I ask that … prayers be offered for everyone – Suy niệm Chúa nhật 25 Thường Niên C

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Nguồn: WAU

Sunday, September 18, 2022

I ask that . . . prayers . . . be offered for everyone, for kings and for all in authority. 

1 Tm 2,1-8

Pray for kings and other secular leaders? Why would the early Christians want to pray for the Roman authorities who were, at best, suspicious of them and, at worst, their persecutors? Yet St. Paul said such prayer was necessary, not only so that the community of believers might worship the Lord in peace, but also so that these leaders might come to know the Lord (1 Timothy 2:1-4).

This is good advice for us to follow as well. So often we are disturbed by what we see and hear in the news. We might feel anger toward a particular leader or anxious about an uncertain future. We might also feel helpless, thinking that we can’t make a difference in the events unfolding all around us.

But we can make a difference through “supplications, prayers, [and]petitions” (1 Timothy 2:1). In fact, that’s the most powerful thing we can do! God hears our prayers, and through them, he can change hearts, turn situations around, and even bring good out of evil.

Just as importantly, those prayers can change us. Sometimes we get into an unhealthy pattern of reacting with anger or resentment when we read the news. Then we risk hardening our hearts, not only toward our leaders, but toward anyone who doesn’t agree with our own views. But when we turn to God, he will show us who and what to pray for. He will also help us realize how much he loves all people, even those we consider our “enemies.”

Next time you find yourself angry about a leader or a situation, try to let go of the anger and pray instead. The more you do this, the more you’ll find your own heart softening. Not only that, but one prayer at a time, you’ll be doing your part to change the world!

“Lord, give me the grace to pray for all those in authority.”

Chúa Nhật, ngày 18.9.2022

Tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin… tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền”. 

1 Tm 2,1-8

Cầu nguyện cho các vua và các nhà lãnh đạo trần thế ư? Tại sao các Kitô hữu tiên khởi muốn cầu nguyện cho giới cầm quyền Rôma, những người, tốt nhất thì là những kẻ nghi ngờ họ và tệ nhất là những kẻ bắt bớ họ? Tuy nhiên, Thánh Phaolô nói việc cầu nguyện như thế là cần thiết, không chỉ để cộng đoàn tín hữu có thể tôn thờ Thiên Chúa trong bình an, mà còn để cho những người lãnh đạo này có thể nhận biết Chúa (x. 1 Tm 2,1-4).

Đối với chúng ta, đây cũng là một lời khuyên tốt để làm theo. Vì thế thường chúng ta hay bị quấy rầy bởi những gì chúng ta nhìn thấy và nghe trong các bản tin tức. Chúng ta có thể cảm thấy tức giận đối với một nhà lãnh đạo cụ thể nào đó hoặc chúng ta lo lắng về một tương lai không chắc chắn. Chúng ta cũng có thể cảm thấy vô vọng, bất lực khi nghĩ rằng chúng ta không thể làm nên một sự khác biệt trong những tất cả các biến cố đang diễn ra xung quanh chúng ta.

Nhưng chúng ta có thể làm nên một sự khác biệt nhờ “những lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van” (1 Tm 2,1). Thực vậy, đó là điều mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể làm! Thiên Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta và qua chúng, Người có thể biến đổi các tâm hồn, xoay chuyển các tình huống xung quanh và thậm chí mang điều thiện ra khỏi điều ác.

Điều quan trọng là những lời cầu nguyện đó có thể thay đổi chúng ta. Đôi khi chúng ta vương mình vào kiểu phản ứng không lành mạnh với sự tức giận hoặc thù oán khi chúng ta đọc các tin tức. Rồi chúng ta có nguy cơ làm chai cứng tâm hồn mình, không chỉ đối với những người lãnh đạo của chúng ta, nhưng còn đối với bất cứ ai không đồng ý với quan điểm của chính chúng ta. Nhưng khi chúng ta hướng về Thiên Chúa, Người sẽ chỉ cho chúng ta biết phải cầu nguyện cho ai và cho những gì. Người sẽ giúp chúng ta nhận ra Người yêu thương tất cả mọi người nhiều biết chừng nào, thậm chí Người yêu thương cả những người mà chúng ta xem là “kẻ thù” của chúng ta.

Lần tới khi bạn nhận thấy bản thân mình giận dữ về một một vị lãnh đạo hay về một tình huống, hãy cố gắng buông bỏ cơn giận dữ và thay vào đó hãy cầu nguyện. Bạn càng làm điều này, bạn sẽ càng nhận ra lòng mình mềm dịu đi. Không những thế, mà  khi bạn cầu nguyện vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ đang góp phần làm thay đổi cả thế giới này!

Lạy Chúa, xin hãy ban cho con ân sủng để cầu nguyện cho tất cả những người có thẩm quyền.

Comments are closed.

phone-icon