The day will come when they will fast – SN song ngữ ngày 02.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Saturday (July 2)

The day will come when they will fast

Scripture:  Matthew 9:14-17

14 Then the disciples of John came to him, saying, “Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?” 15 And Jesus said to them, “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come, when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. 16 And no one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch tears away from the garment, and a worse tear is made. 17 Neither is new wine put into old wineskins; if it is, the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed; but new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved.”

Thứ Bảy ngày 02.7.2022                

Khi ngày đó đến họ sẽ ăn chay

Mt 9,14-17

14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “15 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.”

Meditation: Which comes first, fasting or feasting? The disciples of John the Baptist were upset with Jesus’ disciples because they did not fast. Fasting was one of the three most important religious duties, along with prayer and almsgiving. Jesus gave a simple explanation. There’s a time for fasting and a time for feasting (or celebrating). To walk as a disciple with Jesus is to experience a whole new joy of relationship akin to the joy of the wedding party in celebrating with the groom and bride their wedding bliss.

A time to rejoice and a time to mourn

But there also comes a time when the Lord’s disciples must bear the cross of affliction and purification. For the disciple there is both a time for rejoicing in the Lord’s presence and celebrating his goodness and a time for seeking the Lord with humility and fasting and for mourning over sin. Do you take joy in the Lord’s presence with you and do you express sorrow and contrition for your sins?

The closed mind that refuses to learn

Jesus goes on to warn his disciples about the problem of the “closed mind” that refuses to learn new things. Jesus used an image familiar to his audience – new and old wineskins. In Jesus’ times, wine was stored in wineskins, not bottles. New wine poured into skins was still fermenting. The gases exerted gave pressure. New wine skins were elastic enough to take the pressure, but old wine skins easily burst because they had become hard and had lost their ability to expand and stretch. What did Jesus mean by this comparison? Are we to reject the old in place of the new?

Treasuring the old and new wine of the Holy Spirit

Just as there is a right place and a right time for fasting and for feasting, so there is a right place for the old as well as the new. Jesus says the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure what is new and what is old (Matthew 13:52). How impoverished we would be if we only had the Old Testament or the New Testament books of the Bible, rather than both. The Lord gives us wisdom so we can make the best use of both the old and the new. He doesn’t want us to hold rigidly to the past and to be resistant to the new work of his Holy Spirit in our lives. He wants our minds and hearts to be like new wine skins – open and ready to receive the new wine of the Holy Spirit. Are you eager to grow in the knowledge and understanding of God’s word and plan for your life?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit, that I may grow in the knowledge of your great love and truth. Help me to seek you earnestly in prayer and fasting that I may turn away from sin and willfulness and conform my life more fully to your will. May I always find joy in knowing, loving, and serving you.”

Suy niệm: Điều gì đi trước, ăn chay hay ăn mừng? Các môn đệ của Gioan Tẩy giả bực bội với các môn đệ của Đức Giêsu, bởi vì họ không ăn chay. Ăn chay là một trong ba bổn phận đạo đức quan trọng nhất, cùng với sự cầu nguyện và bố thí. Đức Giêsu đã đưa ra lời giải thích đơn giản. Có thời gian để ăn chay và có thời gian để ăn mừng (hay kỷ niệm). Bước theo Đức Giêsu với tư cách là một môn đệ là cảm nghiệm một niềm vui hoàn toàn mới mẻ của mối quan hệ thân thích trước niềm vui của bữa tiệc cưới, trong việc cử hành niềm vui lễ cưới với chàng rễ và cô dâu.

Có lúc để vui có lúc để khóc

Nhưng cũng có lúc khi các môn đệ của Chúa phải mang lấy thánh giá của đau khổ và thanh tẩy. Đối với người môn đệ, có lúc dành cho việc vui mừng trong sự hiện diện của Chúa và chúc tụng lòng khoan dung của Người, và có lúc dành cho việc tìm kiếm Chúa với sự khiêm tốn và chay tịnh và cho việc khóc than tội lỗi. Bạn có vui mừng trong sự hiện diện của Chúa, và bạn có bày tỏ nỗi đau buồn và thống hối cho những tội lỗi của mình không?

Lòng trí bảo thủ từ chối học hỏi

Đức Giêsu tiếp tục cảnh báo các môn đệ về vấn đề “tinh thần bảo thủ” đến nỗi khước từ học hỏi những điều mới. Đức Giêsu đã dùng một hình ảnh quen thuộc với thính giả của mình – bầu da mới và cũ. Trong thời Đức Giêsu, rượu được chứa trong các bầu da, không phải trong các chai. Rượu mới đỗ vào bầu da vẫn còn lên men. Khí ga sẽ tạo ra sức ép. Các bầu da mới thì co giãn đủ để chịu sức ép, nhưng các bầu da cũ dễ dàng nổ tung bởi vì chúng quá cứng. Đức Giêsu có ý gì qua sự so sánh này? Chẳng phải chúng ta loại bỏ cái cũ để thay thế điều mới sao?

Trân trọng rượu cũ và mới của Chúa Thánh Thần

Cũng giống như có nơi có lúc cho việc ăn chay và ăn mừng, cho nên có nơi cho cái cũ cũng như có cái mới. Đức Giêsu nói nước trời giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ (Mt 13,52). Chúng ta sẽ nghèo nàn biết bao nếu chúng ta chỉ có Cựu Ước hoặc Tân Ước, tốt hơn là có cả hai. Đức Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta có thể sử dụng cách tốt nhất cả cái cũ lẫn cái mới. Người không muốn chúng ta bám chặt vào quá khứ để chống lại công việc mới của Thánh Thần trong đời sống của mình. Người muốn tâm trí chúng ta trở thành như những bầu da mới – mở rộng và sẵn sàng để đón nhận rượu mới của Chúa Thánh Thần. Bạn có hăm hở lớn lên trong sự nhận biết và thông hiểu về lời và kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy con với Thánh Thần của Chúa, để con có thể lớn lên trong sự hiểu biết tình yêu và chân lý cao cả của Chúa. Xin giúp con tha thiết tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện và chay tịnh, để con có thể quay lưng lại với tội lỗi và sự ngoan cố, và làm cho cuộc sống của con thích ứng trọn vẹn hơn với ý Chúa. Chớ gì con luôn luôn tìm thấy niềm vui trong sự hiểu biết, yêu mến, và phụng sự Chúa.

Comments are closed.

phone-icon