Sorrow to joy – SN song ngữ Anh – Việt (27.5.2022)

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Friday (May 27)

 “Your sorrow will turn into joy”

Scripture: John 16:20-23  

20 Truly, truly, I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice; you will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. 21 When a woman is in travail she has sorrow, because her hour has come; but when she is delivered of the child, she no longer remembers the  anguish, for joy that a child is born into the world. 22 So you have sorrow now, but I will see you again and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you.  23 In that day you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, if you ask anything of the Father, he will give it to you in my name.

Thứ Sáu ngày 27.5.2022          

Đau khổ của anh em sẽ trở thành niềm vui

Ga 16,20-23

20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.

Meditation: Why did the Lord Jesus tell his disciples that they would weep and be sorrowful? Jesus was neither a pessimist nor a masochist, and he was certainly more than a realist! The way to happiness and joy in the kingdom of God is through the cross. Sin must be brought to the cross of Jesus Christ and evil can only be completely mastered by the power of God’s redeeming love. Jesus told his disciples that it was more blessed to mourn for sin because it would yield the fruit of peace, joy, and righteousness. Jesus knew that the cross would be a stumbling block for those who refused to believe in him.

We, too, have a share in the victory and joy of Christ’s resurrection

The cross for Jesus was not defeat but victory – victory over sin, over the forces of evil in the world, and over the devil – the arch-enemy of God and the human race. Through his atoning sacrifice on the cross Jesus won for us new abundant life and freedom over the power of sin, despair, and death. He was raised in power from the tomb on the third day and his glorified body will never taste death again. The Easter victory of the Lord Jesus gives us courage, strength, and confident hope in the face of suffering and death. In the resurrection of Jesus Christ our fears are laid to rest. His resurrection is total and final triumph over death, and for us peace and joy in the confident hope that we, too, will be raised to everlasting life with Christ.

We will have trials in this present age – but, through the eyes of faith, we know the final outcome – complete victory over sin, suffering, and death in Jesus Christ. That is why we can pray confidently now, knowing that the Father in heaven will give us everything we need to live as his children and as disciples of our Lord Jesus Christ. Do you know the Easter joy of Christ’s victory over sin and death?

“Lord Jesus, we are an Easter people, and alleluia is our song. Fill us with your Holy Spirit that we may we radiate the joy of your Resurrection and live in the reality of your great victory over sin and death.”

 

Suy niệm: Tại sao Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng họ sẽ khóc lóc và đau buồn? Ðức Giêsu không phải là người bi quan, cũng không phải là người quá khích, và chắc chắn Người còn hơn cả người thực tế! Con đường dẫn tới hạnh phúc và niềm vui trong vương quốc Thiên Chúa là ngang qua thánh giá. Tội lỗi phải được đưa đến thập giá của Đức Giêsu Kitô, và sự dữ chỉ có thể hoàn toàn được khống chế bởi sức mạnh của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã nói với các môn đệ rằng thật có phúc hơn để khóc lóc cho tội lỗi, bởi vì nó sẽ sản sinh hoa trái của bình an, niềm vui, và sự công chính. Ðức Giêsu biết rằng thập giá sẽ khối đá làm vấp chân cho những ai khước từ tin tưởng vào Người.

Chúng ta cũng chia sẻ chiến thắng và niềm vui phục sinh của Đức Kitô

Thập giá đối với Ðức Giêsu không phải là thất bại nhưng là sự chiến thắng – chiến thắng trên tội lỗi, trên những sức mạnh của sự dữ trong thế gian, và trên ma quỷ – kẻ thù không đội trời chung với Thiên Chúa và loài người. Ngang qua lễ tế đền tội trên thập giá, Ðức Giêsu đã đem lại cho chúng ta sự sống mới sung mãn và sự giải thoát khỏi sức mạnh của tội lỗi, thất vọng, và sự chết. Vào ngày thứ ba, Người đã ra khỏi  mộ trong quyền năng, và thân xác vinh hiển của Người sẽ không bao giờ chết nữa. Sự chiến thắng phục sinh của Ðức Giêsu ban cho chúng ta sự can đảm, sức mạnh, và sự hy vọng tự tin trong sự đối diện với đau khổ và sự chết. Trong sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, những sợ hãi của chúng ta đi đến chỗ kết thúc. Sự sống lại của Người là sự chiến thắng hoàn toàn và cuối cùng trên sự chết, và cho chúng ta sự bình an và niềm vui trong sự hy vọng tự tin rằng: chúng ta cũng sẽ được sống lại mãi mãi với Đức Kitô.

Chúng ta sẽ có những thử thách trong thực tại hiện nay. Nhưng qua đôi mắt đức tin, chúng ta biết được kết quả cuối cùng – sự chiến thắng hoàn toàn trên tội lỗi, đau khổ, và sự chết trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể cầu nguyện một cách tự tin hiện nay, vì biết rằng Cha trên trời sẽ ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần để sống như con cái và như các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Bạn có biết niềm vui phục sinh chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi và sự chết không?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là một dân tộc phục sinh, và Alleluia là bài ca của chúng con. Xin ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa để chúng con lan tỏa niềm vui phục sinh của Chúa và sống trong thực tại chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết.

Comments are closed.

phone-icon