The Spirit will guide you – SN song ngữ Lễ Chúa Ba Ngôi

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday (June 12)

“The Spirit will guide you into all the truth”

Scripture: John 16:12-15

12 “I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now.13 When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that are to come. 14 He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. 15 All that the Father has is mine; therefore I said that he will take what is mine and declare it to you.

Chúa Nhật ngày 12.6.2022

Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn anh em đến mọi sự thật

Ga 16,12-15

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Meditation: How can we know God personally and grow in our understanding of his wisdom, truth, and love for us? Jesus made a claim which only God can make – he knows all things – the present and the past, as well as the future. Jesus not only claims to speak the truth, he calls himself the very source of truth when he proclaims that he is the way, the truth and the life (John 14:6). Now Jesus promises to send his disciples the Spirit of truth who will guide them in understanding all that Jesus came to say and do! Jesus tells his disciples that it is the role of the Holy Spirit to reveal what is true. It is through the gift and working of the Holy Spirit, who enlightens our hearts and minds, that we come to understand that the Godhead is a trinity of persons – Father, Son, and Holy Spirit.

One Father, One Son, and One Holy Spirit perfectly united

The Jews understood God as Creator and Father of all that he made (Deuteronomy 32:6) and they understood Israel (the promised son and his heirs) as God’s firstborn son (Exodus 4:22). Jesus reveals the true nature of God the Father in an unheard of sense. He is eternally Father by his relationship to his eternal and only-begotten Son, who, reciprocally, is Son only in relation to his Father (see Matthew 11:27). The Spirit, likewise, is inseparably one with the Father and the Son. Jesus reveals the triune nature of God and the inseparable union of the Father, Son, and Holy Spirit. 

The mission of Jesus and the Spirit is one

The mission of Jesus and of the Holy Spirit are the same – to reveal the glory of God and to share that glory with us by uniting us in a community of love with the Father, Son, and Holy Spirit. That is why Jesus tells his disciples that the Spirit will reveal the glory of the Father and the Son and will speak what is true. Before his Passover, Jesus revealed the Holy Spirit as the ‘Paraclete’ and Helper who will be with Jesus’ disciples to teach and guide them “into all the truth” (John 14:17,26; 16:13). The ultimate end, the purpose for which God created us, is the entry of God’s creatures into the perfect unity of the blessed Trinity. In baptism we are called to share in the life of the Holy Trinity here on earth in faith and after death in eternal light.

Clement of Alexandria (150-215 AD), an early church father and teacher at the catechetical school in Alexandria, wrote: “What an astonishing mystery! There is one Father of the universe, one Logos (Word) of the universe, and also one Holy Spirit, everywhere one and the same; there is also one virgin become mother, and I should like to call her ‘Church’.”

Jesus, through the Holy Spirit, unites us with the Father

How can we personally know the Father and his Son, our Lord Jesus Christ? It is the Holy Spirit who reveals the Father and the Son to us and who gives us the gift of faith to know and understand the truth of God’s word. Through the Holy Spirit, we proclaim our ancient faith in the saving death and resurrection of Jesus Christ until he comes again. The Lord gives us his Holy Spirit as our divine Teacher and Helper that we may grow in the knowledge and wisdom of God. Do you seek the wisdom that comes from above and do you eagerly listen to God’s word and obey it?

“May the Lord Jesus put his hands on our eyes also, for then we too shall begin to look not at what is seen but at what is not seen. May he open the eyes that are concerned not with the present but with what is yet to come, may he unseal the heart’s vision, that we may gaze on God in the Spirit, through the same Lord, Jesus Christ, whose glory and power will endure throughout the unending succession of ages.” (prayer of Origin, 185-254 AD)

Suy niệm: Làm sao chúng ta có thể biết được Thiên Chúa cách cá vị và lớn lên trong sự hiểu biết về sự khôn ngoan, sự thật, và tình yêu của Người dành cho chúng ta? Ðức Giêsu tuyên bố điều mà chỉ có mình Thiên Chúa mới có thể – Người biết mọi sự – hiện tại và quá khứ cũng như tương lai. Ðức Giêsu không chỉ tuyên bố mình nói sự thật, Người còn tự xưng mình là nguồn mạch đích thật của sự thật khi Người tuyên bố rằng Người là Ðường, là Sự Thật, và là Sự Sống (Ga 14,6). Giờ đây Ðức Giêsu hứa sẽ gởi đến các môn đệ Thần Khí của sự thật, Ðấng sẽ dẫn dắt họ vào sự hiểu biết mọi điều Ðức Giêsu đến để nói và làm! Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng chính vai trò của Chúa Thánh Thần sẽ mặc khải những gì là sự thật. Ngang qua hồng ân và sự tác động của Chúa Thánh Thần, Ðấng soi sáng lòng trí chúng ta, mà chúng ta đi đến sự hiểu biết rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi – Cha, Con, và Thánh Thần.

Cha, Con, và Thánh Thần Duy Nhất hoàn toàn kết hiệp với nhau

Người Dothái hiểu Thiên Chúa như Đấng tạo hóa và Cha của tất cả những gì Người dựng nên (Đnl 32,6) và họ hiểu nước Israel là con cả của Thiên Chúa (Xh 4,22). Ðức Giêsu mặc khải về Cha trong sự nhận thức chưa từng ai nghe biết. Người là Cha hằng hữu bởi mối quan hệ với Con Một duy nhất, Đấng trong sự hỗ tương là Con Một trong sự quan hệ với Cha (Mt 11,27). Tương tự, Thánh Thần cũng là Đấng không chia cắt với Cha và Con. Ðức Giêsu mặc khải bản tính Ba Ngôi của Thiên Chúa và sự hiệp nhất không chia cắt của Cha, Con, và Thánh Thần.

Sứ mệnh của Đức Giêsu và Thánh Thần là một

Sứ mệnh của Ðức Giêsu và của Chúa Thánh Thần đều giống nhau – mặc khải vinh quang của Thiên Chúa và chia sẻ vinh quang ấy với chúng ta qua việc kết hiệp chúng ta trong cộng đồng yêu thương với Cha, Con, và Thánh Thần. Đó là lý do tại sao Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng Thánh Thần sẽ bày tỏ vinh quang của Cha và Con và sẽ nói điều gì là chân lý. Trước cuộc Vượt Qua của Người, Ðức Giêsu đã mặc khải Chúa Thánh Thần như Đấng “Paráclê” và Bảo trợ, Đấng sẽ ở với các môn đệ của Ðức Giêsu để dạy dỗ và hướng dẫn họ “trong tất cả sự thật” (Ga 14,17.26; 16,13). Mục đích cuối cùng mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta là sự hội nhập của các thụ tạo của Thiên Chúa vào trong sự hiệp nhất hoàn hảo của Chúa Ba Ngôi. Trong phép rửa, chúng ta được mời gọi chia sẻ sự sống của Chúa Ba Ngôi tại đây trên trái đất trong đức tin và sau cái chết trong ánh sáng vĩnh cửu.

Thánh Clement thành Alexandria (150-215 AD), một giáo phụ và là thầy dạy trường giáo lý ở thành Alexandria đã viết: Ôi mầu nhiệm thật lạ lùng! Có một Cha của vũ trụ, một Logos (Ngôi Lời) của vũ trụ, và cũng có một Thánh Thần, khắp nơi chỉ có cùng một Chúa; và cũng có một trinh nữ làm mẹ, và tôi gọi đó là “Giáo hội”.

Đức Giêsu, ngang qua Chúa Thánh Thần, liên kết chúng ta với Chúa Cha

Làm thế nào chúng ta tự biết Cha và Con, Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta? Chính Chúa Thánh Thần, Đấng mặc khải Cha và Con cho chúng ta và là Đấng ban cho chúng ta hồng ân đức tin để biết và hiểu chân lý của lời Chúa. Ngang qua Chúa Thánh Thần, chúng ta tuyên xưng niềm tin cổ kính về sự chết và sống lại cứu độ của Ðức Giêsu Kitô cho tới khi Người lại đến. Đức Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài là Thầy và Trợ giúp thần linh, để chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết và khôn ngoan của Thiên Chúa. Bạn có tìm kiếm sự khôn ngoan đến từ trên và bạn có sẵn sàng vâng theo Lời Chúa không?

Xin Chúa Giêsu cũng đặt tay trên mắt chúng con, để chúng con cũng sẽ bắt đầu không nhìn vào những gì thấy được, nhưng những gì không thấy. Xin Chúa mở những con mắt không quan tâm tới hiện tại, nhưng với những gì chưa đến, xin Chúa mở cái nhìn của tâm hồn, để chúng con có thể ngắm nhìn Thiên Chúa trong Thần Khí, ngang qua cùng Đức Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà vinh quang và quyền lực sẽ tồn tại mãi mãi qua mọi thời đại. (Lời cầu nguyện của Originê, 185-254 AD)

Comments are closed.

phone-icon