The holy city Jerusalem… – SN Chúa Nhật VI Phục Sinh – C

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/05/22/386622/

Meditation:  Revelation 21:10-14, 22-23

… the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. (Revelation 21:10)

Radiant heavenly cities. Countless angels and saints worshipping. Mysterious scrolls and the occasional bizarre “living creature” (Revelation 4:8, 9). We’ve been reading from the Book of Revelation every Sunday since Easter. Some of its images are inspirational while others might leave us scratching our heads. And that’s okay. Because as apocalyptic literature, Revelation is not meant to be interpreted literally; its symbolism is meant to give us a vision of God’s plan coming to fulfillment.

For example, in today’s reading, “the holy city Jerusalem” descends from heaven (Revelation 21:10). Gleaming like a jewel, it is protected by a high wall with twelve gates bearing the names of the tribes of Israel, and twelve foundation stones bearing the names of the apostles. God himself is its Temple and its light.

Using images like these, John is giving us a sense of the glory that we’ll experience in heaven. But he’s also showing us the Church, the bride of Christ that we are part of even today (see Revelation 21:9). Redeemed by Jesus, this Church is beautiful. It is holy, set apart for God. It is built on the foundation of the apostles and God’s chosen people. And as we gather as his Church, we become that radiant bride, shining with the brightness of his love. It’s glorious!

The truth is, we’re not fully there. At least not yet. But let John’s images lift your heart and fill you with hope. Let them inspire both gratitude and intercession in you. Gratitude for God’s promise of heavenly glory. And intercession that this promise will be fulfilled in your own life and in the lives of all your brothers and sisters in Christ.

“Jesus, thank you for the glory of your Church. Help each of us come closer to that glory today!”

Suy niệm : Kh 21,10-14.22-23


“… Thành thánh Giêrusalen từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà đến”
(Kh 21,10).

Các thành phố trên trời rực rỡ. Vô số các thiên thần và các thánh đang tôn thờ Thiên Chúa. Những cuộn sách bí nhiệm và “các sinh vật kỳ lạ khó hiểu (Kh 4,8.9). Chúng ta đang đọc Sách Khải Huyền mỗi ngày Chúa Nhật kể từ Lễ Phục Sinh. Một số những hình ảnh trong đó giúp truyền cảm hứng trong khi những hình ảnh khác có thể khiến chúng ta phải suy nghĩ đau đầu. Và điều đó không có vấn đề gì. Bởi vì vốn là văn học khải huyền, nên Sách Khải Huyền không được giải thích theo nghĩa đen; ý nghĩa biểu tượng của nó cho chúng ta một cái nhìn về kế hoạch của Thiên Chúa đang hoàn tất.

Chẳng hạn, trong bài đọc hôm nay, “thành thánh Giêrusalem” từ trời (Kh 21,10). Sáng như đá quý, nó được bảo vệ bởi một bức tường cao với mười hai cổng mang tên mười hai chi tộc Ítraen và mười hai đá tảng mang tên các tông đồ. Chính Thiên Chúa là Đền Thờ và là ánh sáng của nó.

Sử dụng những hình ảnh giống như những hình ảnh này, Gioan đang cho chúng ta một cảm thức về vinh quang mà chúng ta sẽ trải nghiệm trên thiên đàng. Nhưng ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy Hội Thánh, hiền thê của Chúa Kitô mà thậm chí ngày nay chúng ta là một phần trong đó (x. Kh 21,9). Được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu, Hội Thánh này xinh đẹp. Hội Thánh thánh thiện, được dành riêng cho Thiên Chúa. Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng của các tông đồng và là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Và khi chúng ta càng kết hợp với Hội Thánh của Người, chúng ta càng trở nên tân nương lộng lẫy, tỏa sáng nhờ sự rực rỡ của tình yêu Chúa. Thật là vẻ vang!

Sự thật là chúng ta không hoàn toàn ở đó. Ít nhất là vẫn chưa. Nhưng hãy để cho những hình ảnh của Gioan nâng tâm hồn bạn lên và đổ đầy vào lòng bạn niềm hy vọng. Hãy để chúng thúc đẩy bạn cả về lòng biết ơn lẫn sự chuyển cầu trong bạn. Biết ơn về lời hứa vinh quang trên trời của Thiên Chúa. Và sự chuyển cầu mà lời hứa này sẽ được thực hiện trong cuộc sống của chính bạn và trong cuộc sống của các anh chị em của bạn trong Chúa Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa về vinh quang của Hội Thánh Chúa. Xin hãy giúp mỗi người chúng con đến gần hơn với vinh quang đó hôm nay!

Comments are closed.

phone-icon