Rejoice with me… – SN theo The WAU (24.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Friday June 24th 2022
Meditation: Lc 15, 3-7

Rejoice with me because I have found my lost sheep. (Luke 15:6)

Today, on this feast of the Sacred Heart, we are presented with two portrayals of Jesus. One is the familiar image associated with the Sacred Heart devotion: Jesus pointing to his heart, which is aflame with love and encircled with thorns. The other comes from today’s readings portraying Jesus as the Good Shepherd. So how are they related?

The good shepherd in Jesus’ parable takes the incredible risk of leaving the rest of his flock; he doesn’t want to lose a single one of his dearly beloved sheep. Similarly, God took an incredible risk: he sent his own Son to live among us, his sheep. That’s what the heart represents in the Sacred Heart image. God, the Creator of the universe, took on a human heart so that he could be our Good Shepherd and call each of us by name (John 10:3). In coming to us in the flesh, God fulfilled the promise he made to Ezekiel in today’s first reading: “I myself will pasture my sheep” (34:15).

Not only did God come as a human being to teach and guide us, however; he also came to save us by laying down his life for us. That’s what the circle of thorns in the Sacred Heart image brings to mind. Through his passion, death, and resurrection, Jesus ensured that none of us would have to be lost forever. Just as a good shepherd protects his flock from the dangers of the wilderness, Jesus rescued us from Satan, sin, and death. He rescued us even when it meant a crown of thorns, a brutal scourging, and an excruciating death on the cross.

As Jesus showed us in his parable of the lost sheep, God’s love and mercy are without limits. He isn’t angry that the lost sheep made the mistake of wandering away in the first place. No, his only desire is to find that lost one and carry it on his shoulders back to the rest of the flock. So on this great feast, gaze on the image of the Sacred Heart and thank the Good Shepherd with all your heart for what he has done for you.

“Jesus, Good Shepherd, I praise and thank you for your never-ending love and mercy!”

Thứ Sáu tuần XII Thường Niên
ngày 24.6.2022

Suy niệm: Lc 15, 3-7

Hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được con chiên lạc (Lc 15,6)

Hôm nay, trong ngày lễ Thánh Tâm này, chúng ta được giới thiệu hai bức chân dung về Chúa Giêsu. Một là hình ảnh quen thuộc gắn liền với lòng sùng kính Thánh Tâm: Chúa Giêsu hướng về trái tim mình rực cháy tình yêu và được bao bọc bởi gai nhọn. Câu chuyện khác đến từ các bài đọc hôm nay mô tả Chúa Giêsu là Người Mục Tử Nhân Lành. Vậy chúng liên quan với nhau như thế nào?

Người mục tử tốt lành trong dụ ngôn của Chúa Giêsu chấp nhận rủi ro đáng kinh ngạc khi bỏ đàn chiên còn lại của mình; anh ấy không muốn mất một con nào trong số những con cừu yêu quý của mình. Tương tự, Thiên Chúa đã mạo hiểm một cách khó tin: Ngài sai Con của Ngài đến sống giữa chúng ta, tức là chiên của Ngài. Đó là những gì trái tim tượng trưng trong hình ảnh Thánh Tâm. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, đã mặc lấy trái tim con người để Ngài có thể là Người Mục Tử Nhân Lành của chúng ta và gọi tên mỗi người chúng ta (Ga 10,3). Khi đến với chúng ta bằng xương bằng thịt, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa mà Ngài đã hứa với Êdêkien trong bài đọc một hôm nay: “Chính tôi sẽ chăn bầy chiên của tôi” (34,15).

Tuy nhiên, Thiên Chúa không chỉ đến làm người để dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta; Ngài cũng đã đến để cứu chúng ta bằng cách hy sinh mạng sống của mình cho chúng ta. Đó là điều mà vòng tròn gai trong hình ảnh Thánh Tâm mang đến trong tâm trí. Qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của mình, Chúa Giêsu bảo đảm rằng không ai trong chúng ta sẽ phải hư mất vĩnh viễn. Giống như một người mục tử tốt lành bảo vệ đàn chiên của mình khỏi những nguy hiểm trong đồng vắng, Chúa Giêsu đã giải cứu chúng ta khỏi Satan, tội lỗi và sự chết. Ngài đã giải cứu chúng ta ngay cả khi điều đó có nghĩa là một vương miện đầy gai, một sự trừng phạt tàn bạo và một cái chết đau đớn trên thập tự giá.

Như Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy trong dụ ngôn về con chiên bị lạc của Ngài, tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa là không có giới hạn. Ngài không tức giận vì con chiên bị lạc đã mắc sai lầm khi đi lang thang ngay từ đầu. Không, mong muốn duy nhất của Ngài là tìm lại con đã mất đó và mang nó trên vai trở về với những con còn lại trong bầy. Vì vậy, trong ngày lễ trọng đại này, hãy nhìn lên hình ảnh của Thánh Tâm Chúa và hết lòng cảm ơn Vị Mục Tử Nhân Lành về những gì Ngài đã làm cho bạn.

Lạy Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, con ca ngợi và cảm ơn vì tình yêu thương và lòng thương xót không tận của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon