The Spirit of truth – SN song ngữ Anh – Việt (23.5.2022)

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (May 23)

“When the Counselor comes, the Spirit of truth”

Scripture: John 15:26-16:4

26 But when the Counselor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness to me; 27 and you also are witnesses, because you have been with me from the beginning. [John 16] 1 I have said all this to you to keep you from falling away. 2 They will put you out of the synagogues; indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. 3 And they will do this because they have not known the Father, nor me. 4 But I have said these things to you, that when their hour comes you may remember that I told you of them. I did not say these things to you from the beginning, because I was with you.

Thứ Hai ngày 23.5.2022

Khi Đấng Bảo Trợ đến,
Người là Thần Khí của sự thật

Ga 15,26- 16,4 

26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. 1 Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã.2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa.3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4 Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Thầy đã không nói những điều này với anh em ngay từ lúc đầu, vì Thầy ở cùng anh em.

Meditation: 

Person and role of the Holy Spirit 

Where do you find help and support when you most need it? True friendship is strengthened in adversity. Jesus offers his disciples the best and truest of friends. Who is this promised friend? Jesus calls the Holy Spirit our Counselor and Advocate (also translated Paraclete or Helper). How does the Holy Spirit help us as the counselor? Counselor is a legal term for the person who defends someone against an adversary and who guides that person during the ordeal of trial. The Holy Spirit is our Advocate and Helper who guides and strengthens us and brings us safely through the challenges and adversities we must face in this life.

As Jesus approaches the hour he was to be glorified – through his death on the cross and his resurrection – he revealed more fully to his disciples the person and role of the Holy Spirit. What does Jesus tell us about the Holy Spirit? First, the Holy Spirit is inseparably one with the Father and the Son. It is the Holy Spirit who gives life – the very life of God – and who makes faith come alive in hearts and minds of people who are receptive to God’s word.

The Holy Spirit makes it possible for us to know God personally. He gives us experiential knowledge of God as our Father. The Spirit witnesses to our spirit that the Father has indeed sent his only begotten Son into the world to redeem it and has raised his Son, Jesus Christ, from the dead and has seated him at his right hand in glory and power.

The Holy Spirit reveals to us the knowledge, wisdom and plan of God for the ages and the Spirit enables us to see with the “eyes of faith” what the Father and the Son are doing. Through the gift and working of the Holy Spirit we become witnesses to the great work of God in Christ Jesus.

Spirit strengthens us in faith and courage 

Jesus warned his disciples that they could expect persecution just as Jesus was opposed and treated with hostility. We have been given the Holy Spirit to help us live as disciples of Jesus Christ. The Spirit gives us courage and perseverance when we meet adversities and challenges. Do you pray for the Holy Spirit to strengthen you in faith, hope and love and to give you courage and perseverance when you meet adversities and challenges?

“O merciful God, fill our hearts, we pray, with the graces of your Holy Spirit; with love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faithfulness, humility and self-control. Teach us to love those who hate us; to pray for those who despitefully use us; that we may be the children of your love, our Father, who makes the sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the just and on the unjust. In adversity grant us grace to be patient; in prosperity keep us humble; may we guard the door of our lips; may we lightly esteem the pleasures of this world, and thirst after heavenly things; through Jesus Christ our Lord.”  (Prayer of Anselm, 1033-1109)

Suy niệm:

Bạn tìm thấy sự giúp đỡ hay ủng hộ khi bạn cần nhất ở đâu? Tình bạn đích thật được củng cố trong nghịch cảnh. Ðức Giêsu ban cho các môn đệ người Bạn tốt nhất và đáng tin tưởng nhất trong những người bạn. Ai là người bạn của lời hứa này? Ðức Giêsu gọi Chúa Thánh Thần là Đấng Cố vấnĐấng Bào chữa của chúng ta (cũng được dịch là Đấng Paraclete hay Đấng Bảo trợ). Cố vấn là hạn từ pháp lý dành cho những ai bảo vệ  người nào đó chống lại đối thủ, và hướng dẫn người đó trong suốt thời gian xét xử. Chúa Thánh Thần là Đấng Bào chữa và Trợ giúp của chúng ta, Đấng gìn giữ chúng ta an toàn ngang qua những thách đố và những nghịch cảnh mà chúng ta phải đối diện trong cuộc đời.

Ngôi vị và vai trò của Chúa Thánh Thần

Khi Ðức Giêsu gần đến giờ được tôn vinh – ngang qua cái chết trên thập giá và sự sống lại của Người, Người đã mặc khải đầy đủ hơn cho các môn đệ về bản thân và vai trò của Chúa Thánh Thần. Ðức Giêsu nói gì với chúng ta về Chúa Thánh Thần? Trước hết, Chúa Thánh Thần là Đấng không chia cắt với Chúa Cha và Chúa Con. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống – sự sống thật của Thiên Chúa – và là Đấng khơi dậy niềm tin trong tâm hồn để đón nhận Lời Chúa.

Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu biết chính Thiên Chúa. Người ban cho chúng ta sự hiểu biết được cảm nghiệm về Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúa Thánh Thần làm chứng với chúng ta rằng Chúa Cha đã thật sự sai Con vào trong thế gian để cứu chuộc và cho Con của Người là Ðức Giêsu sống lại từ cõi chết, và ngự bên hữu Người trong vinh quang và quyền năng.

Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta sự hiểu biết, khôn ngoan, và kế hoạch của Thiên Chúa cho mọi thời đại và Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhìn với “cặp mắt đức tin” những gì Cha và Con đang làm. Ngang qua hồng ân và hoạt động của Chúa Thánh Thần, chúng ta trở nên những chứng nhân cho kỳ công của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.

Thần Khí củng cố cta trong đức tin và can đảm

Ðức Giêsu đã cảnh báo với các môn đệ rằng họ cũng sẽ đối diện với sự ngược đãi giống như Ðức Giêsu đã bị chống đối và bị đối xử cách thù ghét. Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta để giúp chúng ta sống như người môn đệ của Ðức Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm và sự kiên trì khi chúng ta gặp những nghịch cảnh và thách đố. Bạn có cầu nguyện với CT Thần để củng cố bạn trong đức tin, đức cậy, đức mến, và ban cho bạn lòng can đảm và kiên trì với niềm hy vọng khi bạn gặp những nghịch cảnh và thách đố không?

Lạy Thiên Chúa thương xót, chúng con cầu xin Chúa lấp đầy lòng chúng con với những ơn sủng của Chúa Thánh Thần; với tình yêu, niềm vui, bình an, kiên nhẫn, hiền lành, nhân hậu, trung thành, khiêm tốn, và tự chủ. Xin dạy chúng con biết yêu thương những người ghen ghét chúng con; cầu nguyện cho những người lợi dụng chúng con một cách thù oán; để chúng con có thể trở nên con cái của Chúa Cha, Đấng cho mặt trời mọc lên trên người dữ lẫn người lành, và cho mưa rơi xuống cho người công chính cũng như người tội lỗi. Trong nghịch cảnh, xin ban cho chúng con ơn sủng để kiên nhẫn; trong thịnh vượng xin giữ chúng con khiêm tốn; để chúng con có thể canh giữ môi miệng của mình; để chúng con có thể coi nhẹ những thú vui của thế gian, và khao khát những sự trên trời; chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. (Lời cầu nguyện của thánh Anselm, 1033-1109).

Comments are closed.

phone-icon