Who appointed me as your judge? – Chúa Nhật XVIII TN C

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: WAU 

Meditation: Luke 12:13-21

Who appointed me as your judge? (Luke 12:14)

Who wouldn’t want to have Jesus on their side in a property dispute? Think of it: the Son of God himself advocating for you to receive as much as possible. Your opponent wouldn’t stand a chance!

But then again, judging by today’s Gospel, Jesus may be the exact person you don’t want to consult. At least not if you’re trying to maximize your takeaway. Remember, this is the One who said, “Blessed are you who are poor,” and who told a wealthy man to sell all his possessions and give the money to the needy (Luke 6:20; 18:18-23). You might prefer that he stay out of the whole thing. It’s just as well anyway, since Jesus didn’t seem too interested in engaging in the argument between these two brothers!

Jesus may have seemed disinterested in this man’s complaint, but that doesn’t mean he didn’t care about this fellow. Jesus loved him and his brother just as deeply as he loved Peter or John or anyone else. What he cared about was whether this man would show that same love to his own brother. He cared about whether he would learn to be detached from his possessions so that he could discover the even greater treasure of sharing in his love. That’s why he warned the man against greed; he could see that it was motivating him far more than love was.

Jesus ended his parable by urging his hearers to become “rich in what matters to God” (Luke 12:21). And what matters to God is not how much or how little we possess, but how much or how little we are possessed by our possessions. What matters to God is the degree to which we are free to dedicate our money, our time, and our abilities to loving and caring for one another.

Jesus isn’t against wealth or possessions. He just values them less than he values our love-and our ability to love one another. That’s what truly matters to him.

“Jesus, help me to become rich in what matters to you.”

Suy niệm: Lc 12,13-21

Ai đã đặt tôi làm người xử kiện cho các anh?” (Lc 12,14).

Ai lại không muốn được Chúa Giêsu đứng về phía mình trong cuộc tranh chấp tài sản? Bạn thử nghĩ về điều đó: Chính Con Thiên Chúa bào chữa cho bạn để bạn lãnh nhận được nhiều bao nhiêu có thể. Đối phương của bạn sẽ không có cơ hội!

Nhưng rồi, việc phân xử trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu có thể chính là người mà bạn không muốn tư vấn. Ít nhất là không nếu bạn đang cố gắng để tối đa hóa phần lợi của mình. Hãy nhớ, đây chính là Đấng đã nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó” (Lc 6,20) và là Đấng đã nói với người thanh niên giàu có hãy bán tất cả tài sản của anh ta và đem cho những người túng thiếu (x.Lc 18,18-23). Bạn có thể thích Chúa Giêsu không dính dáng đến toàn bộ việc phân xử này hơn. Dù sao đi nữa điều đó cũng chính đáng thôi, bởi vì Chúa Giêsu dường như không quá quan tâm đến cuộc tranh cãi giữa hai anh em này!

Chúa Giêsu dường như đã không quan tâm đến sự phàn nàn của người thanh niên này, nhưng điều đó không có nghĩa là Người không quan tâm gì đến anh ta. Chúa Giêsu thương mến anh và anh của anh ấy cách sâu sắc giống như Người thương mến Phêrô hay Gioan hoặc bất cứ người nào khác. Những gì Người quan tâm là liệu người thanh niên này có biểu lộ cùng một tình yêu thương đó đối với chính người anh của anh ta hay không. Chúa Giêsu quan tâm về việc liệu người thanh niên này có học để mình không bị quyến luyến với tài sản của mình hầu anh có thể khám phá ra kho tàng thậm chí lớn hơn trong việc chia sẻ tình yêu của Người. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu cảnh cáo người thanh niên này đừng tham lam; anh ta có thể thấy rằng lòng tham đó đang thôi thúc anh hơn là tình yêu thương.

Chúa Giêsu đã kết thúc dụ ngôn bằng cách khuyến khích những kẻ nghe Người hãy trở nên “giàu có về những gì quan trọng đối với Thiên Chúa” (Lc 12,21). Và đối với Thiên Chúa điều quan trọng không phải là chúng ta sở hữu nhiều hay ít của cải, nhưng quan trọng là chúng ta để cho lòng mình bị sở hữu nhiều hay ít bởi của cải của mình. Điều quan trọng đối với Thiên Chúa là mức độ chúng ta được tự do để cho đi tiền bạc, thời gian và khả năng của chúng ta hầu yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

Chúa Giêsu không chống lại của cải hay tài sản. Người chỉ đánh giá chúng thấp hơn tình yêu và khả năng của chúng ta để yêu thương lẫn nhau. Đó thực sự là những gì quan trọng đối với Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con trở nên giàu có về những gì quan trọng đối với Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon