Be rich towards God – Song ngữ CN XVII – C

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday (July 31) 

Be rich towards God

Scripture:  Luke 12:13-21

13 One of the multitude said to him, “Teacher, bid my brother divide the inheritance with me.” 14 But he said to him, “Man, who made me a judge or divider over you?” 15 And he said to them, “Take heed, and beware of all covetousness; for a man’s life does not consist in the abundance of his possessions.” 16 And he told them a parable, saying, “The land of a rich man brought forth plentifully; 17 and he thought to himself, `What shall I do, for I have nowhere to store my crops?’ 18 And he said, `I will do this: I will pull down my barns, and build larger ones; and there I will store all my grain and my goods. 19 And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years; take your ease, eat, drink, be merry.’ 20 But God said to him, `Fool! This night your soul is required of you; and the things you have prepared, whose will they be?’ 21 So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.”

Chúa Nhật  ngày 31.7.2022

Hãy làm giàu trước mặt TC

Lc 12,13-21

13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? “15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi,17 mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!18 Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Meditation:  Have you ever tried to settle a money dispute or an inheritance issue? Inheritance disputes are rarely ever easy to resolve, especially when the relatives or close associates of the deceased benefactor cannot agree on who should get what and who should get the most. Why did Jesus refuse to settle an inheritance dispute between two brothers? He saw that the heart of the issue was not justice or fairness but rather greed and possessiveness.

Loving possessions rather than loving my neighbor

The ten commandments were summarized into two prohibitions – do not worship false idols and do not covet what belongs to another. It’s the flip side of the two great commandments – love God and love your neighbor. Jesus warned the man who wanted half of his brother’s inheritance to “beware of all covetousness.” To covet is to wish to get wrongfully what another possesses or to begrudge what God has given to another. Jesus restates the commandment “do not covet”, but he also states that a person’s life does not consist in the abundance of his or her possessions.

August of Hippo (354-430 AD) comments on Jesus’ words to the brother who wanted more:

Greed wants to divide, just as love desires to gather. What is the significance of ‘guard against all greed,’ unless it is ‘fill yourselves with love?’ We, possessing love for our portion, inconvenience the Lord because of our brother just as that man did against his brother, but we do not use the same plea. He said, ‘Master, tell my brother to divide the inheritance with me.’ We say, ‘Master, tell my brother that he may have my inheritance.’ (Sermon 265.9)

The fool who was possessed by his riches

Jesus reinforces his point with a parable about a foolish rich man (Luke 12:16-21). Why does Jesus call this wealthy landowner a fool? Jesus does not fault the rich man for his industriousness and skill in acquiring wealth, but rather for his egoism and selfishness – it’s mine, all mine, and no one else’s. This parable is similar to the parable of the rich man who refused to give any help to the beggar Lazarus (Luke 16:19-31). The rich fool had lost the capacity to be concerned for others. His life was consumed with his possessions and his only interests were in himself. His death was the final loss of his soul! What is Jesus’ lesson on using material possessions? It is in giving that we receive. Those who are rich towards God receive ample reward – not only in this life – but in eternity as well.

Where is your treasure?

In this little parable Jesus probes our heart – where is your treasure? Treasure has a special connection to the heart, the place of desire and longing, the place of will and focus. The thing we most set our heart on is our highest treasure. What do you treasure above all else?

“Lord Jesus, free my heart from all possessiveness and from coveting what belongs to another. May I desire you alone as the one true treasure worth possessing above all else. Help me to make good use of the material blessings you give me that I may use them generously for your glory and for the good of others.”

Suy niệm: Bạn có bao giờ cố gắng dàn xếp một cuộc bàn cãi về tiền bạc hay vấn đề thừa kế chưa? Những tranh luận về quyền thừa kế không dễ dàng giải quyết chút nào, đặc biệt khi những người thân thuộc hay những người có mối quan hệ gần gũi với người chết để lại gia tài không thể chấp thuận ai sẽ được cái gì, và ai sẽ được nhiều nhất. Tại sao Ðức Giêsu từ chối dàn xếp cuộc tranh cãi về tài sản thừa kế của hai anh em kia? Bởi vì Chúa thấy rằng trọng tâm của vấn đề không phải là sự công bằng hay tốt đẹp, nhưng chỉ là sự tham lam và ích kỷ.

Việc Yêu thích của cải hơn yêu thương tha nhân

Mười điều răn được tóm tắt lại trong hai điều cấm: không được thờ bụt thần, và không được tham lam những gì thuộc về người khác. Nói cách khác là: phải mến Chúa và yêu người. Ðức Giêsu đã cảnh báo người thanh niên muốn có được phân nửa tài sản thừa kế của anh mình “phải coi chừng tất cả sự tham lam.” Tham lam là ước muốn có được những gì người khác sở hữu cách bất chính, hay ghen tị với những gì Thiên Chúa ban cho người khác. Ðức Giêsu nhắc lại giới răn “đừng tham lam”, và Ngài cũng nói rằng cuộc sống con người không cốt tại có nhiều của cải vật chất.

Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) giải thích những lời của Ðức Giêsu nói với người em muốn thêm của cải rằng:

Tham lam muốn chia rẽ, còn yêu thương thì muốn đoàn tụ. Ý nghĩa của “ngăn ngừa khỏi mọi thứ tham lam” là gì, nếu không phải là “lòng chứa đầy tình yêu” đó sao? Chúng ta, chiếm hữu tình yêu cho số phận của mình, làm phiền Thiên Chúa vì người anh em của mình giống như người thanh niên kia đã chống lại anh mình, nhưng chúng ta không sử dụng cùng một lời nói đó. Anh ta nói: “Thưa Thầy, xin hãy nói với anh tôi chia phần gia tài thừa kế cho tôi.” Còn chúng ta nói: “Thưa Thầy, xin hãy nói với anh tôi rằng anh ấy có thể lấy phần thừa kế tài sản của tôi” (Bài giảng 265.9).

Người ngu bị tiền bạc ám ảnh

Ðức Giêsu củng cố quan điểm của mình bằng một dụ ngôn về người giàu có dại dột. Tại sao Ðức Giêsu gọi người chủ giàu có kia là người dại dột? Ðức Giêsu không bắt lỗi người giàu có kia về tính cần cù siêng năng và kỹ năng làm giàu của ông ta, nhưng bắt lỗi về tính ngoan cố và ích kỷ của ông. Của tôi, tất cả là của tôi, không có ai khác. Dụ ngôn này tương tự với dụ ngôn người giàu có từ chối đưa ra bất cứ sự giúp đỡ nào với người ăn mày Lagiarô (Lc 16,19-31). Người ngu dại giàu có này đã đánh mất khả năng quan tâm đến người khác. Cuộc sống của ông ta lãng phí với những của cải của mình và chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Cái chết của ông là sự mất mát cuối cùng của linh hồn ông! Bài học của Ðức Giêsu về việc sử dụng của cải vật chất là gì? Là cho đi những gì chúng ta lãnh nhận. Những ai giàu có sẽ không có phần thưởng của Thiên Chúa – cả đời này lẫn đời sau.

Kho báu của bạn ở đâu?

Trong dụ ngôn ngắn ngủi này, Ðức Giêsu thăm dò tâm hồn chúng ta: của cải của ngươi ở đâu? Kho báu có một mối liên kết đặc biệt với tâm hồn, nơi chốn của mọi ước muốn, mọi ý định và chú tâm. Điều gì mà lòng trí chúng ta hướng về nhiều nhất, chính là kho báu cao quý nhất. Bạn quan tâm đến điều gì nhất?

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát tâm hồn con khỏi tất cả những sự chiếm hữu và tham lam đến những gì thuộc về người khác. Ước gì con chỉ ao ước một mình Chúa như kho báu thật sự trên hết mọi thứ khác. Xin Chúa giúp con biết sử dụng tốt của cải vật chất mà Chúa ban cho con, để con có thể dùng chúng cách quảng đại cho vinh quang của Chúa và cho lợi ích của tha nhân.

Comments are closed.

phone-icon