Whoever believes in me… – SN theo The WAU ngày 03.5.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

 

Tuesday May 3rd 2022
Meditation: John 14, 6-14

Whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these” (John 14:12)

Although Philip had been following Jesus for some time, he still had much to learn about the Lord. For example, when faced with a huge and hungry crowd, he only thought about how much money it would cost to feed them all, not that Jesus could miraculously feed them (John 6:5-7). And in today’s Gospel, Philip doesn’t yet understand that Jesus is the face of his heavenly Father.

But despite his lack of understanding, Philip still believed in Jesus; he still followed him and continued to learn from him. And that’s all God needed to use him. As Jesus said, “Whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these” (John 14:12, emphasis added). Philip was called, responded with faith, and God would continue to build on that faith.

We too have been called by the Lord and have responded with faith—and he is still at work in us. He isn’t asking us to know and understand everything, just that we would keep believing in him. That’s the starting point, as it was for the apostles Philip and James, whose feast we celebrate today. And even now, we can step out in faith and do the works that God is calling us to do.

In fact, the more we step out in faith, the more our understanding will deepen and grow. So go ahead and exercise your faith. Offer to pray with someone who is sick. Take on a project that you think God is calling you to do, even if you don’t feel completely qualified. Share an uplifting story about the Lord with a coworker who is struggling.

After the events of Easter and Pentecost, Philip and James understood what God had done in Jesus. They went on to preach the gospel and were eventually martyred for their faith. Like these two apostles, Jesus knows you believe in him, and he can work with that. As he increases your understanding, you can trust that the Lord will open even more doors to build up his kingdom in the world today.

“Jesus, I believe in you. Send me out to share your good news!”

Thứ Ba tuần III Phục Sinh
ngày 03.5.2022

Suy niệm: Ga 14, 6-14

Ai tin vào Ta sẽ làm những việc Ta đã làm, và còn làm những việc lớn lao hơn thế nữa (Ga 14,12)

Mặc dù Philíp đã theo Chúa Giêsu một thời gian, nhưng ông vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu về Chúa. Chẳng hạn, khi đối mặt với một đám đông đông đúc và đói khát, ông chỉ nghĩ đến việc tốn bao nhiêu tiền để cho tất cả ăn, chứ không phải Chúa Giêsu có thể cho họ ăn một cách kỳ diệu (Ga 6,5-7). Và trong Tin mừng hôm nay, Philíp chưa hiểu rằng Chúa Giêsu là khuôn mặt của Cha trên trời.

Nhưng dù thiếu hiểu biết, Philíp vẫn tin Chúa Giêsu; ông vẫn đi theo Ngài và tiếp tục học hỏi từ Ngài. Và đó là tất cả những gì Chúa cần để sử dụng ông. Như Chúa Giêsu đã nói, “Ai tin ta, sẽ làm những công việc ta làm, và sẽ làm những việc lớn lao hơn những việc này” (Ga 14,12, phần nhấn mạnh được thêm vào). Philíp đã được kêu gọi, được đáp lại bằng đức tin, và Thiên Chúa sẽ tiếp tục xây dựng trên đức tin đó.

Chúng ta cũng đã được Chúa kêu gọi và đã đáp lại bằng đức tin – và Ngài vẫn đang làm việc trong chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta biết và hiểu mọi thứ, chỉ là chúng ta sẽ tiếp tục tin tưởng vào Ngài. Đó là điểm khởi đầu, giống như đối với các Tông đồ Philíp và Giacôbê, mà chúng ta cử hành ngày lễ hôm nay. Và ngay cả bây giờ, chúng ta có thể bước ra trong đức tin và làm những công việc mà Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta làm.

Trên thực tế, chúng ta càng bước ra ngoài bằng đức tin, thì sự hiểu biết của chúng ta sẽ càng sâu sắc và phát triển. Vì vậy, hãy tiếp tục và thực hiện đức tin của bạn. Đề nghị cầu nguyện với người bị bệnh. Thực hiện một dự án mà bạn nghĩ rằng Chúa đang kêu gọi bạn thực hiện, ngay cả khi bạn cảm thấy không hoàn toàn đủ điều kiện. Chia sẻ câu chuyện về Chúa với một đồng nghiệp đang gặp khó khăn.

Sau các sự kiện của Lễ Phục sinh và Lễ Ngũ tuần, Philíp và Giacôbê đã hiểu những gì Thiên Chúa đã làm nơi Chúa Giêsu. Họ tiếp tục rao giảng Tin mừng và cuối cùng đã tử vì đạo vì đức tin của họ. Giống như hai Tông đồ này, Chúa Giêsu biết bạn tin vào Ngài và Ngài có thể làm việc với điều đó. Khi Ngài gia tăng sự hiểu biết của bạn, bạn có thể tin tưởng rằng Chúa sẽ mở ra nhiều cánh cửa hơn nữa để xây dựng vương quốc của Ngài trên thế giới ngày nay.

Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa. Xin sai con đi để chia sẻ Tin mừng của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon