No one who looks back – SN song ngữ Chúa Nhật XIII Thường Niên

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday (June 26)

“No one who looks back”

Scripture: Luke 9:51-62 

 51 When the days drew near for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem. 52 And he sent messengers ahead of him, who went and entered a village of the Samaritans, to make ready for him; 53 but the people would not receive him, because his face was set toward Jerusalem. 54 And when his disciples James and John saw it, they said, “Lord, do you want us to bid fire come down from heaven and consume them?” 55 But he turned and rebuked them. 56 And they went on to another village. 57 As they were going along the road, a man said to him, “I will follow you wherever you go.” 58 And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man has nowhere to lay his head.” 59 To another he said, “Follow me.” But he said, “Lord, let me first go and bury my father.” 60 But he said to him, “Leave the dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom of God.” 61 Another said, “I will follow you, Lord; but let me first say farewell to those at my home.” 62 Jesus said to him, “No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God.”

Chúa Nhật ngày 26.6.2022

Không ai nhìn lại phía sau

Lc 9,51-62

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? “55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Meditation: Are you surprised to see two of Jesus’ disciples praying for the destruction of a Samaritan village? The Jews and Samaritans had been divided for centuries. Jewish pilgrims who passed through Samaritan territory were often treated badly and even assaulted. Jesus did the unthinkable for a Jew. He not only decided to travel through Samaritan territory at personal risk, but he also asked for hospitality in one of their villages! 

Jesus faced rejection and abuse in order to reconcile us with God and one another

Jesus’ offer of friendship was rebuffed. Is there any wonder that the disciples were indignant and felt justified in wanting to see retribution done to this village? Wouldn’t you respond the same way? Jesus, however, rebukes his disciples for their lack of toleration. Jesus had “set his face toward Jerusalem” to die on a cross that Jew, Samaritan and Gentile might be reconciled with God and be united as one people in Christ.

Jesus seeks our highest good – friend and enemy alike

Tolerance is a much needed virtue today. But aren’t we often tolerant for the wrong thing or for the wrong motive? Christian love seeks the highest good of both one’s neighbor and one’s enemy. When Abraham Lincoln was criticized for his courtesy and tolerance towards his enemies during the American Civil War, he responded: “Do I not destroy my enemies when I make them my friends?” How do you treat those who cross you and cause you trouble? Do you seek their good rather than their harm?

Jesus explains the cost of following as his disciple When the Lord calls us to follow him he gives us the grace to put aside everything that might keep us from doing his will. Loyalty to Jesus requires sacrifice, letting go of my will for God’s will. A would-be disciple responded by saying, I must first go and bury my father, that is, go back home and take care of him until he died.   Jesus certainly did not mean that we should refuse to care for others, especially our parents in their old age. His startling statement, however, made clear that God must always be first in our lives. If we love him above all, then everything else will fall into its proper place and time.

Jesus surprised his disciples by telling that they must not look back but keep their focus on the goal set for their lives – full happiness and union with God. A plowman who looked back caused his furrow to be crooked. Likewise, if we keep looking back to what we left behind, our path in following God will likely go off course and we’ll miss what God has for us. When the going is rough or the way ahead looks uncertain, we are tempted to look back to the “good old days” or to look for “greener turf”. Are you resolved to keep your eyes fixed on Jesus and to “stay the course” in following him to the end? 

“Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding, and my whole will. All that I am and all that I possess you have given me. I surrender it all to you to be disposed of according to your will. Give me only your love and your grace – with these I will be rich enough and will desire nothing more.” (Prayer of Ignatius Loyola, 1491-1556)

Suy niệm: Bạn có ngạc nhiên khi thấy 2 trong số môn đệ của Ðức Giêsu cầu xin cho lửa từ trời xuống đốt thành Samaritan không? Người Do thái và người Samaritan đã đối lập với nhau trong nhiều thế kỷ. Những người lữ khách Do thái đi ngang qua phần đất Samaritan thường bị tấn công. Ðức Giêsu đã làm một điều khó hiểu đối với người Do thái. Người không chỉ quyết định đi qua phần đất Samaritan cho dù bị đe dọa đến tính mạng, mà còn xin họ giúp đỡ cho lưu trú trong làng họ nữa!

Đức Giêsu đối diện với sự chống đối và sỉ nhục để hòa giải chúng ta với THIÊN CHÚA và với nhau

Lời đề nghị về tình bằng hữu của Ðức Giêsu bị khước từ. Thế thì có ai lại thắc mắc khi các môn đệ Ðức Giêsu phẫn nộ và cảm thấy có lý do chính đáng trong việc muốn thấy sự trừng phạt thành đó sao? Chẳng phải bạn cũng có sự ứng xử như thế sao? Tuy nhiên, Ðức Giêsu lại khiển trách các môn đệ vì sự thiếu khoan dung của họ. Ðức Giêsu đã “quyết định đi lên Giêrusalem” để chết trên thập giá, để người Do thái, Samaritan, và dân ngoại được hòa giải với Thiên Chúa và hiệp nhất nên một với nhau trong Đức Kitô.

Đức Giêsu tìm kiếm lợi ích cao nhất của chúng ta – bạn và thù như nhau

Sự khoan dung là một nhân đức rất cần thiết hôm nay. Thế nhưng chẳng phải chúng ta thường tha thứ cho điều sai trái hay động cơ sai trái đó sao? Tình yêu thương của người tín hữu tìm kiếm lợi ích cao nhất cho người thân quen cũng như kẻ thù của mình. Khi tổng thống Abraham Lincoln bị chỉ trích vì sự tử tế và khoan dung của ông đối với những kẻ thù trong suốt thời kỳ nội chiến nước Mỹ, ông đã trả lời: “Chẳng phải tôi đã tiêu diệt các kẻ thù của tôi khi tôi làm bạn với họ đó sao?” Bạn đối xử thế nào với những ai cản trở và gây phiền phức cho bạn? Bạn có tìm điều tốt hơn điều xấu cho họ không?

Đức Giêsu giải thích cái giá của người môn đệ

Khi Chúa gọi chúng ta đi theo Người, Người ban cho chúng ta ơn sủng để từ bỏ mọi sự có thể ngăn cản chúng ta thực thi ý Người. Sự trung thành với Ðức Giêsu đòi hỏi sự hy sinh, hãy nhượng bộ ý mình trước ý của Thiên Chúa. Một người muốn trở thành môn đệ đã nói rằng: tôi phải về và chôn cất cha tôi trước đã, nghĩa là trở về nhà săn sóc cha mình cho đến khi ông chết. Chắc chắn Ðức Giêsu đã không có ý nói rằng chúng ta phải từ chối quan tâm cho người khác, đặc biệt cha mẹ mình trong lúc tuổi già. Tuy nhiên, lời tuyên bố gây sửng sốt của Người nói rõ ràng rằng Thiên Chúa luôn luôn phải ở hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến Người trên hết mọi sự, thì mọi sự khác sẽ ở vào đúng chỗ đúng thời của nó.

Đức Giêsu đã khiến các môn đệ phải kinh ngạc với lời quả quyết rằng họ không được nhìn lại phía sau nhưng tập trung vào mục đích của cuộc đời mình – hạnh phúc và sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Người cày đất nhìn lại phía sau sẽ làm cho luống cày bị méo mó. Giống như vậy, nếu chúng ta nhìn lại phía sau vào những gì chúng ta đã từ bỏ, con đường theo Chúa của chúng ta dường như bị trật mục tiêu và chúng ta sẽ bỏ lỡ những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta. Khi sự ra đi trở nên khó khăn hay con đường có vẻ không chắc chắn, chúng ta bị cám dỗ nhìn lại phía sau về “những ngày xưa tháng cũ” hay để tìm kiếm “mảnh đất xanh tươi hơn”. Bạn có quyết tâm dõi mắt vào Ðức Giêsu và “kiên vững” trong việc đi theo Người cho đến cùng không?

Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy toàn bộ sự tự do của con, ký ức của con, sự hiểu biết của con, và trọn vẹn ý chí của con. Tất cả những gì con là và tất cả những gì con có đều do Chúa ban cho. Con xin dâng lại tất cả cho Chúa để Chúa tùy ý sử dụng. Xin chỉ ban cho con tình yêu và ơn sủng của Chúa – với những điều này, con sẽ giàu có và sẽ không còn mong ước gì nữa. (Lời cầu nguyện của thánh Inhaxiô, 1491-1556).

Comments are closed.

phone-icon