Seeks for a sign – Suy niệm Song ngữ 18.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (July 18):  

An adulterous generation seeks for a sign

Scripture:  Matthew 12:38-42

38 Then some of the scribes and Pharisees said to him, “Teacher, we wish to see a sign from you.” 39 But he answered them, “An evil and adulterous generation seeks for a sign; but no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah. 40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale, so will the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. 41 The men of Nineveh will arise at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. 42 The queen of the South will arise at the judgment with this generation and condemn it; for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here.

Thứ Hai ngày 18.7.2022                

Thế hệ tà dâm tìm kiếm dấu lạ

Mt 12,38-42

38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”39 Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

Meditation: What would the Lord Jesus say about our generation? Jesus gave a rather stern warning to his generation when they demanded a sign from him. It was characteristic of the Jews that they demanded “signs” from God’s messengers to authenticate their claims. Jesus faulted them for one thing: spiritual adultery. The image of adultery was often used in the Scriptures for describing apostasy or infidelity towards God.

Signs from God

When the religious leaders pressed Jesus to give proof for his claims to be the Messiah sent from God, he says in so many words that he is God’s sign and that they need no further evidence from heaven than his own person. The Ninevites recognized God’s warning when Jonah spoke to them, and they repented (Jonah 3:5). And the Queen of Sheba recognized God’s wisdom in Solomon (1 Kings 10:1-9). Jonah was God’s sign and his message was the message of God for the people of Nineveh. Unfortunately the religious leaders of Jesus’ day were not content to accept the signs right before their eyes. They had rejected the message of John the Baptist and now they reject Jesus as God’s Anointed One (Messiah) and they fail to heed his message.

Simeon had prophesied at Jesus’ birth that he was destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is spoken against… that thoughts out of many hearts may be revealed (Luke 2:34-35). Jesus confirmed his message with many miracles in preparation for the greatest sign of all – his resurrection on the third day.

The Holy Spirit’s gift of wisdom and understanding

The Lord Jesus, through the gift of his Holy Spirit, offers us freedom from sin and ignorance, and he gives us wisdom and understanding so that we may grow in knowledge of God and his ways. Do you thirst for God and for the wisdom which comes from above? James the Apostle says that the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, without uncertainty or insincerity (James 3:17). A double-minded person cannot receive this kind of wisdom. If we wish to be wise in God’s ways, then we must humble ourselves before him, like attentive students who wish to learn, and submit our heart and mind to his will for our lives.

The single of heart and mind desire one thing alone – God who is the source of all wisdom, goodness, truth, and knowledge. Do you wish to be wise and loving as God is wise and loving? Ask the Holy Spirit to fill you with the wisdom which comes from above and to free your heart from all that would hinder God’s loving action in your life.

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit that I may grow in wisdom and knowledge of your love and truth. Free me from stubborn pride and willfulness that I may wholly desire to do what is pleasing to you.”

Suy niệm: Đức Giêsu sẽ nói gì về thế hệ chúng ta? Đức Giêsu đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc cho thế hệ của Ngài khi họ đòi hỏi một dấu lạ từ Ngài. Đặc điểm của người Dothái là đòi hỏi “những dấu lạ” từ những sứ giả của Chúa để xác nhận những lời tuyên bố của họ. Đức Giêsu đã chê trách họ một điều: sự ngoại tình thiêng liêng. Hình ảnh của tội ngoại tình thường được dùng trong Kinh thánh để mô tả sự bỏ đạo hay bất trung với Thiên Chúa.

Những dấu chỉ từ Thiên Chúa

Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo ép buộc Đức Giêsu đưa ra bằng chứng cho những lời rao giảng của Người, Đức Giêsu nói rằng Người chính là dấu lạ của Thiên Chúa và họ không cần đến một bằng chứng nào từ trời ngoài bản thân Người. Dân thành Nivê đã nhận ra lời cảnh báo của Chúa khi ngôn sứ Giôna nói với họ, và họ đã thống hối (Gn 3,5). Và Nữ hoàng Sheba đã nhận ra sự khôn ngoan của Chúa nơi vua Sôlômon (1V 10,1-9). Giôna là dấu chỉ của Chúa và lời rao giảng của ông là sứ điệp của Chúa dành cho dân thành Nivê. Tiếc thay, những nhà lãnh đạo tôn giáo đã không sẵn lòng tiếp nhận những dấu lạ ngay trước mắt họ. Họ khước từ sứ điệp của Gioan tẩy giả và giờ đây họ cũng loại trừ Đức Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa xức dầu, và họ từ chối lắng nghe lời rao giảng của Người.

Simêon đã nói tiên tri về hài nhi Giêsu rằng Người là “duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên, và là dấu hiệu cho người đời chống báng, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ được bộc lộ” (Lc 2,34-35). Đức Giêsu xác nhận lời rao giảng của Người bằng nhiều phép lạ để chuẩn bị cho phép lạ lớn nhất – sự sống lại của Người vào ngày thứ ba.

Ân huệ khôn ngoan và hiểu biết của Chúa Thánh Thần

Chúa Giêsu, ngang qua ơn huệ của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự ngu dốt, và Người ban cho chúng ta sự khôn ngoan và hiểu biết để chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa và những đường lối của Người. Bạn có khao khát Thiên Chúa và sự khôn ngoan đến từ trời không? Thánh Giacôbê nói rằng Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi, và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình (Gc 3,17). Một người hai lòng không thể đón nhận loại khôn ngoan này. Nếu chúng ta muốn trở nên khôn ngoan trong những đường lối của Thiên Chúa, thì chúng ta phải hạ mình trước mặt Người, 

Tâm hồn và lòng trí đơn thành chỉ ao ước một điều là Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan, tốt lành, chân thật, và hiểu biết. Bạn có muốn khôn ngoan và đáng yêu như Thiên Chúa khôn ngoan và đáng yêu không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đỗ đầy bạn sự khôn ngoan đến từ trời cao và giải thoát lòng bạn khỏi mọi sự cản trở tác động yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin đỗ đầy con Thánh Thần của Chúa để con có thể lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết tình yêu và chân lý của Chúa. Xin giải thoát con khỏi sự kiêu ngạo và cố ý bướng bỉnh để con chỉ ước muốn làm những gì vui lòng Chúa.

Comments are closed.

phone-icon