Hêrôđê cho bắt và bỏ tù Gioan … Suy niệm theo WAU ngày 29.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, August 2022

Monday, August 29, 2022
Herod . . . had John the Baptist arrested and bound in prison.
(Mark 6:17 – 29)

Today’s feast refers to the “passion” of John’s martyrdom. But John certainly displayed another kind of “passion” as well: enthusiastic devotion. His love for God and hunger for Israel to return to righteousness drove him to live an ascetic life in the desert, preaching repentance and baptizing people to prepare them for the coming of the Messiah. John only wanted to point the way to Jesus.

When was the last time you met a similarly passionate person? Maybe he was excited about a new project he was working on. Perhaps she was on fire for a new ministry or volunteer opportunity. Something about them emanated excitement. He radiated joy and enthusiasm. She just couldn’t stop talking about the object of her passion. And it was contagious.

And as happens with anyone with passion, people were drawn to John. Even Herod couldn’t stay away from him. It’s quite revealing that even though John zealously condemned Herod’s actions, Herod kept coming to listen to him—even in the prison of his own palace! John’s passion for the truth, for loving and serving God, was like a magnet drawing the king. That’s what passion does. It attracts other people by its enthusiasm and love.

Jesus wants all his disciples to be passionate, to be bursting with his life. He knows that our own zealous pursuit of him can be a catalyst that draws people to him. So let Jesus set a fire in your heart today. Spend time with him; get to know him better. The more you experience his presence and grace, the more excited you will become about him. It doesn’t matter who you are or what you have done; Jesus is attractive enough to melt—and ignite—every human heart. Let him fill you with his love so that your love will overflow to all the people around you. His light shining through you is the best possible testimony!

“Lord, fill me with passion for you. May my life draw everyone I meet to you.”

 

Thứ Hai, ngày 29.8.2022
Hêrôđê… cho bắt và bỏ tù Gioan Tẩy Giả
(Mc 6,17 – 29)

Ngày lễ hôm nay đề cập đến “niềm đam mê” về sự tử đạo của Gioan. Nhưng Gioan chắc chắn cũng thể hiện một loại “đam mê” khác: sự tận tâm nhiệt tình. Tình yêu đối với Thiên Chúa và khao khát dân Israel trở lại công chính đã khiến ông sống một cuộc đời khổ hạnh trong sa mạc, rao giảng sự ăn năn và làm phép rửa cho mọi người để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Gioan chỉ muốn chỉ đường cho Chúa Giêsu.Lần cuối cùng bạn gặp một người có cùng niềm đam mê là khi nào? Có thể anh ấy đang hào hứng với một dự án mới mà anh ấy đang thực hiện. Có lẽ cô ấy đang muốn có một chức vụ mới hoặc một cơ hội làm tình nguyện. Một cái gì đó ở họ làm phát ra sự phấn khích. Anh ấy tỏa ra niềm vui và sự nhiệt tình. Cô ấy không thể ngừng nói về đối tượng mà mình đam mê. Và nó đã được lan tỏa.

Và như xảy ra với bất kỳ ai có niềm đam mê, mọi người đã bị thu hút bởi Gioan. Ngay cả Hêrôđê cũng không thể tránh xa ông. Điều khá rõ ràng là mặc dù Gioan gay gắt lên án hành động của Hêrôđê, Hêrôđê vẫn tiếp tục đến để lắng nghe ông – ngay cả trong nhà tù của chính cung điện của ông ta! Niềm đam mê của Gioan đối với lẽ thật, yêu thương và phụng sự Thiên Chúa, giống như một nam châm hút nhà vua. Đó là những gì đam mê làm. Nó thu hút người khác bởi sự nhiệt tình và tình yêu của mình.

Chúa Giêsu muốn tất cả các môn đệ phải say mê, bùng cháy với cuộc sống của Ngài. Ngài biết rằng sự nhiệt thành theo đuổi Ngài của chúng ta có thể là chất xúc tác thu hút mọi người đến với Ngài. Vì vậy, hãy để Chúa Giêsu đốt lửa trong lòng bạn ngay hôm nay. Dành thời gian cho Ngài; tìm hiểu Ngài nhiều hơn. Bạn càng cảm nhận được sự hiện diện và ân sủng của Ngài, bạn càng hứng thú với Ngài. Không quan trọng bạn là ai hay bạn đã làm gì; Chúa Giêsu đủ hấp dẫn để làm tan chảy – và đốt cháy – mọi trái tim con người. Hãy để Ngài lấp đầy bạn bằng tình yêu của Ngài để tình yêu của bạn sẽ tràn đến tất cả những người xung quanh bạn. Ánh sáng của Ngài chiếu qua bạn là bằng chứng tốt nhất có thể!

Lạy Chúa, xin hãy lấp đầy con với niềm đam mê dành cho Chúa. Chớ gì cuộc sống của con lôi kéo tất cả những người con gặp gỡ đến với Chúa.

Comments are closed.

phone-icon