You are anxious – one thing is needful – Song ngữ CN XVI – C

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday (July 17): 

“You are anxious – one thing is needful”

Scripture: Luke 10:38-42

38 Now as they went on their way, he entered a village; and a woman named Martha received him into her house. 39 And she had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet and listened to his teaching. 40 But Martha was distracted with much serving; and she went to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.” 41 But the Lord answered her, “Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things; 42 one thing is needful. Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her.”

Chúa Nhật ngày 17.7.2022           

Chị lo lắng quá, chỉ có một điều cần thiết

Lc 10,38-42

38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! “41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

Meditation: Does the peace of Christ reign in your home and in your personal life? Jesus loved to visit the home of Martha and Mary and enjoyed their gracious hospitality. In this brief encounter we see two very different temperaments in Martha and Mary. Martha loved to serve, but in her anxious manner of waiting on Jesus, she caused unrest. Mary, in her simple and trusting manner, waited on Jesus by sitting attentively at his feet. She instinctively knew that what the Lord and Teacher most wanted at that moment was her attentive presence. 

Give your concerns and pre-occupations to the Lord

Anxiety and preoccupation keep us from listening and from giving the Lord our undivided attention. The Lord bids us to give him our concerns and anxieties because he is trustworthy and able to meet any need we have. His grace frees us from needless concerns and preoccupation. Do you seek the Lord attentively? And does the Lord find a welcomed and honored place in your home?

Always welcome the Lord into your home and heart

The Lord Jesus desires that we make a place for him, not only in our hearts, but in our homes and in the daily circumstances of our lives as well. We honor the Lord when we offer to him everything we have and everything we do. After all, everything we have is an outright gift from God (1 Chronicles 29:14). Paul the Apostle urges us to give God glory in everything: “Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him” (Colossians 3:17).  

When you sit, eat, sleep and when you entertain your friends and guests, remember that the Lord Jesus is also the guest of your home. Scripture tells us that when Abraham opened his home and welcomed three unknown travelers, he welcomed the Lord who blessed him favorably for his gracious hospitality (Genesis 18:1-10; Hebrews 13:2). The Lord wants us to bring him glory in the way we treat others and use the gifts he has graciously given to us. God, in turn, blesses us with his gracious presence and fills us with joy.

“Lord Jesus, to be in your presence is life and joy for me. Free me from needless concerns and preoccupations that I may give you my undivided love and attention.”

Suy niệm: Bình an của Đức Kitô có ngự trị trong gia đình và trong cuộc đời của bạn không? Đức Giêsu thích viếng thăm gia đình của Mátta và Maria và vui hưởng lòng hiếu khách quảng đại của họ. Trong câu chuyện ngắn ngủi này, chúng ta thấy có hai tính tình khác biệt giữa Maria và Mátta. Mátta thích phục vụ, nhưng với tính tình lo lắng phục vụ Đức Giêsu, đã khiến cô lăng xăng. Maria, với tính tình đơn sơ và tin tưởng, phục vụ Đức Giêsu bằng cách ngồi chăm chú dưới chân Người. Theo bản năng, cô biết rằng điều mà Chúa và Thầy muốn nhất lúc này là sự hiện diện ân cần của cô.

Hãy có những sự quan tâm và lo lắng về Chúa

Lo lắng và bối rối ngăn cản chúng ta không chịu lắng nghe và không cho chúng ta dâng cho Chúa sự chăm chú say sưa của chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy dâng cho Người những ưu tư lo lắng, bởi vì Người đáng tin cậy và có thể đáp ứng bất cứ những gì chúng ta thiếu thốn. Ơn sủng của Người giải thoát chúng ta khỏi những lo lắng và bận tâm không cần thiết. Bạn có tìm kiếm Chúa một cách tha thiết không? Thiên Chúa có được đón tiếp nồng hậu và được kính trọng trong gia đình của bạn không?

Luôn chào mừng Chúa đến nhà và tâm hồn bạn

Chúa Giêsu muốn rằng chúng ta dành một chỗ cho Ngài, không chỉ trong tâm hồn, nhưng trong gia đình và trong mọi tình huống hằng ngày của đời sống chúng ta nữa. Chúng ta tôn kính Chúa khi chúng ta dâng cho Người mọi sự chúng ta có và mọi việc chúng ta làm. Bởi chưng, mọi thứ chúng ta có đều là ơn ban của Thiên Chúa (1Sb 29,14). Thánh Phaolô Tông đồ thúc giục chúng ta đem lại cho Người vinh quang trong mọi sự: “Bất cứ việc gì anh em làm, trong lời nói hay trong việc làm, hãy làm mọi sự vì danh Đức Giêsu. Nhờ Người mà chúng ta tạ ơn Chúa Cha” (Col 3,17).

Khi bạn ngồi, ăn uống, ngủ nghỉ, và khi bạn tiếp đón bạn bè và khách, hãy nhớ rằng Đức Giêsu cũng là vị khách của gia đình bạn. Kinh thánh kể rằng khi ông Abraham mở cửa nhà và đón tiếp 3 vị khách vô danh, ông đã tiếp đón Thiên Chúa, Đấng đã chúc lành cho ông cách quảng đại về sự tiếp đón nồng hậu của ông (St 18,1-10; Hr 13,2). Thiên Chúa muốn chúng ta đem lại cho Người vinh quang trong cách chúng ta đối xử với người khác và sử dụng các ơn huệ Người đã ban cho chúng ta cách quảng đại. Về phần Thiên Chúa, Người chúc lành cho chúng ta với sự hiện diện khoan dung và lấp đầy lòng chúng ta niềm vui khôn tả.

Lạy Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa là sự sống và niềm vui của con. Xin Chúa giải thoát con khỏi những lo lắng băn khoăn không cần thiết, để con có thể dâng hiến Chúa tình yêu và sự chăm chú của con.

Comments are closed.

phone-icon