That they may be one – Suy niệm theo The WAU (01.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Wednesday June 1st 2022
Meditation: John 17, 11-19

That they may be one. (John 17:11)

When we hear this prayer of Jesus’, we often think of the call to unity and reconciliation between Catholic, Protestant, and Orthodox Christians (John 17:11). We pray for the dialogues happening between these different traditions. Or we think of the ways Christians from different backgrounds can come together in outreach to the poor and needy.

Of course, this kind of unity is important, and we must keep praying for it. But it’s just as important to look at our relationships in our homes and parishes. It’s there, with the people who are closest to us, that we often face the most pressing challenges to unity. It’s there that we often face our own need for the humility and self-sacrifice that can overcome division. And it’s there, mercifully, that the grace of the Spirit is most available to us!

The unity Jesus wants for us is a unity founded on love, the covenant love that he has for all of us. Just as Jesus had given the Twelve the “new commandment” to love one another as he loved them, he says the same to us (John 13:34). In our homes and in our parishes, he wants our love—guided by his own love—to overcome anything that might divide us.

The truth is, we need to be united. We need to love one another. Without love, our hearts shrivel up. Cynicism, bitterness, and suspicion overtake humility, generosity, and perseverance. Instead of coming together, we isolate ourselves, and our words and our lives become like a “resounding gong or a clashing cymbal” (1 Corinthians 13:1).

Right now, you’re probably thinking of one or two situations in which you could be more loving. That could be the Spirit urging you to take the next step toward unity. So take that step, and know that Jesus himself is praying for you.

“Lord, make us one in you!”

Thứ Tư tuần VII Phục Sinh
ngày 01.6.2022

Suy niệm: Ga 17, 11-19

Để họ có thể nên một (Ga 17,11)

Khi nghe lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu, chúng ta thường nghĩ đến lời kêu gọi hiệp nhất và hòa giải giữa các Kitô hữu Công giáo, Tin lành và Chính thống giáo (Ga 17,11). Chúng ta cầu nguyện cho các cuộc đối thoại xảy ra giữa các truyền thống khác nhau này. Hoặc chúng ta nghĩ về những cách mà các Kitô hữu từ các hoàn cảnh khác nhau có thể cùng nhau tiếp cận với những người nghèo và thiếu thốn.

Tất nhiên, sự hiệp nhất này rất quan trọng, và chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho nó. Nhưng cũng quan trọng không kém khi nhìn vào các mối tương quan của chúng ta trong gia đình và giáo xứ của chúng ta. Ở đó, với những người thân thiết nhất, chúng ta thường phải đối mặt với những thách thức cấp bách nhất đối với sự hiệp nhất. Đó là nơi mà chúng ta thường đối mặt với nhu cầu của chính mình về sự khiêm tốn và hy sinh bản thân để có thể vượt qua sự chia rẽ. Và ở đó, do lòng nhân từ, ân sủng của Thánh Thần luôn sẵn sàng cho chúng ta!

Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu muốn dành cho chúng ta là sự hiệp nhất được thiết lập trên tình yêu, tình yêu theo giao ước mà Ngài dành cho tất cả chúng ta. Giống như Chúa Giêsu đã ban cho Nhóm Mười Hai “điều răn mới” là yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương họ, và Ngài cũng nói với chúng ta như vậy (Ga 13,34). Trong nhà của chúng ta và trong giáo xứ của chúng ta, Ngài muốn tình yêu của chúng ta được hướng dẫn bởi chính tình yêu của Ngài – vượt qua bất cứ điều gì có thể chia rẽ chúng ta.

Sự thật là chúng ta cần phải đoàn kết. Chúng ta cần phải yêu thương nhau. Không có tình yêu, tâm hồn của chúng ta sẽ co lại. Sự giễu cợt, cay đắng và nghi ngờ chiếm chỗ cho sự khiêm tốn, rộng lượng và kiên nhẫn. Thay vì đến với nhau, chúng ta tự cô lập mình, lời nói và cuộc sống của chúng ta trở nên giống như “tiếng cồng vang dội hay tiếng chũm chọe xèng xèng” (1Cor 13,1).

Ngay bây giờ, có lẽ bạn đang nghĩ đến một hoặc hai tình huống mà bạn có thể yêu thương nhiều hơn. Đó có thể là Thánh Thần thúc giục bạn thực hiện bước tiếp theo để hướng tới sự hiệp nhất. Vì vậy, hãy thực hiện bước đó, và biết rằng chính Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho bạn.

Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên một trong Chúa!

Comments are closed.

phone-icon