It is I – have no fear! – Song ngữ 02.8.2022

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Tuesday (August 2) 

“It is I – have no fear!”

Scripture: Matthew 14:22-36  

22 Then he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. 23 And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone, 24 but the boat by this time was many furlongs distant from the land, beaten by the waves; for the wind was against them. 25 And in the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea. 26 But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, saying, “It is a ghost!” And they cried out for fear. 27 But immediately he spoke to them, saying, “Take heart, it is I; have no fear.” 28 And Peter answered him, “Lord, if it is you, bid me come to you on the water.” 29 He said, “Come.” So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus; 30 but when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink he cried out, “Lord, save me.” 31 Jesus immediately reached out his hand and caught him, saying to him, “O man of little faith, why did you doubt?” 32 And when they got into the boat, the wind ceased. 33 And those in the boat worshiped him, saying, “Truly you are the Son of God.” 34 And when they had crossed over, they came to land at Gennesaret. 35 And when the men of that place recognized him, they sent round to all that region and brought to him all that were sick, 36 and besought him that they might only touch the fringe of his garment; and as many as touched it were made well.

Thứ Ba ngày 02.8.2022

Thầy đây, đừng sợ

Mt 14,22-36

 22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy! “, và sợ hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! “28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến! ” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với! “31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? “32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! “34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người.36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

Meditation:  Does the Lord Jesus seem distant when trials or adversity come your way? It was at Jesus’ initiative that the disciples sailed across the lake, only to find themselves in a life-threatening storm. Although they were experienced fishermen, they feared for their lives. While Jesus was not with them in the boat, he, nonetheless watched for them in prayer. When he perceived their trouble he came to them on the sea and startled them with his sudden appearance. Do you look for the Lord’s presence when you encounter difficulty or challenges?

Fight fear with faith

This dramatic incident on the sea of Galilee revealed Peter’s character more fully than others. Here we see Peter’s impulsiveness – his tendency to act without thinking of what he was doing. He often failed and came to grief as a result of his impulsiveness. In contrast, Jesus always bade his disciples to see how difficult it was to follow him before they set out on the way he taught them. A great deal of failure in the Christian life is due to acting on impulse and emotional fervor without counting the cost. Peter, fortunately in the moment of his failure clutched at Jesus and held him firmly. Every time Peter fell, he rose again. His failures only made him love the Lord more deeply and trust him more intently. 

The Lord keeps watch over us at all times, and especially in our moments of temptation and difficulty. Do you rely on the Lord for his strength and help? Jesus assures us that we have no need of fear if we trust in Him and in his great love for us. When calamities or trials threaten to overwhelm you, how do you respond? With faith and hope in God’s love, care and presence with you?

“Lord Jesus, help me to trust you always and to never doubt your presence and your power to help me. In my moments of doubt and weakness, may I cling to you as Peter did. Strengthen my faith that I may walk straight in the path you set before me, neither veering to the left nor to the right”.

Suy niệm: Xem ra Chúa có xa cách khi những thử thách hay nghịch cảnh đến với bạn không? Trong khi các môn đệ chèo thuyền qua bờ hồ, chính Đức Giêsu là người trước tiên đi tìm họ trong cơn bão đe dọa tính mạng. Mặc dù họ là những ngư phủ kinh nghiệm, họ đã lo sợ cho tính mạng của mình. Trong khi Đức Giêsu không ở với họ trên thuyền, tuy nhiên Ngài vẫn quan tâm tới họ trong lời cầu nguyện. Khi biết được vấn đề của họ, Ngài đã đến với họ trên biển, và làm họ sợ hãi với sự xuất hiện đột ngột của Ngài. Bạn có mong đợi sự hiện diện của Chúa khi bạn đối diện với những khó khăn hay thử thách không?

Chống lại sợ hãi bằng đức tin

Câu chuyện ấn tượng trên biển hồ Galilê này đã cho thấy bản tính của Phêrô nhiều hơn các môn đệ khác. Ở đây chúng ta thấy tính bộc trực của Phêrô – ông có khuynh hướng làm mà không cần suy nghĩ về những gì ông sắp làm. Ông thường bị thất bại và mang lấy đau khổ như kết quả của tính bộc trực của mình. Trái lại, Đức Giêsu luôn luôn mời gọi các môn đệ nhìn xem sự khó khăn thế nào để đi theo Ngài trước khi họ bắt đầu đi theo con đường Ngài dạy. Nỗi khó khăn lớn của sự thất bại trong đời sống Kitô hữu tùy thuộc vào việc hành động theo sự bốc đồng và sự nhiệt thành theo cảm tính mà không nghĩ tới cái giá phải trả. May mắn cho Phêrô trong lúc thất bại đã bám chặt vào Đức Giêsu và cương quyết giữ lấy Ngài. Mỗi lần Phêrô sa ngã, ông lại trỗi dậy. Những thất bại của ông chỉ khiến ông yêu mến Chúa sâu xa hơn và tin cậy Chúa tha thiết hơn.

Chúa luôn dõi mắt trên chúng ta, đặc biệt trong những lúc chúng ta bị cám dỗ và khó khăn. Bạn có trông cậy vào sức mạnh và sự trợ giúp của Chúa không? Đức Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không cần phải sợ hãi nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài và nơi tình yêu lớn lao của Ngài dành cho chúng ta. Khi những tai ương và thử thách đe dọa lấn át chúng ta, bạn phản ứng thế nào? Với lòng tin cậy vào tình yêu, sự quan tâm, và sự hiện diện của Chúa dành cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin cậy vào Chúa luôn và không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện và quyền năng của Chúa để giúp con. Trong những lúc nghi ngờ và yếu đuối, chớ gì con bám vào Chúa như Phêrô đã làm. Xin củng cố đức tin của con, để con có thể bước thẳng trên con đường Chúa đã vạch sẵn trước mặt con, chứ không quay bên trái hay bên phải.

Comments are closed.

phone-icon