The Holy Spirit will… – SN song ngữ Anh – Việt (25.5.2022)

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Wednesday (May 25)

The Holy Spirit will guide you into all the truth

Scripture: John 16:12-15

12 “I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now.13 When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that are to come. 14 He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. 15 All that the Father has is mine; therefore I said that he will take what is mine and declare it to you.

Thứ Tư ngày 25.5.2022        

Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn anh em đến mọi sự thật

Ga 16,12-15

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Meditation: Do you live in the shadow of doubt and uncertainty or in the light of God’s truth and revelation? Jesus proclaims that he is the Truth, the Way, and the Life (John 14:6). Truth is not something we create nor is it our discovery. It is the gift of God who is the possessor and giver of all truth. Jesus tells his disciples that it is the role of the Holy Spirit to reveal what is true, right, and good. How can this be? Many skeptics of truth don’t want to believe in an absolute, objective, and unchanging Truth. If truth is objective then it must be asserted to as trustworthy and right and be submitted to as authoritative and binding.

Some fear the truth because they think it will inhibit their freedom to think, judge, and act as they wish. Jesus told his disciples that the truth will set you free (John 8:32). The truth liberates us from whatever is false, misleading, doubtful, or deceptive. In God there is no lie or falsehood since he is utterly true, good, and just. Since he is the author and source of all that is true and good, then the closer we draw near to him in order to listen to his word and understand his mind and will for us, the more we will grow in the knowledge of God and of his great love, wisdom, and plan for us.

The Spirit of truth

Jesus told his disciples that he would send them the Spirit of truth who will guide you into all the truth ..and declare to you the things that are to come (John 16:13). Jesus knew that his disciples could not fully understand on their own everything he had taught and revealed to them while he was physically present with them. He knew that they would need the ongoing guidance and help of the Holy Spirit after he returned to his Father in heaven. That is why he assured them that the Holy Spirit would take what he had spoken to them and guide them into a fuller understanding of God’s wisdom, power, and glory he wished to share with them so they could live in the joy and freedom of his love and truth.

Augustine of Hippo (354-430 AD) explains the progressive work of the Spirit in guiding the disciples of Jesus in all the truth:

“Accordingly, when he says, ‘He will teach you all truth’ or ‘will guide you into all truth,’ I do not think the fulfillment is possible in anyone’s mind in this present life. For who is there, while living in this corruptible and soul-oppressing body (Wisdom 9:15), that can know all truth when even the apostle says, ‘We know in part’? But it is effected by the Holy Spirit, of whom we have now received the promise (2 Corinthians 1:21), that we shall attain also to the actual fullness of knowledge that the same apostle references when he says, ‘But then face to face’ and ‘Now I know in part, but then shall I know even as also I am known’ (1 Corinthians 13:12). He is not talking about something he knows fully in this life but about something that would still be in the future when he would attain that perfection. This is what the Lord promised us through the love of the Spirit, when he said, ‘He will teach you all truth’ or ‘will guide you unto all truth.'” (TRACTATES ON THE GOSPEL OF JOHN 96.4)

On the day of Pentecost after the Holy Spirit was poured out upon the first disciples of Jesus, the apostles boldly began to carry out the mission Jesus had entrusted to them – to proclaim the truth of the Gospel and to make disciples [followers of Jesus]of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always, to the close of the age (Matthew 28:19-20).

The Holy Spirit is our Teacher and Helper

Today, through the guidance of the Holy Spirit, we, too, proclaim the same ancient faith which the apostles taught – that Jesus died, and was buried, and rose again on the third day, and will come again to judge, raise the dead, and give everlasting life (from the Apostles Creed). We not only share the same faith which was given to the apostles, we also have the same Holy Spirit who raised Jesus from the dead. The Lord Jesus gives each of us his Holy Spirit as our divine Teacher and Helper that we may grow in the knowledge, wisdom, and strength of God. Do you  listen attentively to God’s word and allow his Holy Spirit to give you understanding of God’s truth and plan for your life?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and guide me in your way of life, truth, and goodness. Free me from ignorance of your truth, and from deception and moral blindness caused by sinful pride and the refusal to believe and obey your word of truth. May I love you with all of my heart, mind, and strength, and seek to please you in all things.”

Suy niệm: Bạn sống trong bóng tối của sự nghi ngờ và lung lạc hay sống trong ánh sáng chân lý và mặc khải của Thiên Chúa? Đức Giêsu tuyên bố rằng Người là Sự Thật, là Đường, và là Sự Sống (Ga 14,6). Tuy nhiên, sự thật không phải là điều gì đó chúng ta tạo ra cũng không là điều chúng ta khám phá ra. Đó là hồng ân của Thiên Chúa, Đấng sở hữu và ban phát tất cả mọi sự thật. Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng vai trò của Chúa Thánh Thần là để mặc khải những gì là thật, ngay chính, và tốt lành. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Nhiều người theo chủ nghĩa hoài nghi không muốn tin vào Sự thật tuyệt đối. Nếu sự thật là mục đích thì nó phải được xác quyết là điều đáng tin cậy và đúng đắn và phải được suy phục theo thẩm quyền và sự ràng buộc của nó.

Vài người sợ sự thật bởi vì họ nghĩ nó sẽ ngăn cấm sự tự do hành động, suy nghĩ, và phán đoán theo ý của mình. Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng sự thật sẽ giải thoát anh em (Ga 8,32). Sự thật giải thoát chúng ta khỏi những gì là sai lạc, lầm lạc, nghi ngờ, và lừa dối. Nơi Thiên Chúa không có dối trá hay sai lạc bởi vì Người là sự thật, công chính, ngay thẳng, và tốt lành tuyệt đối. Vì Người là tác giả và là nguồn mạch của tất cả sự thật, nên chúng ta càng đến gần Người để lắng nghe Lời Người, và hiểu được ý định của Người dành cho chúng ta bao nhiêu, thì chúng ta càng lớn lên trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và tình yêu cao cả và sự khôn ngoan, và quan phòng của Người dành cho chúng ta bấy nhiêu.

Thần Khí sự thật

Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng Người sẽ gởi Thần Khí sự thật tới, Đấng sẽ dẫn dắt anh em vào trong tất cả sự thật… và nói cho anh em biết những điều sẽ đến (Ga 16,13). Đức Giêsu biết rằng các môn đệ với khả năng của họ không thể nào hiểu được mọi chuyện mà Người đã dạy dỗ và mặc khải cho họ trong khi Người còn đang hiện diện với họ cách thể lý. Người biết rằng họ phải tiếp tục cần đến sự hướng dẫn và trợ giúp của Chúa Thánh Thần sau khi Người trở về với Cha trên trời. Đó là lý do tại sao Người bảo đảm với họ rằng Chúa Thánh Thần sẽ lấy những gì Người đã nói với họ và hướng dẫn họ trong sự hiểu biết sâu xa và trọn vẹn hơn cách thức để sống theo lời của Người trong cuộc sống thường ngày của họ.

Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) giải thích công việc không ngừng của Thần Khí trong việc hướng dẫn các môn đệ Đức Giêsu vào các sự thật như sau:

“Do đó khi Đức Giêsu nói ‘Ngài sẽ dạy anh em mọi sự thật’ hay ‘sẽ hướng dẫn anh em vào sự thật trọn vẹn’, tôi không nghĩ sự trọn vẹn này là khả thi nơi tâm trí mọi người trong cuộc sống hiện tại này. Bởi vì những người ở đây, đang sống trong thân xác dễ hư nát này và khiến linh hồn ra nặng nề (Kn 9,15),  có thể biết mọi chân lý khi thậm chí thánh Phaolô nói ‘Chúng ta biết phần nào? Nhưng nó được Chúa Thánh Thần tác động, nhờ Người mà chúng ta giờ đây đón nhận lời hứa (2Cr 1,21), rằng chúng ta sẽ đạt tới sự hiểu biết trọn vẹn thật sự như thánh Phaolô khi ngài nói ‘Nhưng khi được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi’ (1Cr 13,12). Ngài không nói rằng ngài biết hết trong đời này nhưng sẽ được biết trong tương lai, khi ngài đạt tới sự trọn lành đó. Đây là những gì Chúa hứa với chúng ta qua tình yêu của Thần Khí, khi Người nói ‘Người sẽ dạy anh em mọi sự thật’ hay ‘sẽ hướng dẫn anh em vào sự thật toàn vẹn” (Khảo luận về Tin mừng Gioan 96.4).

Vào ngày lễ Ngũ Tuần sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu, các tông đồ bắt đầu mạnh dạn thực hiện sứ mạng mà Đức Giêsu đã trao phó cho họ – công bố chân lý của Tin mừng và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,19-20).

CTT là Thầy và Đấng trợ giúp của chúng ta 

Ngày nay, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng tuyên xưng cùng niềm tin mà các Tông đồ xưa đã tuyên dạy – rằng Đức Giêsu đã chết, đã mai táng, và sống lại vào ngày thứ ba, và sẽ đến để phán xét, cho kẻ chết sống lại, và ban sự sống đời đời (Kinh Tin Kính các Tông đồ). Chúng ta không chỉ có cùng niềm tin đã được ban cho các Tông đồ và các tín hữu tiên khởi, mà chúng ta còn có cùng Thần Khí trong mình, Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Đức Giêsu ban cho mỗi người chúng ta Thánh Thần của Người với tư cách là Thầy dạy và Đấng trợ giúp thần linh của chúng ta, để chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết và khôn ngoan của Thiên Chúa. Bạn có chú ý lắng nghe lời Chúa và để cho CTT ban cho bạn sự hiểu biết chân lý và ý của Thiên Chúa dành cho đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin đỗ xuống trên con Thánh Thần của Chúa và xin hướng dẫn con trong đường lối sự sống và sự thật của Chúa. Xin giải thoát con khỏi sự tối tăm những đường lối của Chúa, và thoát khỏi sự lừa dối gây ra bởi tính kiêu ngạo tội lỗi và chống đối. Chớ gì con yêu mến Chúa trọn vẹn với tất cả sức lực, tâm trí con, và tìm kiếm làm vui lòng Chúa trong mọi sự.

Comments are closed.

phone-icon