Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 23 -Tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần dâng lễ?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền Thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc hiểu được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

23. Tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần dâng lễ?

Dù không được coi là quan trọng trong thánh lễ, nghi thức này không thiếu ý nghĩa sâu sắc.

Rửa tay trước khi làm một việc gì cần sự sạch sẽ đặc biệt, đó là chuyện tự nhiên. Vì thế chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy vị chủ tế rửa tay, để chuẩn bị cầm bánh và rượu sẽ được truyền phép để trở nên Mình và Máu Chúa Kitô.

Nghi thức rửa tay đã có từ thế kỷ thứ IV. Vào thời kỳ này, người ta còn đem đến cho vị chủ tế không những bánh và rượu để được truyền phép, mà cả những sản phẩm cần dùng khác để các thầy phó tế phân phát cho người nghèo sau thánh lễ.

Hơn nữa, việc rửa tay cũng cần thiết sau khi chủ tế xông hương lễ phẩm và bàn thờ (nghi thức xông hương muốn nói lên rằng lễ phẩm và lời cầu nguyện của Giáo Hội cũng ví như hương trầm bay lên trước nhan thánh Chúa).

Tuy nhiên ngay từ đầu, nghi thức rửa tay luôn có một ý nghĩa thiêng liêng, đó là dấu hiệu của việc thanh tẩy trong tâm hồn, vì nước là dấu chỉ của sự thanh tẩy.

Khi rửa tay, vị chủ tế đọc lời thánh vịnh 50, câu 4: “Ly Chúa, xin ra con sch hết li lm, ti con phạm, xin Ngài thanh ty”.

Cho dù mọi tín hữu có thể thông dự vào việc thanh tẩy này, nghi thức rửa tay chỉ dành riêng cho chủ tế, vì người ta hiểu rằng, trong chốc lát, vị chủ tế sẽ hành tác nhân danh Chúa Kitô.

ENGLISH

23. Why does the celebrant cleanse his hand at the end of the offering?

Though not deemed to be important in Mass, this rite does not lack profound meanings.

It is natural to cleanse the hands before doing something which requires special cleanliness. Therefore, we should not deem it surprising to see the celebrant cleanses his hands to prepare to take the bread and wine to be consecrated to become the Body and Blood of Christ.

The rite of hand cleansing dates back as far as the fourth century. In this period, people also brought to the celebrant not only bread and wine to be consecrated but also other necessary products in order for the deacons to distribute to the poor after the Mass.

Moreover, the cleansing of the hand is also necessary after the celebrant incenses the offerings and the altar (the rite of incensing means the offerings and prayers of the Church are likened to incense flying in front of God’s face).

However, right from the beginning, the rite of hand cleansing has always borne a sacred meaning, which is the sign of purification in the heart, because water is the sign of purification.

When washing his hand, the celebrant reads Psalm 50, verse 4: “Lord, wash away all my guilt; from my sin cleanse” Wash me, O Lord, from my iniquity and cleanse me from my sin.

Though all the faithful may participate into this purification, yet the rite of hand cleansing reserves solely to the celebrant, because it is understood that, in a moment, the celebrant will act in the name of Christ.

FRANÇAIS 

23. À la fin de l’offertoire (après la présentation des offrandes), pourquoi le prêtre se lave-t-il les mains?

Le rite du lavement des mains est pratiqué dès le IVe siècle, à Jérusalem. Ce rite n’est évidemment pas à classer parmi les plus importants de la messe, mais il n’est pas dépourvu de signification.

Il est normal de se laver les mains avant de poser des gestes qui exigent une particulière propreté.

Il n’est donc pas étonnant qu’au moment où il s’apprête à toucher au pain et au vin qui seront consacrés, le prêtre soit invité à se laver les mains. Ce geste s’imposait certainement d’une façon particulière à cette époque où l’on apportait au président de l’assemblée, non seulement le pain et le vin à consacrer, mais aussi des biens à consommer que les diacres distribuaient aux personnes dans le besoin.

Mais le rite du lavement des mains a d’abord un sens spirituel. Il est accompli en signe de purification intérieure. L’eau est signe de purification.

En se lavant les mains, le prêtre prononce les paroles du verset 4 du psaume 50: “Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché”.

Bien que tous les fidèles puissent s’y associer, le rite du lavement des mains est destiné au prêtre. On comprend pourquoi : dans quelques instants, il va agir au nom du Christ.

Comments are closed.

phone-icon