church; ask God for his blessing for you and your family; ask him to give you and your family spiritual protection to do good and to say no to evil and sin.

Journal your prayer time. A prayer journal will help us recall what we sense God has expressed to us, what we have prayed for, and it will help us carry Jesus through our day.

And remember to make the daily meditations from The Word Among Us a part of your prayer time.

Thiết Lập Thời Gian Cầu Nguyện của Bạn

Một Kiểu Mẫu Căn Bản cho Việc Cầu Nguyện Cá Nhân

Sức mạnh đằng sau niềm tin của chúng ta, bằng chứng đối với quyền năng của Thiên Chúa là chúng ta được cùng tham dự  như là môn đệ của Chúa Kitô và là thành viên của Thân Mình Người, tuôn trào từ mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.

Và chúng ta xây dựng và củng cố mối tương quan đó trong thời gian chúng ta ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Dù bạn có mới mẻ, lạ lẫm với việc cầu nguyện hay không (có lẽ năm phút có vẻ là lâu lắm rồi!), tất cả chúng ta có thể hưởng lợi từ một số bước đơn giản.

Hãy giữ cho bản thân bạn yên tĩnh khỏi những phân tâm (chia trí).

Chúng ta hãy tập trung vào Chúa Giêsu; Hãy buông bỏ mọi sự làm bạn xao nhãng (Dt 12,1-2). Buổi sáng thường là thời gian tốt hơn để cầu nguyện đối với hầu hết người; hãy lựa chọn một nơi yên tĩnh – trong nhà của bạn, tại nơi làm việc, hoặc trong nhà thờ.

Hãy Xét Mình.

Hãy sám hối tội lỗi của bạn; hãy cầu xin sự tha thứ; hãy tin tưởng tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ; hãy sám hối theo Nghi Thức Sám Hối trong giờ phụng vụ; hãy lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải bất cứ khi nào có thể; hãy để Thiên Chúa giải thoát lương tâm của bạn (x. Dt 9,14).

Bước vào sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

Hãy ở lại trong Tình Yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta; hãy đọc những chân lý sau đây từ Kinh Tin Kính Nicea:

Thiên Chúa là Cha của chúng ta và là Đấng Tạo Thành Trời Đất; Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ yêu thương của chúng ta; Hội Thánh là một với Chúa Giêsu; Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta trên thiên đàng; Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Hãy ngợi khen Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần!

Hãy tập trung vào Chúa Cha.

Hãy thưa với Chúa Cha là bạn yêu mến Người; hãy gọi Người “Cha ơi” (Cha); hãy tạ ơn Người vì Công Trình Tạo Dựng tuyệt vời và vì tất cả những điều tốt đẹp.

Hãy tập trung vào Chúa Giêsu.  

Hãy thưa với Chúa Giêsu rằng bạn biết ơn Người biết bao về cái chết và sự phục sinh của Người; hãy thưa với Người là bạn biết ơn biết bao về mọi sự Người đã thực hiện.

Hãy tập trung vào Chúa Thánh Thần.

Hãy xin Chúa Thánh Thần dạy cho bạn về tội lỗi của bạn và cách để dâng hiến cuộc sống của bạn cho Chúa Giêsu nhiều hơn mỗi ngày. 

Hãy để Thiên Chúa tác động bạn.

Hãy lấy một câu chẳng hạn như “Chúa Giêsu Chí Thánh” và lập lại cách nhẹ nhàng câu đó mà không suy nghĩ hay phân tâm gì. Hãy cố gắng để cho Chúa Thánh Thần tự do chỉ cho bạn thấy viễn tượng của Thiên Chúa về “Chúa Giêsu Chí Thánh”. Bạn có thể nhận ra chính bạn đang ở trong sự hiện diện của Đấng là Đấng Thánh. Bạn có thể khám phá ra những con đường mới mẻ của tình yêu đối với Thiên Chúa.

Hãy đặt những câu hỏi (x. Mt 7,7-11).

Hãy đến với Thiên Chúa và cầu xin Người; hãy cố gắng học cách để lắng nghe Người và vui hưởng sự hiện diện của Người; hãy cố gắng để cảm nhận những gì Người có thể đang nói trong tâm hồn bạn khi bạn cầu nguyện và đọc Thánh Kinh.

Hãy dâng những lời thỉnh cầu của bạn lên Chúa.

Hãy cầu nguyện cho những nhu cầu của gia đình bạn; hãy chuyển cầu cho những người đau ốm; hãy cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội; hãy cầu xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình bạn; hãy cầu xin Chúa ban cho bạn và gia đình bạn sự bảo vệ thiêng liêng để làm điều tốt và nói không với điều xấu và tội lỗi.

Hãy viết nhật ký giờ cầu nguyện của bạn. Một cuốn nhật ký cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhớ lại những gì chúng ta cảm nhận Thiên Chúa đã biểu lộ cho chúng ta, những gì chúng ta đã cầu nguyện, và nó sẽ giúp chúng ta mang Chúa Giêsu đi cùng với chúng ta trong suốt cả ngày sống của chúng ta.

Và hãy nhớ làm cho những bài suy niệm hằng ngày trong Tạp chí The Word Among Us trở thành một phần trong giờ cầu nguyện của bạn.

Comments are closed.

phone-icon