I have much more to tell you – SN Lễ Chúa Ba Ngôi

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/06/12/409482/

Meditation: John 16:12-15

I have much more to tell you. (John 16:12)

Had Jesus run out of time? Why didn’t he tell his disciples everything he had in mind? Had the Last Supper taken too long?

No, Jesus’ timing was always perfect. He knew his hour had come – it hadn’t snuck up on him. And he was always ready for whatever he had to do. Rather, Jesus had “much more” to teach his disciples because they weren’t ready to hear it. They couldn’t understand everything yet. They needed time and experience – and a lot of help from the Holy Spirit.

Like those disciples, we have much more to learn. We don’t quite comprehend a lot of what Jesus teaches, and we need the Spirit’s help to live out the things that we do understand. Take today’s feast of the Holy Trinity as a classic example. Every Sunday we proclaim that we believe in one God in three divine Persons: the Father, Son, and Holy Spirit. But the Trinity is a mystery we will never fully comprehend. Jesus certainly has a lot he can teach us – about the Trinity and so much more. He unfolds these mysteries for us over our lifetime, as we seek him and open ourselves to the Spirit.

How blessed we are! Jesus loves to reveal his truths to us, and he offers us everything we need to understand him. He has overcome the sin that clouds our minds and hinders us from seeking and knowing God. Not only that, but he has given us the Spirit, who lives in us and helps us understand the truths of our faith. And he has given us the Church, where we receive the Scriptures, the sacraments, and brothers and sisters who love us. All these things help to reveal more and more to us about the Father, Son, and Holy Spirit.

There’s always more to learn from the Lord. Jesus is ready. Are you?

“Father, Son, and Holy Spirit, teach me your ways.”

Suy niệm: Ga 16,12-15

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em” (Ga 16,12).

Chúa Giêsu đã chạy đua với thời gian ư? Tại sao Người không nói với các môn đệ mọi điều Người đã định? Bữa Ăn Cuối Cùng đã kéo dài quá lâu phải không?

Không, thời gian của Chúa Giêsu đã luôn luôn hoàn hảo. Người biết giờ của Người đã đến – thời gian không làm Người ngạc nhiên. Và Người luôn sẵn sàng cho bất cứ điều gì Người đã phải làm. Đúng ra, Chúa Giêsu đã có ‘nhiều điều hơn’ để dạy dỗ các môn đệ nhưng bởi vì họ đã không sẵn sàng để nghe những điều ấy. Họ vẫn chưa thể hiểu được mọi điều Người dạy. Họ cần thời gian và kinh nghiệm – và cần nhiều sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Giống như các môn đệ đó, chúng ta có nhiều điều hơn nữa để học hỏi. Chúng ta không hoàn toàn hiểu nhiều những gì Chúa Giêsu dạy dỗ, và chúng ta cần sự trợ giúp của Thánh Thần để sống những điều chúng ta hiểu. Hãy tận dụng ngày Lễ Chúa Ba Ngôi như một thí dụ điển hình. Mỗi Chúa Nhật chúng ta tuyên xưng rằng chúng ta tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chúng ta sẽ không bao giờ thấu hiểu hết được. Chúa Giêsu chắc chắn có nhiều điều có thể dạy chúng ta – về Chúa Ba Ngôi và nhiều hơn nữa. Người mở ra những mầu nhiệm này cho chúng ta qua suốt cả cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta tìm kiếm và mở lòng mình ra với Thánh Thần.

Chúng ta thật diễm phúc biết bao! Chúa Giêsu rất muốn mạc khải các chân lý của Người cho chúng ta và Người ban cho chúng ta mọi sự chúng ta cần để hiểu Người. Người đã chiến thắng tội lỗi làm mờ tâm trí chúng ta và ngăn cản chúng ta tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa. Không những thế, Người còn ban cho chúng ta Thánh Thần, Đấng sống trong chúng ta và giúp chúng ta hiểu các chân lý về đức tin của chúng ta. Và Người đã ban cho chúng ta Giáo Hội, nơi mà chúng ta (được) lãnh nhận Thánh Kinh, các bí tích và các anh chị em những người yêu thương chúng ta. Tất cả những điều này giúp mạc khải ngày càng nhiều hơn về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Luôn luôn có nhiều điều hơn nữa để học hỏi từ Chúa. Chúa Giêsu đã sẵn sàng. Còn bạn, bạn sẵn sàng chưa?

“Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin dạy con đường lối của Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon