By their fruits… – SN theo The WAU (22.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Wednesday June 22th 2022
Meditation: Matthew 7, 15-20

By their fruits you will know them. (Matthew 7:16)

If you were going to set up a fruit stand, you would want to inspect your produce carefully. Only healthy, ripe, undamaged fruits would meet your standards. If any were spoiled, not only would they rot, but they could damage your other fruit as well. So you would be quick to separate those bad fruits from the good ones.

“Fruit inspection” is a good way to think about the discernment that Jesus is describing in today’s Gospel. We can assess the state of our hearts by observing the quality of the fruit being borne in our lives. Such an “inspection” can help us uncover and turn from patterns of sin or unhealthy influences. It can help us to see if we are growing closer to God or moving further away from him.

This is something we can try to do at the end of each day. Start by looking over all that has happened that day, including how you felt and how you reacted to the situations that came up. Then look at the fruit that each event has borne in your life.

What kind of fruit should you look for? Maybe the fruit of the Spirit that St. Paul lists: “love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control” (Galatians 5:22-23). Or take your lead from St. James. He tells us that if something comes from God, it leads to peace, gentleness, mercy, and good deeds (James 3:17). If you see evidence of any of these fruits, you can be confident that your heart is in the right place and that the Spirit is at work in you.

But the opposite is also true. If you’re reacting with fear, anger, or divisiveness, then you may need a change of heart. Repent if you need to, and then ask the Holy Spirit for the grace to release these feelings—as well as the situations that caused them—to the Lord.

Today, keep your eyes open for the good fruit of the Holy Spirit in your life. Pursue the things that bring good fruit. And if you see some bad fruit, take heart. It’s your opportunity to turn from it and let the Lord prune it away.

“Lord, help me to see the fruit in my life so that I can reject the bad and cultivate the good.”

Thứ Tư tuần XII Thường Niên
ngày 22.6.2022

Suy niệm: Mt 7, 15-20
Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai (Mt 7,16)

Nếu bạn sắp đặt một quầy bán trái cây, bạn sẽ muốn kiểm tra sản phẩm của mình một cách cẩn thận. Chỉ những trái cây lành mạnh, chín mọng, không bị hư hại mới đạt tiêu chuẩn của bạn. Nếu bất kỳ quả nào bị hư, chúng không chỉ bị thối mà còn có thể làm hư quả khác của bạn. Vì vậy, bạn sẽ nhanh chóng tách những trái xấu đó ra khỏi những trái tốt.

“Kiểm tra trái cây” là một cách hay để nghĩ về sự phân biệt mà Chúa Giêsu đang mô tả trong Tin mừng hôm nay. Chúng ta có thể đánh giá tình trạng của tâm hồn mình bằng cách quan sát chất lượng của trái cây được sinh ra trong cuộc sống của chúng ta. Một cuộc “kiểm tra” như vậy có thể giúp chúng ta khám phá ra và loại bỏ những khuôn mẫu tội lỗi hoặc những ảnh hưởng không lành mạnh. Nó có thể giúp chúng ta biết liệu chúng ta đang ngày càng gần Chúa hơn hay ngày càng rời xa Ngài.

Đây là điều chúng ta có thể cố gắng làm vào phút cuối mỗi ngày. Bắt đầu bằng cách nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, bao gồm cả cảm giác của bạn và cách bạn phản ứng với các tình huống sắp xảy ra. Sau đó, hãy nhìn vào thành quả mà mỗi sự kiện đã sinh ra trong cuộc đời bạn.

Bạn nên tìm loại trái cây nào? Có thể là hoa trái của Thánh Thần mà Thánh Phaolô liệt kê: “yêu thương, vui vẻ, bình an, nhẫn nại, nhân từ, quảng đại, trung tín, dịu dàng, tiết độ” (Gl 5,22-23). Hoặc theo hướng dẫn của thánh Giacôbê. Ngài nói với chúng ta rằng nếu điều gì đến từ Thiên Chúa, thì điều đó dẫn đến hòa bình, dịu dàng, nhân từ và hành động tốt (Gc 3,17). Nếu bạn thấy bằng chứng về bất kỳ loại trái cây nào trong số này, bạn có thể tin chắc rằng tâm hồn của bạn đang ở đúng chỗ và Thánh Thần đang hoạt động trong bạn.

Nhưng điều ngược lại cũng đúng. Nếu bạn đang phản ứng bằng sự sợ hãi, tức giận hoặc chia rẽ, thì bạn có thể cần thay đổi tâm hồn. Hãy ăn năn nếu bạn cần, và sau đó cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn để giải thoát những cảm xúc này – cũng như những tình huống đã gây ra chúng – cho Chúa.

Hôm nay, hãy mở rộng tầm mắt để đón nhận trái tốt của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của bạn. Hãy theo đuổi những điều mang lại hoa trái tốt đẹp. Và nếu bạn nhìn thấy một số trái cây xấu, hãy an lòng. Đó là cơ hội của bạn để từ bỏ nó và để Chúa cắt tỉa nó đi.

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy thành quả trong cuộc sống của con để con có thể từ chối điều xấu và vun trồng điều tốt.

Comments are closed.

phone-icon