Sheep in the midst of wolves – SN song ngữ ngày 08.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ

Friday (July 8)

Sheep in the midst of wolves – wise and innocent

Scripture:  Matthew 10:16-23

16 “Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves; so be wise as serpents and innocent as doves. 17 Beware of men; for they will deliver you up to councils, and flog you in their synagogues, 18 and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear testimony before them and the Gentiles. 19 When they deliver you up, do not be anxious how you are to speak or what you are to say; for what you are to say will be given to you in that hour; 20 for it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. 21 Brother will deliver up brother to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death; 22 and you will be hated by all for my name’s sake. But he who endures to the end will be saved. 23 When they persecute you in one town, flee to the next; for truly, I say to you, you will not have gone through all the towns of Israel, before the Son of man comes.

Thứ Sáu ngày 08.7.2022

Chiên giữa bầy sói – khôn ngoan và trong trắng

Mt 10,16-23 

16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.23 “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.

Meditation: What does Jesus mean when he says his disciples must be sheep in the midst of wolves (Matthew 10:16)? The prophet Isaiah foretold a time when wolves and lambs will dwell in peace (Isaiah 11:6 and 65:25). This Old Testament prophecy certainly refers to the second coming of Christ when all will be united under the Lordship of Jesus after he has put down his enemies and established the reign of God over the heavens and the earth (Ephesians 1:10 and Revelation 11:15). In the meantime, the disciples must expect opposition and persecution from those who oppose the Gospel and the coming of God’s kingdom.

The readiness to serve and face hardship for Christ and his kingdom

Jesus never hesitated to tell his disciples what they might expect if they chose to follow him. Here Jesus says to his disciples: This is my task for you at its grimmest and worst – do you accept it? This is not the world’s way of recruitment for service and toil with promise of honor and reward. After the British defeat at Dunkirk (June 1940), Churchill offered his country blood, toil, sweat, and tears.

This is not the message we prefer to hear when the Lord Jesus commissions us in his service for the advancement of God’s kingdom and the battle against Satan’s kingdom of darkness and death. Nonetheless, our privilege is to follow in the footsteps of the Lord and Master who willingly laid down his life for us in order to bring us victory over Satan, sin, and death. Are you willing to accept hardship and suffering in serving the Lord Jesus Christ?

“Lord Jesus, help me to patiently and joyfully accept the hardships, adversities, and persecution which come my way in serving you and your kingdom of love, truth,and goodness. Strengthen my faith and give me courage that I may not shrink back from doing your will.”

Suy niệm: Ðức Giêsu có ý muốn nói gì khi Người nói các môn đệ phải như chiên giữa bầy sói (Mt 10,16)? Ngôn sứ Isaia đã tiên báo một thời gian khi sói và chiên sống trong hòa bình (Is 11,6- 65,25). Lời tiên báo trong Cựu ước này chắc chắn có ý nói đến việc Đức Kitô sẽ đến lần thứ hai khi tất cả sẽ quy tụ dưới vương quyền của Ðức Giêsu, sau khi Người hạ bệ các kẻ thù của mình xuống và thiết lập vương quốc của Thiên Chúa cả trên trời dưới đất (Eph 1,10 và Kh 11,15). Đồng thời, các môn đệ phải mong đợi sự chống đối và ngược đãi từ những kẻ chống lại Tin mừng và việc nước Thiên Chúa sẽ đến.

Sự sẵn sàng phục vụ và đối diện với khó khăn vì Đức Giêsu và vương quốc của Người

Ðức Giêsu không bao giờ ngần ngại để nói với các môn đệ những gì họ có thể mong đợi nếu họ đi theo Người. Ở đây, Ðức Giêsu muốn nói với các môn đệ: Đây là công việc của Ta dành cho anh em ở sự ác nghiệt và tệ hại nhất; anh em có đón nhận nó không? Đây không phải là đường lối của thế gian khi đưa ra một công việc. Sau cuộc thất bại ở Dunkirk, Churchill mang lại cho đất nước của ông: máu me, công việc nặng nhọc, mồ hôi, và nước mắt.

Đây không phải là sứ điệp chúng ta muốn nghe khi Chúa Giêsu ủy thác chúng ta trong việc phụng sự Người cho sự tiến triển vương quốc của Thiên Chúa và cho trận chiến chống lại vương quốc đen tối và chết chóc của Satan. Tuy nhiên, đặc ân của chúng ta là bước theo những bước chân của Chúa và của Thầy, Đấng đã hiến mạng sống mình vì chúng ta để đem lại cho chúng ta chiến thắng trên Satan, tội lỗi, và sự chết. Bạn có sẵn sàng đón nhận khó nhọc và đau khổ trong việc phụng sự Chúa Giêsu Kitô không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con kiên nhẫn và vui mừng đón nhận những khó nhọc, nghịch cảnh, và ngược đãi, xảy đến với con trên con đường phụng sự Chúa và vương quốc tình yêu, sự thật, và tốt lành của Chúa. Xin thêm sức cho niềm tin của con, và ban cho con can đảm, để con không lùi bước trước việc thực thi ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon