May they become perfectly one – SN song ngữ (02.6.2022)

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Thursday (June 2)

“May they become perfectly one”

Scripture: John 17:20-26

20 “I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, 21 that they may all be one; even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that  you have sent me. 22 The glory which you have given me I have given to them, that they may be one even as we are one, 23 I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you have sent me and have loved them even as  you have loved me. 24 Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to behold my glory which you have given me in your love for me before the foundation of the world. 25 O righteous Father, the world has not known you, but I have known you; and these know that you have sent me. 26 I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them.”

Thứ Năm ngày 02.6.2022          

Để họ được hoàn toàn nên một

Ga 17,20-26

20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Meditation: When you pray what do you ask for – God’s help, blessing, guidance, and wisdom? One of the greatest privileges and responsibilities we have been given by God is to pray not only for ourselves, but for others as well. The Lord Jesus lived a life full of prayer, blessing, and gratitude to his Father in heaven. He prayed for his disciples, especially when they were in great need or danger. Mark tells us in his Gospel account (see chapter 6:46-51) that when Jesus was praying alone on the mountain he saw that his disciples were in great distress due to a life-threatening storm that was beating against their boat. Jesus immediately came to their rescue – walking on the waves of the rough waters before he calmed their fears and calmed the raging waters as well! Luke records in his Gospel account the words of Jesus to Simon Peter shortly before Jesus’ arrest and Peter’s denial of the Lord three times. “Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers” (Luke 22:32). Jesus’ prayers were personal, direct, and focused on the welfare and well-being of others – especially that they might find peace and unity with God and with one another.

Jesus prays for all Christians to be united as one

The longest recorded prayer of Jesus is found in the Gospel of John, the “high priestly” prayer which Jesus prayed aloud at his last supper meal with his disciples (John 17). This prayer most clearly reveals the heart and mind of Jesus – who and what he loved most – love for his Father in heaven and love for all who believe in him. His prayer focuses on the love and unity he desires for all who would believe in him and follow him, not only in the present, but in the future as well.

Jesus’ prayer concludes with a petition for the unity among all Christians who profess that Jesus Christ is Lord. Jesus prays for all men and women who will come after him and follow him as his disciples (John 17:20). In a special way Jesus prays here for each one of us that as members of his body the church we would be one as he and his Father are one. The unity of Jesus, the only begotten Son of God, with the eternal Father is a unity of mutual love, service, and honor, and a oneness of mind, heart, and spirit. The Lord Jesus calls each and every one of his followers into this unity of mutual love, respect, service, honor, and friendship with all who belong to Christ.

To make him known and loved by all

Jesus’ prayer on the eve of his sacrifice shows the great love and trust he had for his beloved disciples. He knew they would abandon him in his hour of trial, yet he entrusted to them the great task of spreading his name throughout the world and to the end of the ages. The Lord Jesus entrusts us today with the same mission – to make him known and loved by all. Jesus died and rose again that all might be one as he and the Father are one. Do you love all who belong to Christ and do you recognize and accept all baptized Christians as your brothers and sisters in Christ? The Lord Jesus, through the power of the Holy Spirit, draws each one of us into the unity which he and the Father have together and into the unity he desires for all who belong to him – we are all brothers and sisters in Christ and sons and daughters of our beloved Father in heaven.

The Lord intercedes for us right now

The Lord Jesus Christ included each one of us in his high priestly prayer at the last supper meal with his disciples on the eve of his sacrifice on the cross (John 17:20). And today the Lord Jesus continues his high priestly office as our intercessor before the throne of God in heaven. Paul the Apostle tells us that it is “Christ Jesus, who died, yes, who was raised from the dead, who is at the right hand of God, who indeed intercedes for us” (Romans 8:34; see also Hebrews 7: 25). Do you join in Jesus’ high priestly prayer that all who profess Jesus as Lord may grow in love and unity together as brothers and sisters who have been redeemed through the precious blood that was shed for us on the cross?

 

 

“Heavenly Father, have mercy on all your people who have been redeemed by the precious blood of your Son who offered up his life for us on the cross. Pardon our sins and heal our divisions that we may grow in love, unity, and holiness together as your sons and daughters. May all Christian people throughout the world attain the unity for which Jesus prayed on the eve of his sacrifice. Renew in us the power of the Holy Spirit that we may be a sign of that unity and a means of its growth. Increase in us a fervent love, respect, and care for all of our brothers and sisters who believe in Jesus Christ.”

Suy niệm: Khi bạn cầu nguyện, bạn thường cầu xin điều gì – sự trợ giúp của Thiên Chúa, phúc lành, hướng dẫn, và khôn ngoan? Một trong những đặc ân và trách nhiệm lớn nhất chúng ta được Thiên Chúa ban cho là cầu nguyện không chỉ cho mình mà cho người khác nữa. Chúa Giêsu đã sống cuộc đời hoàn toàn cầu nguyện, ca tụng, và biết ơn. Người cầu nguyện cho các môn đệ, đặc biệt khi họ thiếu thốn hay nguy hiểm nhất. Máccô nói với chúng ta trong câu chuyện Tin mừng của ngài (6,46-51) rằng khi Ðức Giêsu đang cầu nguyện một mình trên núi Người thấy các môn đệ đang gặp nguy hiểm lớn bởi cơn sóng bão đe dọa tính mạng đến nỗi thuyền của họ gần chìm. Ðức Giêsu lập tức đến cứu họ – Người đi trên sóng nước dữ dội trước khi Người trấn an họ! Luca tường thuật trong câu chuyện của mình những lời của Ðức Giêsu với Simon Phêrô ngắn gọn trước khi Ðức Giêsu bị bắt và Phêrô chối Chúa ba lần. “Simon, Simon, kìa Satan xin được sàng anh như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22,32). Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu  thật cá biệt và trực tiếp và nhắm tới hạnh phúc và lợi ích của người khác – đặc biệt là họ có thể tìm được sự bình an và sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau.

Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả các tín hữu được hiệp nhất nên một

Lời cầu nguyện dài nhất được ghi lại của Ðức Giêsu được thấy trong Tin mừng Gioan, lời cầu nguyện “thượng tế” mà Ðức Giêsu đã cầu nguyện lớn tiếng tại bữa tiệc ly với các môn đệ (Ga 17). Lời cầu nguyện này bộc lộ rõ ràng nhất tâm tình của Ðức Giêsu – người và điều gì Người yêu thương nhất – tình yêu dành cho Cha và tình yêu dành cho những kẻ tin vào Người. Lời cầu nguyện của Người nhấn mạnh vào tình yêu và sự hiệp nhất Người ao ước cho tất cả những ai sẽ tin tưởng và đi theo Người, không chỉ trong hiện tại, mà còn trong tương lai nữa.

Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu kết thúc với lời cầu cho sự hiệp nhất giữa tất cả các Kitô hữu tuyên xưng rằng Ðức Giêsu Kitô là Chúa. Ðức Giêsu cầu nguyện cho tất cả những ai sẽ đến và đi theo Người với tư cách là những người môn đệ (Ga 17,20). Trong cách thức đặc biệt, Ðức Giêsu cầu nguyện ở đây cho mỗi người chúng ta là những phần tử của thân thể Người là Giáo hội, chúng ta sẽ nên một như Người và Cha là một. Sự hiệp nhất của Ðức Giêsu, Con một yêu dấu của Thiên Chúa, với Cha hằng hữu là sự hiệp nhất của tình yêu thắm thiết, sự phục vụ, kính trọng, và sự hiệp nhất của ý chí, tâm hồn, và lý trí. Chúa Giêsu kêu gọi mỗi và mọi người của các môn đệ vào trong sự hiệp nhất của tình yêu thắm thiết, sự phục vụ, kính trọng, và tình bằng hữu với tất cả những ai thuộc về Ðức Kitô.

Cho mọi người nhận biết và yêu mến Người

Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu vào đêm hiến tế bày tỏ tình yêu và sự tin tưởng lớn lao Người đã dành cho các môn đệ yêu dấu của mình. Người biết họ sẽ bỏ Người trong giờ phút thử thách, nhưng Người đã trao phó cho họ nhiệm vụ lớn lao về việc tuyên xưng danh Người khắp thế giới và cho đến ngày tận thế. Chúa Giêsu hôm nay cũng trao phó cho chúng ta với cùng một sứ mệnh – cho mọi người được biết và yêu mến Người. Ðức Giêsu đã chết và trỗi dậy để mọi người được nên một như Người và Cha là một. Bạn có yêu mến và đón nhận tất cả các tín hữu đã rửa tội như anh chị em trong Ðức Giêsu không? Chúa Giêsu, ngang qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, lôi kéo mỗi một người chúng ta vào trong sự hiệp nhất mà Người và Cha đã có với nhau và vào trong sự hiệp nhất mà Người ao ước cho tất cả những ai thuộc về Người – tất cả chúng ta là anh chị em với nhau trong Đức Kitô và là con cái yêu dấu của Cha trên trời.

Giờ đây Chúa cầu bầu cho chúng ta

Chúa Giêsu Kitô đã bao gồm mỗi một người chúng ta trong lời cầu nguyện thượng tế của Người ở bữa tiệc ly với các môn đệ vào đêm hy lễ của Người trên thập giá (Ga 17,20). Và ngày nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chức vụ thượng tế của Người với tư cách là Ðấng trung gian trước ngai Thiên Chúa trên trời. Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta rằng chính “Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại từ cõi chết, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta” (Rm 8,34; xem Hr 7,25).  Bạn có tham dự vào lời cầu nguyện thượng tế của Ðức Giêsu để tất cả những ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa có thể được lớn lên trong tình yêu và sự hiệp nhất với nhau như anh chị em, những người đã được cứu chuộc nhờ máu châu báu đã đỗ ra cho chúng ta trên thập giá không?

Lạy Cha trên trời, xin thương xót dân Cha, những người đã được cứu chuộc bởi máu châu báu của Con Cha, Đấng đã hiến mạng sống mình cho chúng con trên thập giá. Xin tha tội chúng con và chữa lành những chia rẽ để chúng con có thể lớn lên trong yêu thương, hiệp nhất, và thánh thiện với nhau như con cái của Cha. Chớ gì tất cả những người Kitô hữu khắp thế giới có được sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho trong tối hôm hy tế. Xin đổi mới trong chúng con sức mạnh của Thần Khí, để chúng con có thể trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất đó, và là phương thế của sự tăng trưởng của sự hiệp nhất. Xin gia tăng trong chúng con tình yêu nhiệt thành cho tất cả anh chị em của chúng con trong Đức Giêsu Kitô.

Comments are closed.

phone-icon