Touched the fringe of his garmen – SN The WAU (04.7.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

 

Monday July 4th 2022
Meditation: Matthew 9, 18-26

… touched the fringe of his garment (Matthew 9, 20)

“Impossible” is the word for this Gospel account—impossible for a dead girl to live again, impossible for a hemorrhaging woman to be healed instantly. The impossible occurs frequently in the Gospels. But what about today? What do you do when you have an impossible situation in your life? How do you reach out to the Lord with impossible requests and the hope of seeing your needs met? Let’s consider what the official and the hemorrhaging woman did.

First, they focused on Jesus. They had watched him; they knew where he had been and what he had been doing. He had cleansed a leper (Matthew 8:1-3), cured “all the sick” (8:16), and cast out demons (8:28-33). They must have concluded that he cared about their pain, their suffering, and their hopes and desires. They determined that he was approachable, and so they approached him. In your pain and need, go to Jesus. Go to him with your hopes and dreams as well. Sit in his presence and focus on the truth that he cares deeply about every aspect of your life.

Second, this man and woman had expectant faith and were willing to do whatever was necessary to receive Jesus’ healing touch. The official walked past the people who were ridiculing Jesus for saying that the little girl was not dead but sleeping (Matthew 9:24). The woman pushed through the crowd so that she could touch the tassel of Jesus’ cloak (9:20-21). Like this man and woman, be expectant that the Lord will act in your life. Then give him permission to work in whatever way he wants.

“Courage, daughter! Your faith has saved you” (Matthew 9:22). This is what Jesus says to us as well. He is patient and gentle. He is with you and for you in every situation. So pursue him, just as the official and the hemorrhaging woman did. Expect him to work in your day and in your life. He might do something other than what you’re asking for, but he will always do something!

“Lord Jesus, I need you to act! I believe that as I reach out to you, I will see your goodness.”

Thứ Hai tuần XIV Thường Niên
ngày 04.6.2022

Suy niệm:  Mt 9, 18-26

Viên sĩ quan tiến đến… Người phụ nữ… chạm vào tua áo của Ngài (Mt 9,18.20)

“Bất khả thi” là hạn từ dành cho câu chuyện trong Tin mừng này – không thể cho một cô gái đã chết sống lại, không thể cho một phụ nữ bị băng huyết được chữa lành ngay lập tức. Điều không thể xảy ra thường xuyên trong các sách Tin mừng. Nhưng hôm nay thì sao? Bạn sẽ làm gì khi gặp tình huống bất khả thi trong cuộc sống? Làm thế nào để bạn tiếp cận với Chúa với những yêu cầu bất khả thi và hy vọng thấy nhu cầu của bạn được đáp ứng? Hãy xem xét những gì viên chức và người phụ nữ bị xuất huyết đã làm.

Đầu tiên, họ hướng về Chúa Giêsu. Họ đã theo dõi Ngài; họ biết Ngài đã ở đâu và Ngài đã làm gì. Ngài đã chữa lành một người phung (Mt 8,1-3), chữa khỏi “tất cả những kẻ bệnh tật” (8,16), và xua trừ ma quỉ (8,28-33). Họ phải kết luận rằng Ngài quan tâm đến nỗi đau của họ, sự đau khổ của họ, cũng như hy vọng và ước muốn của họ. Họ xác định rằng Ngài là người dễ gần, và vì vậy họ tiếp cận Ngài. Trong nỗi đau và thiếu thốn của bạn, hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy đến với Ngài với hy vọng và ước mơ của bạn. Ngồi trước sự hiện diện của Ngài và tập trung vào sự thật rằng Ngài quan tâm sâu sắc đến mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn.

Thứ hai, người đàn ông và người phụ nữ này có đức tin mong đợi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để nhận được sự chữa lành của Chúa Giêsu. Viên sĩ quan đi ngang qua những người đang chế giễu Chúa Giêsu vì Ngài nói rằng con bé chưa chết mà đang ngủ (Mt 9,24). Người phụ nữ len qua đám đông để có thể chạm vào tua áo choàng của Chúa Giêsu (9,20-21). Giống như người đàn ông và người phụ nữ này, hãy mong đợi rằng Chúa sẽ hành động trong cuộc sống của bạn. Sau đó cho phép Ngài làm việc theo bất cứ cách nào Ngài muốn.

“Hãy can đảm lên, con gái! Đức tin của con đã cứu con” (Mt 9,22). Đây cũng là những gì Chúa Giêsu nói với chúng ta. Ngài kiên nhẫn và dịu dàng. Ngài ở bên bạn và vì bạn trong mọi tình huống. Vì vậy, hãy đi theo Ngài, giống như viên sĩ quan và người phụ nữ bị xuất huyết đã làm. Mong đợi Ngài làm việc trong ngày của bạn và trong cuộc sống của bạn. Ngài có thể làm điều gì đó khác với những gì bạn đang cầu xin, nhưng Ngài sẽ luôn làm điều gì đó!

Lạy Chúa Giêsu, con cần Chúa hành động! Con tin rằng khi con tiếp cận với Chúa, con sẽ thấy lòng tốt của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon