Father… – Suy niệm Chúa Nhật XVII Thường niên – C

0

 Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: WAU

Meditation: Luke 11:1-13

Father . . . (Luke 11:2)

Imagine the insider’s view that Jesus’ disciples must have had. They lived with him; they ate and drank with him. They saw his countless everyday interactions, most of which weren’t recorded in Scripture. But today’s Gospel gives us one that did.

Luke tells us that Jesus was praying, as he often did. The disciples must have observed him because they asked, “Lord, teach us to pray” (Luke 11:1). In response, Jesus gave them more than a set of words or a format or technique. He gave them an example and an invitation: to have a share in his own loving relationship with his Father.

How amazing that Jesus teaches the disciples to call God “Father” (Luke 11:2)! What a privilege to speak so directly and familiarly to God! The Hebrew Scriptures had referred to God as the father of the people of Israel or father of the king (Deuteronomy 32:6; 2 Samuel 7:14). But here, Jesus invites his disciples to call almighty God their own Father. Jesus likely used the word Abba, a word that expresses the bond of a child with his father. Isn’t that amazing? Jesus gives them his own status as children of God and tells them to pray with the same childlike trust that he has (Luke 10:21).

Of course, this boldness didn’t come naturally to the disciples-and it doesn’t come naturally to us. So Jesus gives all of us an insider’s view of the kind of Father we have. He is more merciful and generous than the best human father (Luke 6:36; 11:13). He is attentive to our needs and always ready to hear and answer our prayers (12:30; 11:10). He will not give us a scorpion when we ask for an egg (11:12). He is rich in kindness and forgiveness (23:34). How awesome that he welcomes us as his children!

Jesus wants to give you the courage to pray, “Father.” So at Mass today, pray the Lord’s Prayer with gratitude and awe that God is your loving Father.

“Father! Thank you for making me your child.”

Suy niệm: Lc 11,1-13

Lạy Cha…” (Lc 11,2)

Hãy tưởng tượng các môn đệ của Chúa Giêsu hẳn có quan điểm của những người trong cuộc. Họ đã sống với Chúa Giêsu; họ đã cùng ăn và cùng uống với Người. Hằng ngày, họ đã thấy vô số những sự ảnh hưởng lẫn nhau, hầu hết những điều ấy không được ghi lại trong Thánh Kinh. Nhưng bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều đã xảy ra.

Thánh Luca kể cho chúng ta rằng Chúa Giêsu đang cầu nguyện như Người thường làm. Các môn đệ hẳn đã quan sát Người vì họ đã xin: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1). Đáp lại, Chúa Giêsu đã không chỉ cho họ một loạt những từ ngữ hoặc một mẫu thức hay một kỹ thuật về cầu nguyện. Nhưng Người đã cho họ một gương mẫu và một lời mời gọi: để họ được chia sẻ trong mối tương quan yêu thương với Cha của Người.

Ngạc nhiên thay khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ gọi Thiên Chúa là “Lạy Cha” (Lc 11,2)! Thật là một diễm phúc để thưa chuyện trực tiếp và thân mật với Thiên Chúa! Thánh Kinh Do Thái đã đề cập đến Thiên Chúa như người cha của dân Ítraen hoặc thân phụ của nhà vua (Đnl 32,6; 2 Sm 7,14). Nhưng ở đây, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ gọi Thiên Chúa toàn năng là Cha của chính họ. Chúa Giêsu thích sử dụng từ Abba, một từ biểu lộ sự ràng buộc của một đứa con với cha mình. Điều đó không đáng ngạc nhiên sao. Chúa Giêsu ban cho họ địa vị của chính Người là con cái của Thiên Chúa và dạy họ cầu nguyện với cùng lòng tin tưởng, phó thác như trẻ thơ mà Người đã cầu (Lc 10,21).

Dĩ nhiên, các môn đệ không mạnh dạn cầu nguyện cách tự nhiên như thế – và chúng ta cũng thế. Vì thế, Chúa Giêsu cho tất cả chúng ta cách nhìn của một người trong nhà về Cha của mình. Người còn thương xót và quảng đại hơn cả người cha nhân loại (Lc 6,36; 11,13). Người quan tâm đến nhu cầu của chúng ta và luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta (Lc 12,30; 11,10). Người sẽ không cho chúng ta một con bọ cạp khi chúng ta xin trứng (Lc 11,12). Người giàu lòng nhân ái và sự tha thứ (Lc 23,34). Thật đáng kinh ngạc khi Người đón tiếp chúng ta như con cái của Người!

Chúa Giêsu muốn ban cho bạn sự can đảm để cầu nguyện: “Lạy Cha”. Vì thế trong Thánh Lễ hôm nay, bạn hãy cầu nguyện với Kinh Lạy Cha (Lời Kinh của Chúa Giêsu) với lòng tôn kính và biết ơn rằng Thiên Chúa là Cha nhân ái của bạn.

Lạy Cha! Con cám ơn Cha đã cho con được làm con của Cha”.

Comments are closed.

phone-icon