In his name the Gentiles will hope – Suy niệm The WAU 16.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Saturday Julye 16th 2022
Meditation: Matthew 12, 14-21

In his name the Gentiles will hope. (Matthew 12:21)

Jesus had made a big name for himself—and not just among the people of Israel. It was so big that Matthew described it by quoting the prophet Isaiah’s encompassing promise that God’s servant would bring hope to everyone, Gentiles and Jews alike (Matthew 12:21). Matthew saw that Jesus was the perfect fulfillment of these words. But even Matthew couldn’t fully grasp what Jesus would accomplish through the Church.

At first, Jesus’ followers were considered to be part of a small sect within Judaism. Even as their message spread into the Gentile world, the believers made up only a tiny fraction of the vast Roman Empire, and their influence was minimal. But today Christianity has spread in ways that no one back then could have imagined. Not only are there billions of believers, but the gospel now goes out even through livestreamed liturgies and Bible and prayer apps! Matthew would probably have been delighted to learn that the Scriptures would ultimately be translated into hundreds of languages, too!

Unfortunately, many people still don’t know the Lord. Some live in countries where the government has made it difficult for the Church to flourish. And others live in places where the hope of Christ has been confused or forgotten. And so in every age, God calls certain people to spread the gospel as missionaries. These men and women give up their comfort and careers to proclaim the good news to people who have never heard of Jesus.

Even if we aren’t sent to another country, we can still participate in this mission. We can learn about different countries with our children or grandchildren and talk with them about the challenges facing the Church in that region. We can donate to a charity that serves people in one of these places. And we can pray for missionaries around the world to be strengthened and encouraged.

You can make a difference.

“Jesus, you are our hope, wherever we live. Help me spread your gospel.”

Thứ Bảy tuần XV Thường Niên
ngày 16.7.2022

Suy niệm: Mt 12, 14-21

Nhờ danh Ngài mà dân ngoại có niềm hy vọng (Mt 12,21)

Chúa Giêsu đã tạo nên một tên tuổi lớn cho chính Ngài – và không chỉ cho dân Israel. Nó lớn đến nỗi thánh Mátthêu mô tả nó bằng cách trích dẫn lời hứa hoàn thành của tiên tri Isaia rằng tôi tớ của Thiên Chúa sẽ mang lại hy vọng cho mọi người, cả dân ngoại và người Do Thái (Mt 12,21). Thánh Mátthêu thấy rằng Chúa Giêsu là sự ứng nghiệm hoàn hảo của những lời này. Nhưng ngay cả Mátthêu cũng không thể hiểu hết những gì Chúa Giêsu sẽ hoàn thành thông qua Giáo hội.

Lúc đầu, những người theo Chúa Giêsu được coi là một phần của một giáo phái nhỏ trong đạo Do Thái. Ngay cả khi thông điệp của họ lan truyền đến thế giới dân ngoại, các tín đồ chỉ chiếm một phần nhỏ trong Đế chế La Mã rộng lớn và ảnh hưởng của họ là rất nhỏ. Nhưng ngày nay Kitô giáo đã lan rộng theo những cách mà không ai hồi đó có thể tưởng tượng được. Không chỉ có hàng tỷ người tin Chúa, mà giờ đây Tin mừng còn được truyền đi thông qua các buổi phụng vụ được truyền trực tiếp và các ứng dụng Kinh thánh cũng như lời cầu nguyện! Thánh Mátthêu có lẽ sẽ rất vui khi biết rằng Kinh Thánh cuối cùng cũng sẽ được dịch ra hàng trăm thứ tiếng!

Thật không may, nhiều người vẫn chưa biết Chúa. Một số sống ở những quốc gia mà chính phủ đã gây khó khăn cho việc phát triển của Giáo hội. Và những người khác sống ở những nơi mà hy vọng về Đức Kitô đã bị nhầm lẫn hoặc bị lãng quên. Và vì vậy trong mọi thời đại, Thiên Chúa gọi một số người nhất định để truyền bá Tin mừng là những người truyền giáo. Những người đàn ông và phụ nữ này từ bỏ tiện nghi và sự nghiệp của họ để loan báo Tin mừng cho những người chưa bao giờ nghe về Chúa Giêsu.

Ngay cả khi chúng ta không được cử đến một quốc gia khác, chúng ta vẫn có thể tham gia vào sứ mệnh này. Chúng ta có thể tìm hiểu về các quốc gia khác nhau với con cháu của mình và nói chuyện với họ về những thách thức mà Giáo hội ở khu vực đó đang đối mặt. Chúng ta có thể quyên góp cho một tổ chức từ thiện phục vụ mọi người ở một trong những nơi này. Và chúng ta có thể cầu nguyện cho những người truyền giáo trên khắp thế giới được củng cố và khuyến khích.

Bạn có thể làm nên điều khác biệt.

Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng của chúng con, bất cứ nơi nào chúng con đang sống. Xin giúp con truyền bá Tin mừng của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon