Jesus sent out the twelve apostles – SN The WAU 06.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Wednesday July 6th 2022
Meditation: Matthew  10, 1-7

Jesus sent out the twelve apostles (Matthew 10, 5)

 We might wonder how the experience of the Twelve applies to us today. Do we go into the streets and cry out, “The Kingdom of heaven is at hand”? Do we demonstrate God’s kingdom by healing the sick, raising the dead, or casting out demons? Certainly it’s possible; God can and does work miracles through us. But that’s generally not our day-to-day experience.

If looking at the feats performed by the disciples discourages you, don’t forget the point of what Jesus was saying here. The signs the apostles worked weren’t meant to be an end in themselves. They were meant to point people to the presence of God’s heavenly kingdom on earth. They were meant to point people to Jesus himself, who is the ruler of this kingdom.

Physical healings, exorcisms, and the like still happen today, and sometimes they happen through us! But they aren’t the only signs of God’s presence on earth. There are many other ways to demonstrate the love, joy, and peace of the kingdom to the people around us.

Certainly pray that your child be healed or that a friend be set free from a sinful habit. But also be open to whatever way the Lord wants you to be a sign. Think, for instance, about the deep impact your faith can have on other people. Think about how dramatic a “sign” it can be if you forgive someone who has deeply offended you. Or the “sign” of being kind to someone whom others completely ignore. Or what about the “sign” you perform simply by trying to live out the virtues of purity, humility, gentleness, and faithfulness in your relationships?

When you focus your heart on Jesus’ presence in you, you become a sign that points to him wherever you go. You can begin just by making this prayer of St. John Henry Newman your own every morning: “Shine through me, and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Let them look up and see no longer me but only Jesus!”

This is the calling of every Christian; this is the way we point to God’s kingdom here on earth. It’s a calling Jesus fulfilled in the Twelve, and it’s a calling he is happy to fulfill in us.

“Lord, shine through me!”

Thứ Tư tuần XIV Thường Niên
ngày 06.7.2022

Suy niệm: Mt 10, 1-7

Chúa Giêsu sai nhóm mười hai ra đi (Mt 10,5)

Chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào kinh nghiệm của Nhóm Mười Hai áp dụng cho chúng ta ngày nay. Chúng ta có đi ra đường và kêu lên rằng: “Nước thiên đàng đã gần đến” không? Chúng ta có thể hiện vương quốc của Thiên Chúa bằng cách chữa lành người bệnh, làm cho người chết sống lại, hay đuổi quỉ không? Chắc chắn là có thể; Thiên Chúa có thể và làm phép lạ thông qua chúng ta. Nhưng đó không phải là kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta.

Nếu nhìn vào những kỳ công mà các môn đệ thực hiện khiến bạn nản lòng, đừng quên điểm Chúa Giêsu đang nói ở đây. Những dấu hiệu mà các tông đồ đã làm không có nghĩa là tự kết thúc. Chúng nhằm chỉ cho mọi người về sự hiện diện của vương quốc Thiên đàng của Thiên Chúa trên trái đất. Chúng nhằm mục đích chỉ cho mọi người về chính Chúa Giêsu, người trị vì vương quốc này.

Chữa lành thể lý, trừ tà, và những thứ tương tự vẫn xảy ra ngày nay, và đôi khi chúng xảy ra thông qua chúng ta! Nhưng chúng không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trên trái đất. Có nhiều cách khác để thể hiện tình yêu, niềm vui và bình an của vương quốc với những người xung quanh chúng ta.

Chắc chắn lời cầu nguyện để con bạn được chữa lành hoặc một người bạn được thoát khỏi thói quen tội lỗi. Nhưng cũng hãy mở lòng đón nhận bất cứ cách nào Chúa muốn bạn trở thành một dấu chỉ. Ví dụ, hãy nghĩ về tác động sâu sắc mà đức tin của bạn có thể có đối với người khác. Hãy nghĩ xem một “dấu hiệu” có thể gây ấn tượng mạnh như thế nào nếu bạn tha thứ cho người đã xúc phạm bạn sâu sắc. Hoặc “dấu hiệu” của việc tử tế với người mà người khác hoàn toàn phớt lờ. Hay “dấu hiệu” mà bạn thực hiện chỉ đơn giản là cố gắng sống các đức tính trong sạch, khiêm tốn, hòa nhã và chung thủy trong các mối tương quan của bạn thì sao?

Khi bạn hướng lòng mình vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bạn, bạn trở thành dấu hiệu cho Ngài mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể bắt đầu chỉ bằng cách thực hiện lời cầu nguyện này của Thánh John Henry Newman vào mỗi buổi sáng: “Xin hãy chiếu sáng qua con, và ở trong con để mọi linh hồn con tiếp xúc có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con. Để họ nhìn lên và không còn thấy con nữa mà chỉ thấy Chúa Giêsu!”

Đây là ơn gọi của mọi tín hữu; đây là cách chúng ta chỉ đến vương quốc của Thiên Chúa ở đây trên trái đất. Đó là lời kêu gọi mà Chúa Giêsu đã thực hiện nơi Nhóm Mười Hai, và đó là lời kêu gọi mà Ngài rất vui được thực hiện nơi chúng ta.

Lạy Chúa, xin hãy chiếu sáng qua con!

Comments are closed.

phone-icon