Heal the sick… – SN The WAU 07.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Thursday July 7th 2022
Meditation: Matthew 10: 7-15

Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons (Matthew 10: 8)

Most of us remember that moment when our parents turned the steering wheel over to us for the first time. We may have practiced for hours with them by our side, but now we were about to venture out on our own. What trust they placed in us! Could we really keep ourselves—and the car—safe?

In today’s Gospel, Jesus gets out of the car, so to speak, and gives the wheel over to his apostles. What incredible trust he places in them! Were they ready? He must have known that it was time for them to go out and perform the same kind of miracles they had witnessed him doing. They would learn by experience, just as we learn as we begin to drive. And they would certainly make their share of mistakes along the way.

But Jesus also knew that he had already formed the apostles in their thinking and acting. He had given them instruction and careful guidance. His voice would always be in the back of their minds as they went about their work. In that sense, he wasn’t sending them out alone. Just as a new driver hears his parent’s voice as he gets behind the wheel, so too they would hear Jesus’ words and remember what he said and did.

Isn’t this how it is with us? What incredible trust Jesus places in us as he sends us off to do his work! He calls us to teach, to serve, to pray with people, and to evangelize—often in surprising and difficult situations. We don’t always feel as prepared or as capable as we’d like to be. But just as the apostles did, we too can learn by experience.

There’s one difference, however, between the driving example and our call to share the good news: Jesus doesn’t leave us completely on our own. He has given us his Holy Spirit, who empowers us to hear him as he teaches us, leads us, and reassures us.

So as you strive to serve the Lord, stay keenly aware of the trust he places in you. Then ask the Spirit to guide and direct you as you go about your work. Like the apostles, you too can witness to the kingdom of God in our midst.

“Lord Jesus, thank you for the trust you place in me each day.”

Thứ Năm tuần XIV Thường Niên
ngày 07.7.2022

Suy niệm: Mt 10, 7-15

Hãy chữa lành người bệnh, cho kẻ chết sống lại, cho người cùi được sạch, xua trừ ma quỷ (Mt 10,8)

Hầu hết chúng ta đều nhớ khoảnh khắc đó khi lần đầu tiên bố mẹ cầm tay lái cho chúng ta. Chúng ta có thể đã luyện tập hàng giờ với họ bên cạnh chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta chuẩn bị mạo hiểm một mình. Họ đã đặt niềm tin vào chúng ta! Chúng ta có thể thực sự giữ bản thân – và chiếc xe – an toàn không?

Trong bài Tin mừng hôm nay, có thể nói là Chúa Giêsu xuống xe và trao tay lái cho các tông đồ. Ngài đặt niềm tin đáng kinh ngạc vào họ làm sao! Họ đã sẵn sàng chưa? Ngài hẳn phải biết rằng đã đến lúc họ phải ra ngoài và thực hiện những phép lạ giống như những gì họ đã chứng kiến ​​ Ngài làm. Họ sẽ học bằng kinh nghiệm, giống như chúng ta học khi bắt đầu lái xe. Và họ chắc chắn sẽ chia sẻ những sai lầm của họ trên đường đi.

Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rằng Ngài đã hình thành các tông đồ trong cách suy nghĩ và hành động của họ. Ngài đã chỉ dẫn và hướng dẫn cẩn thận cho họ. Giọng nói của Ngài sẽ luôn ở trong tâm trí họ khi họ tiếp tục công việc của mình. Theo nghĩa đó, Ngài không gửi họ đi một mình. Giống như người mới lái xe nghe thấy giọng nói của cha mẹ khi họ ngồi sau tay lái, họ cũng sẽ nghe thấy những lời của Chúa Giêsu và nhớ những gì Ngài đã nói và đã làm.

Đây không phải là cách nó xảy ra với chúng ta sao? Chúa Giêsu đặt niềm tin đáng kinh ngạc vào chúng ta khi Ngài sai chúng ta đi làm công việc của Ngài! Ngài kêu gọi chúng ta giảng dạy, phục vụ, cầu nguyện với mọi người và truyền giáo – thường trong những tình huống khó khăn và bất ngờ. Không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng hoặc có đủ khả năng như mong muốn. Nhưng giống như các tông đồ đã làm, chúng ta cũng có thể học hỏi bằng kinh nghiệm.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt giữa việc lái xe và lời kêu gọi chia sẻ Tin mừng của chúng ta: Chúa Giêsu không để chúng ta hoàn toàn theo ý mình. Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, Đấng cho chúng ta nghe Ngài khi Ngài dạy chúng ta, dẫn dắt chúng ta và trấn an chúng ta.

Vì vậy, khi bạn cố gắng phục vụ Chúa, hãy luôn ý thức sâu sắc về sự tin tưởng mà Ngài đặt nơi bạn. Sau đó, hãy cầu xin Thánh Thần hướng dẫn và chỉ dẫn bạn khi bạn tiến hành công việc của mình. Giống như các tông đồ, bạn cũng có thể làm chứng cho vương quốc của Thiên Chúa ở giữa chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì sự tin tưởng mà Chúa đã đặt nơi con mỗi ngày.

Comments are closed.

phone-icon