Heavenly things revealed to infants – SN Song ngữ 13.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Wednesday (July 13):  

Heavenly things revealed to infants

Scripture:  Matthew 11:25-27

25 At that time Jesus declared, “I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to infants; 26 yes, Father, for such was your gracious will. 27 All things have been delivered to me by my Father; and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and any one to whom the Son chooses to reveal him.”

Thứ Tư ngày 13.7.2022          

Những điều trên trời được mặc khải cho những kẻ bé mọn

Mt 11,25-27

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

Meditation: Do you want to know the mind and thoughts of God? Jesus thanks the Father in heaven for revealing to his disciples the wisdom and knowledge of God. What does Jesus’ prayer tell us about God and about ourselves? First, it tells us that God is both Father and Lord of earth as well as heaven. He is both Creator and Author of all that he has made, the first origin of everything and transcendent authority, and at the same time he shows loving care and goodness toward all his children. All fatherhood and motherhood is derived from him (Ephesians 3:14-15).

Pride and inordinate love of self

Jesus’ prayer also contains a warning that pride can keep us from the love and knowledge of God. What makes us ignorant and blind to the things of God? Certainly intellectual pride, coldness of heart, and stubbornness of will shut out God and his kingdom of peace, joy, and righteousness. Pride is the root of all vice and the strongest influence propelling us to sin. It first vanquishes the heart, making it cold and indifferent towards God. It also closes the mind to God’s truth and wisdom for our lives. What is pride? It is the inordinate love of oneself at the expense of others and the exaggerated estimation of one’s own learning and importance.

Simplicity of heart

Jesus contrasts intellectual pride with child-like simplicity and humility. The simple of heart are like “infants” in the sense that they see purely without pretense and acknowledge their dependence and trust in the one who is greater, wiser, and more trustworthy. They seek one thing – the “summum bonum” or “greatest good,” who is God himself. Simplicity of heart is wedded with humility, the queen of virtues, because humility inclines the heart towards grace and truth. Just as pride is the root of every sin and evil, so humility is the only soil in which the grace of God can take root. It alone takes the right attitude before God and allows him, as God, to do all. God opposes the proud, but gives grace to the humble (Proverbs 3:34, James 4:6). Only the humble in heart can receive true wisdom and understanding of God and his ways. Do you submit to God’s word with simple trust and humility?

Jesus reveals the Father to us

Jesus makes a claim which no one would have dared to make – he is the perfect revelation of God. One of the greatest truths of the Christian faith is that we can know the living God. Our knowledge of God is not simply limited to knowing something about God, but we can know God personally. The essence of Christianity, and what makes it distinct from Judaism and other religions, is the knowledge of God as our Father. Jesus makes it possible for each of us to personally know God as our Father. To see Jesus is to see what God is like.

In Jesus we see the perfect love of God – a God who cares intensely and who yearns over men and women, loving them to the point of laying down his life for them upon the Cross. Jesus is the perfect revelation of God – a God who loves us completely, unconditionally, and perfectly. Jesus also promises that God the Father will hear our prayers when we pray in his name. That is why Jesus taught his followers to pray with confidence, Our Father who art in heaven ..give us this day our daily bread. Do you pray to your Father in heaven with joy and confidence in his love and care for you?

“Lord Jesus, give me the child-like simplicity and purity of faith to gaze upon your face with joy and confidence in your all-merciful love. Remove every doubt, fear, and proud thought which would hinder me from receiving your word with trust and humble submission.”

Suy niệm: Bạn muốn biết tâm trí và những tư tưởng của Thiên Chúa không? Ðức Giêsu tạ ơn Cha trên trời về việc mặc khải cho các môn đệ sự khôn ngoan và hiểu biết của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu nói với chúng ta điều gì về Thiên Chúa và về chúng ta? Trước hết, nó nói với chúng ta rằng Thiên Chúa vừa là Cha vừa là Chúa của trời và đất. Người là Đấng tạo hóa và là Tác giả của tất cả những gì Người đã dựng nên, là căn nguyên đầu tiên của mọi sự và uy quyền siêu việt, và đồng thời, sự quan phòng tốt lành và yêu thương dành cho tất cả con cái của Người. Tất cả tình cha con và mẹ con đều xuất phát từ Người (Ep 3,14-15).

Kiêu ngạo và yêu mình quá đáng 

Lời kinh của Ðức Giêsu cũng kèm theo lời cảnh báo rằng kiêu ngạo có thể ngăn chúng ta không yêu mến và hiểu biết về Thiên Chúa. Điều gì khiến chúng ta ra dốt nát và mù quáng với những gì của Thiên Chúa? Chắc chắn sự kiêu ngạo về trí tuệ, sự lạnh nhạt của tâm hồn, và sự bướng bỉnh của ý chí khép kín trước Thiên Chúa và vương quốc của Người. Kiêu ngạo là cội rễ của tất cả mọi tính hư nết xấu và là tác động mạnh mẽ nhất thúc đẩy chúng ta phạm tội. Trước hết, nó chế ngự tâm hồn, làm cho nó ra lạnh lùng và thờ ơ với Thiên Chúa. Nó cũng che lấp tâm trí trước sự thật và khôn ngoan của Thiên Chúa cho cuộc đời chúng ta. Kiêu ngạo là gì? Đó là sự tự ái quá đáng mà người khác phải trả giá, và sự đánh giá quá mức về kiến thức và sự quan trọng của mình.

Tâm hồn đơn sơ

Ðức Giêsu đối chiếu kiêu ngạo về trí óc với tính đơn sơ khiêm nhường như con trẻ. Tâm hồn đơn sơ giống như “những trẻ thơ” với ý nghĩa là chúng nhìn mọi sự một cách đơn sơ, không giả bộ và biết sự lệ thuộc của mình và tin tưởng vào người lớn hơn, khôn ngoan hơn, và đáng tin cậy hơn. Chúng chỉ tìm kiếm một điều – “lợi ích lớn nhất” là chính Thiên Chúa. Tính đơn sơ của tâm hồn được gắn kết với đức khiêm nhường, nữ hoàng của mọi nhân đức, bởi vì khiêm nhường lôi kéo tâm hồn hướng về ơn sủng và sự thật. Giống như kiêu ngạo là gốc rễ của mọi tội lỗi và xấu xa, chúng ta có thể cưu mang, thì khiêm nhường là mảnh đất duy nhất trong đó ơn sủng của Thiên Chúa có thể đâm rễ. Chỉ có nó mới có thái độ đúng đắn trước nhan Thiên Chúa và cho phép Người, với tư cách là Thiên Chúa, làm tất cả mọi sự. Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường (Cn 3,34; Gc 4,6). Chỉ có những ai khiêm nhường trong lòng mới có thể đón nhận sự khôn ngoan và hiểu biết đích thật về Thiên Chúa và những đường lối Người. Bạn có vâng phục lời TC với lòng tin tưởng và khiêm tốn đơn sơ không?

Đức Giêsu mặc khải Cha cho chúng ta

Ðức Giêsu đưa ra lời tuyên bố mà không ai dám làm: Người chính là mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa. Một trong những chân lý lớn nhất của niềm tin Kitô giáo là chúng ta có thể hiểu biết Thiên Chúa hằng sống. Sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa không chỉ đơn giản giới hạn để biết điều gì đó về Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể hiểu biết chính Thiên Chúa. Bản chất của Kitô giáo, và những gì làm cho nó khác với đạo Dothái và những tôn giáo khác, là sự nhận biết Thiên Chúa là Cha chúng ta. Ðức Giêsu cho phép chính mỗi người chúng ta được biết Thiên Chúa là Cha của mình. Xem thấy Ðức Giêsu là xem thấy Thiên Chúa ra sao.

Nơi Ðức Giêsu, chúng ta nhìn thấy tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa – một Thiên Chúa quan tâm săn sóc và yêu thương mọi người nam nữ, yêu thương họ đến nỗi hiến mạng sống mình vì họ trên thập giá. Ðức Giêsu là sự mặc khải của Thiên Chúa – một Thiên Chúa yêu thương chúng ta trọn vẹn, không điều kiện, và hoàn hảo. Ðức Giêsu cũng hứa rằng Chúa Cha sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Người. Đó là lý do tại sao Ðức Giêsu dạy các môn đệ phải cầu nguyện với lòng tin cậy: Lạy Cha chúng con ở trên trời… xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Bạn có cầu nguyện cùng Cha trên trời với niềm vui và tin tưởng trong tình yêu và sự quan tâm của Người dành cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con đức tin đơn sơ và lòng trong sạch như trẻ thơ, để chiêm ngắm thánh nhan Chúa với lòng hân hoan và tin tưởng trong tình yêu khoan dung của Chúa. Xin cất khỏi lòng con mọi nghi ngờ, sợ hãi, và tư tưởng kiêu căng có thể ngăn cản con không đón nhận lời Chúa với sự vâng phục phó thác và khiêm nhu.

Comments are closed.

phone-icon