Do not risk being shut out – Chúa Nhật 21 TN – C

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ

Sunday (August 21)

Do not risk being shut out

Scripture:   Luke 13:22-30  

22 He went on his way through towns and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem. 23 And some one said to him, “Lord, will those who are saved be few?” And he said to them, 24 “Strive to enter by the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. 25 When once the householder has risen up and shut the door, you will begin to stand outside and to knock at the door, saying, `Lord, open to  us.’ He will answer you, `I do not know where you come from.’ 26 Then you will begin to say, `We ate and drank in your presence, and you taught in our streets.’ 27 But he will say, `I tell you, I do not know where you come from; depart from me, all you workers of iniquity!’ 28 There you will weep and gnash your teeth, when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves thrust out. 29 And men will come from east and west, and from north and south, and sit at table in the kingdom of God. 30 And behold, some are last who will be first, and some are first who will be last.”

Chúa Nhật ngày 21.8.2022         

Đừng để bị nhốt ở ngoài

Lc 13,22-30

(22) Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. (23) Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: (24) “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.(25) “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!”, thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” (26) Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”. (27) Nhưng ông sẽ đáp với anh em: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”.(28) “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. (29) Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.(30) “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”.

Meditation: What does the image of a door say to us about the kingdom of God? Jesus’ story about the door being shut to those who come too late suggests they had offended their host and deserved to be excluded. It was customary for teachers in Jesus’ time to close the door on tardy students and not allow them back for a whole week in order to teach them a lesson in discipline and faithfulness.

Who will be invited to enter God’s kingdom?

Jesus told this story in response to the question of who will make it to heaven – to God’s kingdom of everlasting peace and eternal life. Many rabbis held that all Israel would be saved and gain entry into God’s kingdom, except for a few blatant sinners who excluded themselves! After all, they were specially chosen by God when he established a covenant relationship with them.

Jesus surprised his listeners by saying that one’s membership as a people who have entered into a covenant relationship with God does not automatically mean entry into the everlasting kingdom of God. Second, Jesus asserts that many from the Gentile (non-Jewish) nations would enter God’s kingdom. God’s invitation is open to Jew and Gentile alike.

Jesus is the door to the kingdom of heaven

But Jesus warns that we can be excluded if we do not strive to enter by the narrow door. What did Jesus mean by this expression? The door which Jesus had in mind was himself. I am the door; if any one enters by me, he will be saved (John 10:9). God sent his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to open the way for us to have full access to the throne of God’s grace (favor and blessing) and mercy (pardon for our sins). Through Jesus’ victory on the cross he has freed us from slavery to sin and hurtful desires and addictions, and he has made us sons and daughters of God and citizens of his heavenly kingdom. We are free now to choose which kingdom we will serve – the kingdom of truth and light ruled by God’s wisdom or the kingdom of falsehood and darkness ruled by Satan and the world system or society of people who are opposed to God and his laws.

Following the Lord requires effort and commitment on our part

If we want to enter God’s kingdom and receive our full inheritance which is stored up for us in heaven, then we must follow the Lord Jesus in his way of the cross through a willing renunciation of our own will for his will – our own life for his life – our own way for his way.

Why did Jesus say we must strive to enter his kingdom of righteousness and peace? The word strive can also be translated as agony. To enter the kingdom of God we must struggle against every force or power of opposition – even the temptation to remain indifferent, apathetic, or compromising in our faith and personal trust in Jesus, our hope in holding firm to the promises of Jesus, and our uncompromising love for God above all else. Paul the Apostle reminds us that our hope in God does not disappoint us because “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us” (Romans 5:5).

The Lord is with us to strengthen us in our trials and struggles

The Lord reminds us that when we face difficulties, trials, temptations, and even failures, we do not struggle alone. He knows our weaknesses even better than we know them, and he is always ready to help us in our struggle to overcome sin and wrong-doing. God’s grace is sufficient! As we strive side by side for the faith of the Gospel (Philippians 1:27) Jesus assures us of complete victory! Do you trust in God’s grace and help, especially in times of testing and temptation?

“Lord Jesus, may I never doubt your guiding presence and your tender love and mercy towards me. Through the gift of your Spirit fill me with persevering faith and courage to trust you always in all things and  in every circumstance I find myself in. May your love set my heart aflame with love for You who are my All.”

Suy niệm:  Hình ảnh cái cửa nói với chúng ta điều gì về Nước Thiên Chúa? Câu chuyện của Ðức Giêsu về cánh cửa đóng lại với những người đến quá trễ hàm ý họ đã xúc phạm đến chủ mình và xứng đáng bị đuổi đi. Điều rất quen thuộc đối với các thầy dạy trong thời Ðức Giêsu khi đóng cửa không cho các học sinh đi trễ vào lớp, và cũng cấm họ đến lớp suốt tuần lễ để dạy họ một bài học về kỷ luật và trung tín.

Ai sẽ được mời vào nước Thiên Chúa?

Ðức Giêsu kể câu chuyện này để trả lời câu hỏi ai sẽ là người được vào nước Trời – vào vương quốc bình an vĩnh cửu và sự sống đời đời của Thiên Chúa. Nhiều vị thầy Rabbis cho rằng tất cả người dân Israel sẽ được cứu rỗi, ngoại trừ một số ít tội nhân công khai, những người tự mình ly khai! Hơn nữa, họ đặc biệt được Thiên Chúa tuyển chọn, khi Người thiết lập giao ước với họ.

Ðức Giêsu đã làm cho những người nghe phải kinh ngạc khi nói rằng thành viên của dân giao ước với Thiên Chúa không có nghĩa là tự động họ sẽ được vào vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Hơn nữa, Ðức Giêsu quả quyết rằng nhiều người dân ngoại (không phải là Do thái) sẽ vào nước Chúa. Lời mời gọi của Chúa mở rộng cho tất cả mọi người: Dân Do thái cũng như dân ngoại.

Đức Giêsu là cửa vào nước Trời

Nhưng Ðức Giêsu cảnh báo rằng chúng ta có thể bị loại trừ nếu chúng ta không cố gắng để vào Nước Trời bằng cửa hẹp. Ðức Giêsu muốn nói gì qua câu nói này? Cánh cửa mà Ðức Giêsu có trong trí chính là Ngài. Ta là cửa; nếu bất kỳ ai qua Ta mà vào cửa, họ sẽ được cứu rỗi (Ga 10,9). Thiên Chúa đã sai con một yêu dấu của Người là Chúa Giêsu Kitô đến để    mở ra con đường cho chúng ta chính thức được tới ngai tòa ơn sủng của Thiên Chúa (ơn sủng và phúc lành) và lòng thương xót (ơn tha thứ tội lỗi). Qua chiến thắng của Đức Giêsu trên thập giá, Người đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, những ước muốn và đam mê tai hại, Người cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa và là công dân của nước trời. Giờ đây chúng ta phải lựa chọn vương quốc nào chúng ta phục vụ – vương quốc sự thật và ánh sáng được sự khôn ngoan của Thiên Chúa cai quản hay vương quốc sai lạc và tối tăm bị Satan và hệ thống thế gian thống trị hay xã hội những người chống lại Thiên Chúa và lề luật của Người.

Theo Chúa đòi hỏi cố gắng và có sự cam kết về phần mình

Nếu chúng ta muốn vào vương quốc của Thiên Chúa và đón nhận quyền thừa hưởng dành cho chúng ta trên trời, thì chúng ta phải bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá qua sự sẵn sàng từ bỏ ý riêng – cuộc sống của chúng ta – đường lối của chúng ta vì ý Chúa, cuộc sống của Chúa, và đường lối của Chúa.

Tại sao Đức Giêsu nói chúng ta phải cố gắng để vào được nước công chính và bình an của Người? Hạn từ “cố gắng” cũng có thể được dịch là “sự đau khổ về phần hồn và phần xác”. Để vào nước Thiên Chúa, chúng ta phải chiến đấu chống lại mọi sức mạnh đối lập – kể cả sự cám dỗ ở lại trong sự thờ ơ, lãnh đạm, hay làm hại tới niềm tin cậy của chúng ta vào Đức Giêsu, lòng trông cậy vào các lời hứa kiên định của Đức Giêsu, và tình yêu không nhân nhượng dành cho Thiên Chúa trên tất cả mọi sự. Thánh Phaolô tông đồ nhắc chúng ta rằng: “Tình yêu Chúa đã được đỗ vào lòng chúng ta qua ân huệ Thánh Thần mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

Chúa ở với chúng ta để củng cố chúng ta trong những cơn gian nan thử thách

Chúa nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách, cám dỗ, và thậm chí thất bại, chúng ta không chiến đấu cô độc. Người biết những yếu đuối của chúng ta hơn chúng ta biết chúng, và Người luôn sẵn sàng trợ giúp chúng ta trong lúc chúng ta chiến đấu để chế ngự tội lỗi và điều sai trái. Ơn Chúa luôn đủ cho chúng ta! Khi chúng ta cố gắng hết mình cho niềm tin vào Tin mừng (Pl 1,27). Ðức Giêsu bảo đảm với chúng ta sẽ chiến thắng hoàn toàn! Bạn có tin tưởng vào ơn thánh và sự giúp đỡ của Chúa, đặc biệt trong lúc bị thử thách và cám dỗ không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện hướng dẫn và tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho con. Qua hồng ân Thánh Thần Chúa ban cho con lòng can đảm và đức tin kiên vững để tin cậy vào Chúa trong mọi sự và mọi tình huống của đời con. Xin cho tình yêu của Chúa đốt cháy ngọn lửa tình yêu trong lòng con dành cho Chúa, là Tất Cả của đời con.

Comments are closed.

phone-icon