Keep my word – Suy niệm song ngữ Anh – Việt (16.5.2022)

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (May 16)
If you love me, keep my word”

Scripture: John 14:21-26  

21 He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me; and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him.” 22 Judas (not Iscariot) said to him, “Lord, how is it that you will manifest yourself to us, and not to the world?” 23 Jesus answered him, “If a man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. 24 He who does not love me does not keep my words; and the word which you hear is not mine but the Father’s who sent me. 25 “These things I have spoken to you, while I am still with you. 26 But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring to your remembrance all  that I have said to you.

Thứ Hai ngày 16.5.2022
Nếu anh em yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy

Ga 14,21-26 

21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? “23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Meditation: Do you know the love that surpasses all, that is stronger than death itself (Song of Songs 8:6)? In Jesus’ last supper discourse he speaks of the love he has for his disciples and of his Father’s love. He prepares his disciples for his imminent departure to return to his Father by exhorting them to prove their love for him through their loyalty and obedience to his word. He promises them the abiding instruction and consolation of the Holy Spirit.

Saint Augustine says the Lord loves each of us as if there were only one of us to love. God’s love for each of us is as real and tangible as the love of a mother for her child and the love of a lover who gives all for his beloved. God made us in love for love – to know him personally and to grow in the knowledge of his great love for us and to love him in return.

God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit

How can we know and be assured of the love of God? The Holy Spirit helps us to grow in the knowledge of God and his great love. The Spirit enables us to experience the love of God and to be assured of the Lord’s abiding presence with us (see Romans 5:5 and 8:35-39). The Holy Spirit also opens our ears to hear and understand the word of God. Do you listen attentively to God’s word and believe it? Ask the Holy Spirit to inflame your heart with the love of God and his word.

“Lord Jesus, in love you created me and you drew me to yourself. May I never lose sight of you nor forget your steadfast love and faithfulness. And may I daily dwell upon your word and give you praise in the sanctuary of my heart, You who are my All.”

Suy niệm: Bạn có biết tình yêu vượt trổi và mạnh hơn cả sự chết không (Dc 8,6)? Trong bài diễn từ ở bữa tiệc ly, Ðức Giêsu nói về tình yêu mà Người dành cho các môn đệ và tình yêu của Cha. Người chuẩn bị cho các môn đệ sự ra đi sắp tới của mình để về cùng Cha, bằng việc khích lệ họ minh chứng tình yêu dành cho Người ngang qua sự trung thành và vâng phục của họ đối với Lời Người. Người hứa với họ sự hướng dẫn và an ủi tồn tại mãi mãi của Chúa Thánh Thần.

Thánh Augustine nói Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thể chỉ có một người trong chúng ta để yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta là thật sự và rõ ràng như tình yêu của một người mẹ dành cho con mình và tình yêu của một người yêu, người cho đi tất cả cho người mình yêu. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta cho tình yêu – để nhận biết chính Người cách cá vị và lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu vĩ đại của Người dành cho chúng ta và yêu mến Người để đáp lại.

Tình yêu Thiên Chúa đã được đỗ vào lòng chúng ta ngang qua Chúa Thánh Thần

Làm thế nào chúng ta có thể biết được và chắc chắn về tình yêu của Thiên Chúa? Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và tình yêu cao cả của Người. Kinh thánh giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và bảo đảm về sự hiện hữu tồn tại mãi mãi của Thiên Chúa với chúng ta (Rm 8,35-39). Chúa Thánh Thần cũng mở tai chúng ta để lắng nghe và hiểu biết Lời Chúa. Bạn có chăm chú lắng nghe Lời Chúa và tin tưởng vào nó không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong bạn sự yêu mến Thiên Chúa và Lời của Người.

Lạy Chúa Giêsu, trong tình yêu Chúa đã dựng nên con và Chúa đã lôi kéo con đến với Chúa. Chớ gì con không bao giờ rời mắt khỏi Chúa, cũng không quên tình yêu và lòng trung tín kiên vững của Chúa. Và chớ gì con sống với lời Chúa hằng ngày và dâng Chúa lời ca ngợi trong cung lòng của con, Chúa là tất cả của con.

Comments are closed.

phone-icon