The good seed – Song ngữ 23.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Saturday (July 23)

Guarding the good seed of God’s word in our heart

Scripture:  Matthew 13:24-30 

24 Another parable he put before them, saying, “The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field; 25 but while men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away. 26 So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. 27 And the servants of the householder came and said to him, ‘Sir, did you not sow good seed in your field? How then has it weeds?’ 28 He said to them, `An enemy has done this.’ The servants said to him, `Then do you want us to go and gather them?’ 29 But he said, `No; lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. 30 Let both grow together until the harvest; and at harvest time I will tell the reapers, Gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn.'”

Thứ Bảy ngày 23.7.2022              

Hãy canh phòng hạt giống tốt lời Chúa trong lòng

Mt 13,24-30

24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? ” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó! ” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? ” 29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Meditation: What can malicious weed-sowing tell us about the kingdom of God? The image Jesus uses here is a common everyday example of planting, harvesting, and sorting the good fruit from the bad. Weeds can spoil and even kill a good harvest if they are not separated and destroyed at the proper time. Uprooting them too early, though, can destroy the good plants in the process.

Guard God’s implanted word in your heart

Just as nature teaches us patience, so God’s patience also teaches us to guard the word which he has planted in our hearts and to beware of the destructive force of sin and deception which can destroy it. God’s word brings life, but Satan, the father of lies, seeks to destroy the good seed which God plants in the hearts of those who listen to his word.

God’s judgment is not hasty, but it does come. And in the end, God will reward each person according to what he or she has sown and reaped in this life. In that day God will separate the evil from the good. Do you allow God’s word to take deep root in your heart?

“Lord Jesus, may your word take deep root in my heart and may I bear good fruit for your glory. May I hunger for your righteousness now that I may also look forward to the day of judgment with joy rather than with dismay.”

Suy niệm: Việc gieo cỏ dại cách thâm độc có thể nói với chúng ta điều gì về nước Thiên Chúa? Hình ảnh Đức Giêsu sử dụng ở đây rất quen thuộc hằng ngày về việc trồng cấy, thu hoạch, và lựa chọn trái tốt và trái xấu. Cỏ dại có thể làm hư hoại và thậm chí giết chết một mùa gặt tốt, nếu chúng không được nhổ đi và tiêu hủy đúng lúc. Tuy nhiên, nhổ chúng quá sớm có thể tiêu diệt những cây lúa tốt trong khi làm việc.

Gìn giữ lời Chúa đã ghi khắc vào lòng bạn

Giống như tự nhiên dạy chúng ta phải kiên nhẫn, thì sự kiên nhẫn của Thiên Chúa cũng dạy chúng ta phải tỉnh thức trước lời Người đã trồng vào tâm hồn chúng ta và coi chừng sức mạnh phá hủy của tội lỗi và sự dữ, có thể tiêu diệt nó. Lời Chúa đem lại sự sống, nhưng Satan, cha những kẻ dối trá, tìm cách phá hủy hạt giống tốt mà Thiên Chúa trồng vào các tâm hồn của những ai biết lắng nghe lời Người.

Sự phán xét của Thiên Chúa không vội vã, nhưng nó sẽ đến. Và đến ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ Ba Ngôi thưởng cho mỗi người tùy theo những gì họ đã gieo và gặt trong cuộc đời này. Trong ngày đó, Thiên Chúa sẽ tách rời kẻ xấu ra khỏi người tốt. Bạn có để cho lời Chúa ăn rễ sâu trong tâm hồn bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì lời Chúa ăn rễ sâu trong tâm hồn con để con có thể sinh ra trái tốt cho vinh quang của Chúa. Chớ gì con khao khát sự công chính của Chúa bây giờ để con có thể mong đợi ngày xét xử với niềm vui hơn là lo sợ.

Comments are closed.

phone-icon