I give them eternal life – Suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – C

0

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/05/08/377647/

Meditation: John 10:27-30

I give them eternal life, and they shall never perish. (John 10:28)

Today we celebrate Good Shepherd Sunday. What a beautiful image: Jesus as a loving shepherd who cares for us and leads us to good pasture and safety! It’s also comforting to know that we are his sheep; he knows each of us by name and calls out to us. And we, his sheep, hear his voice and follow him (John 10:27).

But do you know that our Good Shepherd also has a destination for each of us in mind? He is leading us to heaven! He is always with us—through thick and thin, through the dark, sorrowful valleys and the high, joyful mountaintops—all so that he can lead us to our eternal home. He does not want any one of his sheep to perish (John 10:28). He will “shepherd them and lead them to springs of life-giving water” (Revelation 7:17).

So trust this Good Shepherd! He always has you in his sights, even in your difficulties, and he will lead you through them. He may even use those struggles to bring you to that place where he wants you—with him, face-to-face in heaven. This is why he came to earth. This is why he suffered and died. And this is why he rose from the dead, all so that one day you too could rise with him and live with him forever.

No matter what happens to you, you can always count on the Good Shepherd to walk beside you. He will even carry you on his shoulders if you are too weak to keep walking. Throughout your journey, he will nourish you with his own Body and Blood in the Eucharist and refresh you with the water of his life-giving Spirit. And when your days on earth have ended, he will usher you into his heavenly kingdom. He will present you to his Father and say, “Here is my beloved, the sheep of my flock. I have brought him safely home.”

“Jesus, you are my Shepherd. Let me never take my eyes off of you.”

Suy niệm: Ga 10,27-30

Tôi ban cho họ sự sống đời đời; không bao giờ họ phải diệt vong” (Ga 10,28).

Hôm nay, chúng ta cử hành Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành. Thật là một hình ảnh đẹp: Chúa Giêsu với tư cách là một vị Mục Tử yêu thương chăm sóc chúng ta và hướng dẫn chúng ta tới đồng cỏ xanh tươi và an toàn! Điều đó cũng thật an ủi khi biết rằng chúng ta là đoàn chiên của Người; Người biết rõ mỗi người chúng ta và gọi đích danh chúng ta. Và chúng ta, đoàn chiên của Người, lắng nghe tiếng của Người và đi theo Người (x. Ga 10,27).

Nhưng bạn có biết rằng vị Mục Tử Nhân Lành của chúng ta cũng có một dự định cho mỗi người chúng ta trong trí của Người không? Người đang dẫn chúng ta lên thiên đàng! Người luôn luôn ở với chúng ta – qua những thăng trầm, qua những thung lũng tối tăm, buồn thảm và qua những đỉnh núi cao, vui hân hoan – tất cả để Người có thể dẫn dắt chúng ta tới quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Người không muốn bất cứ ai trong đoàn chiên của Người phải diệt vong (x. Ga 10,28). Người sẽ “sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh” (Kh 7,17).

Vì thế, hãy tin tưởng vị Mục Tử Nhân Lành này! Người luôn luôn nhìn đến bạn, ngay cả trong những nỗi khó khăn của bạn, và Người sẽ dẫn bạn vượt qua những khó khăn đó. Thậm chí, Người có thể dùng những cuộc chiến đấu đó để mang bạn tới nơi Người muốn – với Người, diện đối diện trên thiên đàng. Đây là lý do tại sao Người đã đến trần gian. Đây là lý do tại sao Người đã chịu đau khổ và chịu chết. Và đây là lý do tại sao Người đã sống lại từ cõi chết, tất cả để một ngày nào đó bạn cũng có thể sống lại với Người và sống với Người mãi mãi.

Không quan trọng những gì sẽ xảy ra cho bạn, bạn có thể luôn luôn cậy dựa vào vị Mục Tử Nhân Lành đang bước đi bên bạn. Thậm chí, Người sẽ mang bạn trên vai Người nếu bạn quá yếu để tiếp tục bước đi. Trong suốt hành trình của bạn, Người sẽ nuôi dưỡng bạn với Mình và Máu Người trong Bí tích Thánh Thể và làm tươi mát bạn bằng nước của Thần Khí ban sự sống của Người. Và khi những ngày đời của bạn trên trần gian kết thúc, Người sẽ dẫn đưa bạn vào trong vương quốc thiên đàng của Người. Người sẽ giới thiệu bạn với Cha của Người và nói: “Đây là người con yêu dấu của con, con chiên trong đoàn chiên của con. Con đã đưa nó về nhà an toàn”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Mục Tử của con. Xin đừng bao giờ để con rời mắt khỏi Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon