I am not worthy to have you enter under my roof – Suy niệm theo WAU ngày 12.9.2022

0

Phó tế Phaolo Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, September 2022 

Monday, Septemper 12, 2022

I am not worthy to have you enter under my roof. . . ; but say the word and let my servant be healed. (Luke 7:7)

Lk 7, 1-10

This verse is probably very familiar to you. That’s because the words are almost identical to the prayer we pray at every Mass before receiving Holy Communion. But as you read these words today, don’t let them slip by unnoticed. Think of the great trust shown by the Roman centurion who first spoke them. As a Gentile, someone outside the Mosaic covenant, he didn’t consider himself worthy to approach Jesus. And yet he still believed Jesus could heal his servant. So let’s try to make the centurion’s words our own:

“Lord I am not worthy that you should enter under my roof. Lord, I come to you just as I am—weak, wounded, and sinful. I don’t deserve your mercy. You are so perfect, so holy, and your love is beyond comprehension. I believe that your love is greater than my sins, and that gives me hope that I can come to you despite my unworthiness.

But only say the word. Lord, you created the heavens and the earth with just a word. You knit me together in my mother’s womb (Psalm 139:13). Your word can accomplish anything. And as the divine Word, Jesus, you are present on the altar before me at Mass or Adoration. Like the centurion, I recognize and acknowledge your presence and power.

And my soul shall be healed. Jesus, your Body and Blood are medicine for my soul. Through them, you cleanse me and heal me. When you heal the wounds of my soul, my mind and body are also brought to life. I trust you, Jesus, to bring me the healing that I need today.

“Lord, the centurion’s faith not only pleased you, but it also impressed you. I want to imitate his humility and confidence. So whenever I come to you, whether to receive you in the Eucharist, to pray in your presence before the tabernacle, or to turn my heart to you in my daily circumstances, help me have that same disposition.”

“Lord, give me the faith of the centurion, who believed in you though he couldn’t see you. Jesus, I trust in you.”

 

Thứ Hai, ngày 12.9.2022 

Tôi chẳng đáng để Ngài đến nhà tôi…; nhưng xin Ngài phán một lời thì tôi tớ tôi sẽ được lành mạnh (Lc 7,7)

Lc 7, 1-10

Câu này có lẽ rất quen thuộc với bạn. Đó là bởi vì những lời gần như giống với lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện trong mỗi Thánh lễ trước khi rước lễ. Nhưng khi bạn đọc những từ này ngày hôm nay, đừng để chúng trôi qua mà không được chú ý. Hãy nghĩ về sự tin tưởng tuyệt vời được thể hiện bởi viên sĩ quan La Mã, người đầu tiên nói chuyện với họ. Là dân ngoại, một người không thuộc giao ước Môisen, ông ta không tự cho mình là người xứng đáng để đến gần Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho tôi tớ của ông. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng biến những lời của viên sĩ quan thành của riêng chúng ta:

“Lạy Chúa, con không xứng đáng để Chúa ngự vào nhà con. Lạy Chúa, con đến với Chúa với con người – yếu đuối, thương tích và tội lỗi. Con không xứng đáng với lòng thương xót của Chúa. Chúa quá hoàn hảo, quá thánh thiện, và tình yêu của Chúa không thể hiểu được. Con tin rằng tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của con, và điều đó cho con hy vọng rằng con có thể đến với Chúa bất chấp sự không xứng đáng của con.

“Nhưng xin Chúa phán một lời. Lạy Chúa, Chúa đã tạo thánh trời đất chỉ bằng một lời. Chúa đã tạo nên con trong lòng mẹ (Tv 139,13). Lời nói của Chúa có thể đạt được bất cứ điều gì. Và như Lời Chúa, Chúa Giêsu, Chúa hiện diện trên bàn thờ trước mặt con trong Thánh lễ hoặc trong giờ Chầu. Giống như viên sĩ quan, con nhận ra và thừa nhận sự hiện diện và quyền năng của Chúa.

“Và linh hồn con sẽ được lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, Mình và Máu Chúa là liều thuốc cho linh hồn con. Nhờ đó, Chúa thanh tẩy con và chữa lành con. Khi Chúa chữa lành vết thương tâm hồn con, tâm trí và cơ thể con cũng mang lại sự sống. Con tin cậy vào Chúa, Chúa sẽ mang lại cho con sự chữa lành mà con cần ngày hôm nay.

“Lạy Chúa, đức tin của viên sĩ quan không chỉ làm hài lòng Chúa mà còn gây ấn tượng cho Chúa. Con muốn bắt chước sự khiêm tốn và tự tin của ông ấy. Vì vậy, bất cứ khi nào con đến với Chúa, dù là tiếp đón tiếp Chúa trong Bí tích Thánh Thể, hay cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa trước nhà tạm, hay hướng lòng về Chúa trong hoàn cảnh hằng ngày, xin giúp con có cùng một thái độ như vậy”.

Lạy Chúa, xin ban cho con niềm tin của viên sĩ quan, người đã tin tưởng vào Chúa dù không thể nhìn thấy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa.

 

 

Comments are closed.

phone-icon