Your faith has made you well – SN song ngữ ngày 04.7.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Monday (July 4) 

Take heart, your faith has made you well

Scripture:  Matthew 9:18-26

18 While he was thus speaking to them, behold, a ruler came in and knelt before him, saying, “My daughter has just died; but come and lay your hand on her, and she will live.” 19 And Jesus rose and followed him, with his disciples. 20 And behold, a woman who had suffered from a hemorrhage for twelve years came up behind him and touched the fringe of his garment; 21 for she said to herself, “If I only touch his garment, I shall be made well.” 22 Jesus turned, and seeing her he said, “Take heart, daughter; your faith has made you well.” And instantly the woman was made well. 23 And when Jesus came to the ruler’s house, and saw the flute players, and the crowd making a tumult, 24 he said, “Depart; for the girl is not dead but sleeping.” And they laughed at him. 25 But when the crowd had been put outside, he went in and took her by the hand, and the girl arose. 26 And the report of this went through all that district.

Thứ Hai ngày 04.7.2022              

Hãy yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con

Mt 9,18-26

18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.”19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người,21 vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! “22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói:24 “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! ” Nhưng họ chế nhạo Người.25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy.26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

Meditation: Do you take your troubles to the Lord with expectant faith and confidence in his help? People in desperate or helpless circumstances were not disappointed when they sought Jesus out. What drew them to Jesus? Was it hope for a miracle or a word of comfort in their affliction? What did the elderly woman who had suffered greatly for twelve years expect Jesus to do for her? And what did a grieving father expect Jesus to do about his lost beloved daughter?

Words of hope directed to God

Jesus gave hope where there seemed to be no human cause for it because his hope was directed to God. He spoke words of hope to the woman (Take heart, daughter!) to ignite the spark of faith in her (your faith has made you well!). And he also gave divine hope to a father who had just lost a beloved child.

It took considerable courage and risk for the ruler of a synagogue to openly go to Jesus and to invite the scorn of his neighbors and kin. Even the hired mourners laughed at him in scorn. Their grief was devoid of any hope. Nonetheless, Jesus took the girl by the hand and delivered her from the grasp of death. In both instances we see Jesus’ personal concern for the needs of others and his readiness to heal and restore life.

The infinite love of God

In Jesus we see the infinite love of God extending to each and every individual as he gives freely and wholly of himself to each person he meets. Do you approach the Lord with confident expectation that he will hear your request and act?

“Lord Jesus, you love each of us individually with a unique and personal love. Touch my life with your saving power, heal and restore me to fullness of life. Help me to give wholly of myself in loving service to others.”

Suy niệm: Bạn có đem những vấn nạn của mình tới Chúa với niềm tin cậy kiên vững trong sự trợ giúp của Người không? Những người trong những tình huống tuyệt vọng hay bất lực đã không thất vọng khi họ tìm gặp Ðức Giêsu. Điều gì đã lôi kéo họ đến với Ðức Giêsu? Đó chẳng phải là niềm hy vọng cho một phép lạ hay một lời an ủi trong nỗi thống khổ của họ sao? Bà lão đã chịu đau khổ suốt 20 năm đã mong chờ Ðức Giêsu làm gì cho bà? Và một người cha đang đau khổ mong chờ Ðức Giêsu làm gì cho người con gái thân yêu của ông đã ra đi?

Lời hy vọng hướng tới Thiên Chúa

Ðức Giêsu ban niềm hy vọng đến những nơi xem chừng như con người không thể đem lại được, bởi vì niềm hy vọng của Người hướng tới Thiên Chúa. Người nói những lời hy vọng với người đàn bà (Này con, hãy can đảm lên!) để thắp lên ngọn lửa đức tin trong lòng bà (lòng tin của con đã cứu chữa con!). Người cũng ban niềm hy vọng thần thiêng cho người cha vừa mới mất đi đứa con gái yêu dấu của mình.

Nó đòi hỏi sự can đảm và mạo hiểm lớn lao đối với người trưởng hội đường để công khai đi đến với Ðức Giêsu và đem lại sự khinh bỉ của hàng xóm và bà con của ông. Thậm chí những người khóc mướn đã chế nhạo Người. Nỗi đau buồn của họ không có một tí hy vọng nào. Tuy nhiên, Ðức Giêsu đã lấy tay chạm tới cô gái và giải thoát cô bé khỏi tay thần chết. Qua hai trường hợp, chúng ta thấy con người của Ðức Giêsu quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân, và sự sẵn sàng chữa lành và phục hồi sự sống của Người.

Tình yêu vô tận của Thiên Chúa

Trong Ðức Giêsu, chúng ta nhìn thấy tình yêu vô tận của Thiên Chúa vươn tới mỗi một người khi Người trao ban chính mình một cách tự nguyện và trọn vẹn cho mỗi người mà Người gặp gỡ. Bạn có đến gần Chúa với lòng trông cậy vững vàng rằng Người sẽ lắng nghe lời kêu cầu của bạn và hành động không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương mỗi người chúng con một cách cá vị với một tình yêu duy nhất và riêng rẽ. Xin chạm vào cuộc sống của con với quyền năng cứu độ của Chúa, xin chữa lành và phục hồi cho con sự sung mãn của cuộc sống. Xin giúp con dấn thân trọn vẹn trong việc phục vụ yêu thương cho những người khác. 

Comments are closed.

phone-icon