Nowhere to rest his head – SN theo The WAU (27.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Monday June 27th 2022
Meditation: Matthew 8, 18-22

The Son of Man has nowhere to rest his head. (Matthew 8:20)

When Jesus said he had no-where to lay his head, he wasn’t just talking about a physical place to sleep. Though he traveled from town to town and probably slept in a different location every night, he was giving up more than a comfortable bed. In order to preach the good news, he and his disciples had to leave behind family, friends, and jobs for an unpredictable life. Ultimately, they would be rejected and persecuted by many of the people in their hometowns.

This is why Jesus’ words to the would-be disciple are so poignant. Following Jesus might mean losing the sense of belonging that we associate with the idea of “home”—a place of family, traditions, and refuge.

In order to follow Jesus today, some people still have to give up their sense of home, or even their physical homes. They might experience suffering and isolation, and they might even be arrested or killed. Though that’s not the situation most of us face, being a believer still means experiencing a certain sense of not belonging. You might be the only one in your family to practice your faith or the only one in your neighborhood who attends church on Sundays. You might have different moral values than your coworkers or a different approach to raising your children—all as a result of your faith.

For the disciples, giving up the security and comfort of home was worth it because they had found the Messiah. They wanted to be as close to him as possible. Like them, you also have found the treasure of being with Jesus every day. You can hear from him through the Scriptures and feel his presence in your times of prayer. You have the knowledge and assurance of a God who loves you, as well as the hope that one day you will be with him in your true home, heaven.

Today, renew your commitment to follow Jesus, even if it means not quite fitting in. Ask him to strengthen you and give you courage. Above all, remember how blessed you are to be walking with him each day.

“Lord, give me the courage and strength to follow you.”

Thứ Hai tuần XIII Thường Niên
ngày 27.6.2022

Suy niệm: Mt 8, 18-22

Con Người không có nơi gối đầu (Mt 8,20)

Khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài không biết phải gối đầu ở đâu, Ngài không chỉ nói về một nơi thực sự để ngủ. Mặc dù Ngài đi từ thị trấn này sang thị trấn khác và có thể ngủ ở một địa điểm khác nhau mỗi đêm, nhưng Ngài không chỉ từ bỏ một chiếc giường thoải mái. Để rao giảng tin mừng, Ngài và các môn đệ phải bỏ lại gia đình, bạn bè và công việc cho một cuộc sống khó lường. Cuối cùng, họ sẽ bị từ chối và ngược đãi bởi nhiều người dân ở quê hương của họ.

Đây là lý do tại sao những lời của Chúa Giêsu đối với môn đệ sẽ trở thành rất sâu sắc. Đi theo Chúa Giêsu có thể đồng nghĩa với việc đánh mất cảm giác thân thuộc mà chúng ta liên tưởng đến ý tưởng về “ngôi nhà” – một gia đình, truyền thống và nơi nương tựa.

Để theo Chúa Giêsu ngày nay, một số người vẫn phải từ bỏ ý thức về gia đình, hay thậm chí là nhà cửa vật chất của họ. Họ có thể trải qua đau khổ và cô lập, thậm chí có thể bị bắt hoặc bị giết. Mặc dù đó không phải là tình huống mà hầu hết chúng ta phải đối mặt, nhưng trở thành một tín hữu vẫn có nghĩa là phải trải qua một cảm giác không thuộc về mình nhất định. Bạn có thể là người duy nhất trong gia đình thực hành đức tin của mình hoặc là người duy nhất trong khu phố của bạn đi lễ nhà thờ vào Chúa nhật. Bạn có thể có các giá trị đạo đức khác với đồng nghiệp hoặc cách tiếp cận khác để nuôi dạy con cái – tất cả đều là kết quả của đức tin của bạn.

Đối với các môn đệ, từ bỏ sự an toàn và tiện nghi như ở nhà là điều đáng giá vì họ đã tìm thấy Đấng Mêsia. Họ muốn ở gần Ngài nhất có thể. Giống như họ, bạn cũng đã tìm thấy kho báu là được ở với Chúa Giêsu mỗi ngày. Bạn có thể nghe từ Ngài qua Kinh thánh và cảm thấy sự hiện diện của Ngài trong thời gian cầu nguyện của bạn. Bạn có sự hiểu biết và bảo đảm về một Thiên Chúa yêu thương bạn, cũng như hy vọng rằng một ngày nào đó bạn sẽ được ở với Ngài trong ngôi nhà đích thực của bạn là Thiên đàng.

Hôm nay, hãy lập lại lời cam kết theo Chúa Giêsu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là không hoàn toàn phù hợp. Hãy xin Ngài thêm sức cho bạn và ban cho bạn sự can đảm. Trên hết, hãy nhớ rằng bạn đã may mắn biết bao khi được đi bên Ngài mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin ban cho con can đảm và sức mạnh để đi theo Chúa.

Comments are closed.

phone-icon