Mary stayed – The WAU 22.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Friday July 22th 2022
Meditation: John 20, 1-2. 11-18

Mary stayed. (John 20:11)

Mary Magdalene had shocking news: Jesus’ body was gone. Peter and John ran to the tomb to verify her report and then, discouraged (or afraid), trudged away. But Mary stayed. In her pain and disappointment, she didn’t waver from the hope of finding Jesus, even if only his dead body. Imagine her joy, then, when she encountered the risen Christ! Today on Mary’s feast day, let’s see how her example can help us encounter him as well.

She waited. Mary didn’t rush off; she stayed where she was. We too need to wait on the Lord. If you’re longing for an encounter with Jesus, go to a quiet place where you can be alone. Turn off your phone and the computer. Go where piles of laundry don’t clamor to be folded and never-ending to-do lists don’t lure you away.

She persisted. Mary “bent over into the tomb” (John 20:11). She kept looking for Jesus. You can do the same in prayer. Picture Jesus sitting with you. Or imagine a scene from one of the Gospels. Visualize yourself in that scene, walking along a dusty road with him or listening with the crowd as he speaks. Even when other thoughts distract you, keep turning your mind and heart back to Jesus.

She listened. When Jesus said her name, Mary realized who was speaking to her. As you sit quietly and wait, listen for the Lord’s still, small voice speaking to your mind and heart. Imagine Jesus calling you by name. Or start the conversation by asking him a question, and then wait for an answer. If you don’t hear anything, keep asking. He will speak to you.

She remembered. Mary Magdalene announced to the disciples, “I have seen the Lord” (John 20:18). The remembrance of her encounter was eventually recorded in John’s Gospel so that all could believe. Your own faith and trust in the Lord will be strengthened as you record and hold onto all that Jesus has said and done for you.

Wait. Persist. Listen. Remember. Do this, and you too can say with Mary, “I have seen the Lord.”

“Jesus, I want to encounter you today!”

Thứ Sáu tuần XVI Thường Niên
ngày 22.7.2022

Suy niệm: Ga 20, 1-2. 11-18

Maria đã ở lại (Ga 20,11)

Maria Mađalêna đã có một tin gây sốc: Xác của Chúa Giêsu đã biến mất. Phêrô và Gioan chạy đến ngôi mộ để xác minh lời nói của cô ấy và sau đó, nản chí (hoặc sợ hãi), lê bước đi. Nhưng Maria vẫn ở lại. Trong nỗi đau đớn và thất vọng, cô không hề do dự hy vọng tìm thấy Chúa Giêsu, dù chỉ là xác chết của Ngài. Vậy thì hãy tưởng tượng niềm vui của cô ấy khi gặp Chúa Kitô Phục sinh! Hôm nay, vào ngày lễ của Maria, hãy xem gương của cô ấy có thể giúp chúng ta gặp gỡ Ngài như thế nào.

Cô ấy chờ đợi. Maria không vội vàng đi; cô ấy ở lại nơi cô ấy đang ở. Chúng ta cũng cần phải trông đợi Chúa. Nếu bạn khao khát được gặp gỡ Chúa Giêsu, hãy đến một nơi yên tĩnh, nơi bạn có thể ở một mình. Tắt điện thoại và máy tính. Hãy đến nơi mà đống quần áo không cần phải gấp và danh sách việc cần làm không bao giờ kết thúc không thu hút bạn đi.

Cô vẫn kiên định. Maria “cúi xuống mồ” (Ga 20,11). Cô ấy tiếp tục tìm kiếm Chúa Giêsu. Bạn có thể làm điều tương tự trong lời cầu nguyện. Hình ảnh Chúa Giêsu đang ngồi với bạn. Hoặc tưởng tượng một cảnh của một trong các sách Tin mừng. Hình dung bạn đang ở trong khung cảnh đó, cùng Ngài đi trên con đường đầy bụi hoặc lắng nghe đám đông khi Ngài nói. Ngay cả khi những suy nghĩ khác làm bạn phân tâm, hãy tiếp tục hướng tâm trí và trái tim của bạn trở lại với Chúa Giêsu.

Cô ấy đã lắng nghe. Khi Chúa Giêsu gọi tên của mình, Maria nhận ra ai đang nói với mình. Khi bạn ngồi yên lặng và chờ đợi, hãy lắng nghe tiếng nói nhỏ bé tĩnh lặng của Chúa đang nói với tâm trí bạn. Hãy tưởng tượng Chúa Giêsu gọi tên bạn. Hoặc bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách hỏi Ngài một câu hỏi, và sau đó đợi câu trả lời. Nếu bạn không nghe thấy gì, hãy tiếp tục hỏi. Ngài sẽ nói chuyện với bạn.

 

Cô ấy đã nhớ ra. Maria Mađalêna loan báo cho các môn đệ rằng: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18). Sự tưởng nhớ về cuộc gặp gỡ của cô ấy cuối cùng đã được ghi lại trong Tin mừng của Gioan để tất cả mọi người có thể tin tưởng. Niềm tin và sự trông cậy của chính bạn nơi Chúa sẽ được củng cố khi bạn ghi lại và nắm giữ tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói và làm cho bạn.

Hãy chờ đợi. Hãy kiên trì. Hãy lắng nghe. Hãy nhớ lại. Hãy làm điều này, và bạn cũng có thể nói với Maria, “Tôi đã thấy Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn gặp Chúa ngày hôm nay!

Comments are closed.

phone-icon