Jesus determined to journey to Jerusalem – Suy niệm theo WAU ngày 27.9.2022

0

Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022

Monday, September 27, 2022

Jesus … resolutely determined to journey to Jerusalem. 

Lk 9: 51-56

His public ministry had begun in Galilee, but now “the days for Jesus to be taken up were fulfilled” (Luke 9:51). He would head for Jerusalem—preaching, teaching, and healing along the way. Ultimately, he would accomplish what his Father had sent him to do: through his death and resurrection, he would save the world.

Luke writes that Jesus “resolutely determined”—literally, “set his face”—toward the holy city (9:51). Jesus knew exactly what lay ahead, and yet he did not flinch. Even if he were dreading what was to come, he would not turn back.

Have you dreaded doing something that you knew God was asking of you? There are times when following God’s will seems to be difficult if not impossible. Perhaps it’s a sin pattern that you struggle with. Maybe you see a need that you don’t have the time or energy to fulfill. You might be tempted to throw up your hands in discouragement and give up.

But what if you were “resolutely determined” to do it anyway? What if you made what God was asking of you something you wanted just as much as he does? That’s what Jesus did. He didn’t just assent to the Father’s will; he was wholeheartedly committed to it. He wanted to save us from sin and death, no matter what it cost him.

So how do you become more determined to accomplish something God wants, especially when you don’t want to do it or don’t know how you will do it? You can start by being honest with the Lord. Share your struggle. Then ask him to help you see the situation through his eyes. Ask him to give you his mercy and compassion, both for the people involved and for yourself. Finally, ask—and keep asking—for the grace to be as resolute as Jesus was and to desire his will more than your own. This prayer always pleases the Lord.

You will still struggle, as Jesus did in Gethsemane. You might also stumble from time to time. But don’t let it deter you. Just get up and try once again to follow your Savior, who set his face toward Jerusalem just so that he could one day call you his own.

“Jesus, grant me the grace and determination to do your will.”

Thứ Ba, ngày 27.9.2022

Chúa Giêsu… cương quyết lên Giêrusalem.  

Lc 9, 51-56

Chức vụ công khai của Ngài đã bắt đầu ở Galilê, nhưng giờ đây “ngày Chúa Giêsu được cất lên đã ứng nghiệm” (Lc 9,51). Ngài sẽ đi đến Giêrusalem – rao giảng, giảng dạy và chữa bệnh trên đường đi. Cuối cùng, Ngài sẽ thực hiện được những gì Cha đã sai Ngài làm: qua cái chết và sự phục sinh của mình, Ngài sẽ cứu thế giới.

Luca viết rằng Chúa Giêsu “cương quyết” – theo nghĩa đen, “quay mặt lại” – thành thánh (9,51). Chúa Giêsu biết chính xác điều gì đang chờ đợi, nhưng Ngài không hề nao núng. Ngay cả khi Ngài sợ hãi những gì sắp xảy đến, Ngài sẽ không quay lại.

Bạn có sợ hãi khi làm điều gì đó mà bạn biết rằng Chúa đang yêu cầu bạn không? Có những lúc việc làm theo ý muốn của Thiên Chúa dường như rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Có lẽ đó là một hình mẫu tội lỗi mà bạn phải đấu tranh. Có thể bạn thấy một nhu cầu mà bạn không có thời gian hoặc năng lượng để đáp ứng. Bạn có thể bị cám dỗ để đưa tay lên vì chán nản và bỏ cuộc.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vẫn “kiên quyết” làm điều đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm những gì Chúa đang yêu cầu ở bạn điều mà bạn cũng muốn giống như Ngài? Đó là những gì Chúa Giêsu đã làm. Ngài không chỉ bằng lòng với ý muốn của Cha; Ngài đã toàn tâm toàn ý cho nó. Ngài muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, bất kể phải trả giá gì.

Vậy làm thế nào để bạn trở nên quyết tâm hơn để hoàn thành điều gì đó mà Chúa muốn, đặc biệt là khi bạn không muốn làm hoặc không biết mình sẽ làm như thế nào? Bạn có thể bắt đầu bằng cách thành thật với Chúa. Chia sẻ cuộc đấu tranh của bạn. Sau đó, hãy nhờ Ngài giúp bạn nhìn nhận tình hình qua đôi mắt của Ngài. Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Ngài, cho cả những người liên quan và cho chính bạn. Cuối cùng, hãy cầu xin – và tiếp tục cầu xin – để được ân sủng kiên quyết như Chúa Giêsu và mong muốn ý muốn của Ngài hơn ý muốn của bạn. Lời cầu nguyện này luôn làm đẹp lòng Chúa.

Bạn vẫn sẽ đấu tranh, như Chúa Giêsu đã làm ở Ghếtsimani. Đôi khi bạn cũng có thể vấp ngã. Nhưng đừng để nó làm bạn nản lòng. Chỉ cần đứng dậy và cố gắng một lần nữa đi theo Đấng Cứu Rỗi của bạn, Đấng hướng mặt về Giêrusalem để một ngày nào đó, Ngài có thể gọi bạn là người của chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ân sủng và lòng quyết tâm để làm theo ý muốn của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon