Love your enemies – SN theo The WAU (14.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Tuesday June 14th 2022
Meditation: Matthew 5: 43-48

Love your enemies. (Matthew 5:44)

What does Jesus mean when he tells us to love our enemies? Does he mean that we have to like them or become their friend? Do we have to think of them fondly or send them a Christmas card each year?

The short answer is no, because love doesn’t necessarily involve our feelings. As St. Thomas Aquinas defined it, to love is “to will the good of the other.” You may have a strong dislike of someone. You may find them difficult, annoying, or mean-spirited. They may have hurt you, rejected you, or ridiculed you. But you can still desire their good. How? Let’s consider a few ways.

First, you can pray for them. Pray that they experience God’s love in a deeper way. Pray for healing of any past hurts that may be causing their negative behavior. Pray for God’s blessings in their lives. Pray especially that your own heart would soften so that you are able to see the other person as a flawed human being just like you, someone whom the Lord loves just as he loves you.

Second, try not to disparage the other person, especially in front of others. There’s always a temptation when we are hurt or angry about the way we’ve been treated to express our negative feelings about the person to someone else. Of course, it’s important to talk through the situation with a spouse or trusted friend, but do so in a way that doesn’t tear down the other person. If you want to love them by willing their good, then you don’t want to injure their reputation or gossip about them. Being careful with your speech is good for you too because it helps keep your negative emotions from spiraling out of control.

Finally, since none of this is easy, continually ask for God’s grace. Believe that if Jesus is asking you to love your enemies, then he must also be willing to give you all that you need to do it.

No matter how you may be feeling today, go ahead and try to love an “enemy.” Even though what you do might seem like baby steps, know that you are actually taking great strides toward becoming “perfect,” just like your heavenly Father (Matthew 5:48)!

“Jesus, help me to love my enemies.”

Thứ Ba tuần XI Thường Niên
ngày 14.6.2022

Suy niệm: Mt 5, 43-48
Hãy yêu thương kẻ thù anh em (Mt 5,44)

Chúa Giêsu muốn nói gì khi bảo chúng ta yêu thương kẻ thù của mình? Ý của Ngài là chúng ta phải thích họ hay trở thành bạn của họ chăng? Chúng ta có phải nghĩ về họ một cách trìu mến hay gửi cho họ một tấm thiệp Giáng sinh mỗi năm chăng?

Câu trả lời ngắn gọn là không, bởi vì tình yêu không nhất thiết phải liên quan đến cảm xúc của chúng ta. Như thánh Tôma Aquinô đã định nghĩa về nó, yêu là “làm theo ý muốn của người kia”. Bạn có thể rất ghét ai đó. Bạn có thể thấy họ khó tính, khó chịu hoặc thiếu tinh thần. Họ có thể đã làm tổn thương bạn, từ chối bạn hoặc chế nhạo bạn. Nhưng bạn vẫn có thể mong muốn điều tốt của họ. Bằng cách nào? Hãy xem xét một số cách.

Đầu tiên, bạn có thể cầu nguyện cho họ. Hãy cầu nguyện để họ cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa một cách sâu sắc hơn. Cầu nguyện để chữa lành những tổn thương trong quá khứ có thể gây ra hành vi tiêu cực của họ. Cầu nguyện để được Thiên Chúa ban phước trong cuộc sống của họ. Đặc biệt hãy cầu nguyện để trái tim của bạn dịu lại để bạn có thể thấy người kia là một con người đầy khuyết điểm giống như bạn, một người mà Chúa yêu cũng như Ngài yêu bạn.

Thứ hai, cố gắng không chê bai người kia, đặc biệt là trước mặt người khác. Luôn có một sự cám dỗ khi chúng ta bị tổn thương hoặc tức giận về cách chúng ta bị đối xử để bày tỏ cảm xúc tiêu cực của chúng ta về người đó với người khác. Tất nhiên, điều quan trọng là phải nói chuyện với vợ/ chồng hoặc người bạn đáng tin cậy, nhưng hãy làm như vậy theo cách không làm mất lòng người kia. Nếu bạn muốn yêu họ bằng thiện chí của họ, thì bạn không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của họ hoặc những lời đàm tiếu về họ. Cẩn thận với lời ăn tiếng nói cũng tốt cho bạn vì nó giúp giữ cho những cảm xúc tiêu cực của bạn không vượt quá tầm kiểm soát.

Cuối cùng, vì không điều nào trong số này là dễ dàng, hãy liên tục cầu xin ân sủng của Thiên Chúa. Hãy tin rằng nếu Chúa Giêsu đang yêu cầu bạn yêu thương kẻ thù của mình, thì Ngài cũng phải sẵn sàng cho bạn tất cả những gì bạn cần để làm điều đó.

Cho dù hôm nay bạn có cảm thấy thế nào đi nữa, hãy tiếp tục và cố gắng yêu một “kẻ thù”. Mặc dù những gì bạn làm có vẻ giống như những bước đi của trẻ con, nhưng hãy biết rằng bạn đang thực sự tiến những bước dài để trở nên “hoàn hảo”, giống như Cha trên trời của bạn (Mt 5,48)!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con yêu thương kẻ thù của con.

Comments are closed.

phone-icon