Just as Moses lifted up the serpent in the desert, … – Suy niệm theo WAU ngày 14.9.2022

0

Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022

Wednesday, Septemper 14, 2022

Just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up.  

Jn 3: 13-17

There is a glorious, divine irony in today’s feast: a cruel instrument of suffering and death has been transformed into a grace-filled instrument of healing and resurrection.

We see the irony in today’s first reading. The Israelites had begun complaining and accusing God of abandoning them during their journey toward the Promised Land. Ultimately, all the venom in their words and hearts manifested itself in the form of poisonous serpents that attacked them. Their own sin fell back upon them and trapped them in death and destruction. That’s one irony: the people’s complaining made their situation worse.

Then, when the people begged God to save them, he told them to gaze on an image of a serpent. They had to fix their eyes on a symbol of their own sin and unbelief if they wanted to be set free from the consequences of their sin. That’s another irony: looking at their sin brought them salvation.

In the Gospel, Jesus promises Nicodemus that the Son of Man must be “lifted up” so that everyone who believes in him might have eternal life (John 3:14). He promises salvation to everyone who comes face-to-face with the consequences of their own sin. Yes, I helped crucify him. It was my own violence, my own hatred, my own self-centeredness and fallen desires that put him up there.

This is the final glorious irony. When we exalt the cross—when we lift it up and gaze on it—we experience God’s love and healing. We see that it wasn’t just our sin that put Jesus there; it was also his love. It wasn’t just our enmity; it was his friendship. It wasn’t just our selfishness; it was his selflessness. We thought we were casting him out of our lives when really, he was giving himself to us in the fullest way possible.

Jesus could have stopped his death at any point, but he didn’t. He let us lift him up in death so that he could raise us up to eternal life. Let’s all exalt the cross in our hearts today.

“We adore you, O Christ, and we bless you, because by your cross you have redeemed the world.”

Thứ Tư, ngày 14.9.2022

Như Môisen đã giương con rắn đồng lên trong hoang địa thế nào, thì Con Người cũng sẽ bị giương lên như vậy 

Ga 3, 13-17

Có một sự mỉa mai vinh quang kỳ lạ, trong ngày lễ hôm nay: một công cụ tàn nhẫn của đau khổ và cái chết đã được biến đổi thành một công cụ chữa lành và phục sinh đầy ân sủng.

Chúng ta thấy điều trớ trêu trong bài đọc một ngày hôm nay. Dân Israel bắt đầu phàn nàn và cáo buộc Thiên Chúa đã bỏ rơi họ trong cuộc hành trình đến Đất Hứa. Cuối cùng, tất cả nọc độc trong lời nói và trái tim của họ đều thể hiện dưới dạng những con rắn độc tấn công họ. Tội lỗi của chính họ đã giáng xuống họ và giam họ trong cái chết và sự hủy diệt. Đó là một điều trớ trêu: sự phàn nàn của mọi người đã làm cho tình hình của họ trở nên tồi tệ hơn.

Sau đó, khi mọi người cầu xin Thiên Chúa cứu họ, Ngài bảo họ hãy nhìn vào hình ảnh một con rắn. Họ phải dán mắt vào một biểu tượng của tội lỗi và sự không tin của chính họ nếu họ muốn thoát khỏi hậu quả của tội lỗi của họ. Đó là một điều trớ trêu khác: nhìn vào tội lỗi của họ đã mang lại cho họ sự cứu rỗi.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu hứa với Nicôđêmô rằng Con Người phải được “treo lên” để những ai tin vào người Con sẽ được sự sống đời đời (Ga 3,14). Ngài hứa ban sự cứu rỗi cho tất cả những ai phải đối mặt với hậu quả của tội lỗi mình gây ra. Vâng, tôi đã tiếp tay đóng đinh Ngài. Chính sự bạo hành của chính tôi, sự thù hận của chính tôi, sự tự cho mình là trung tâm và những ham muốn sa ngã đã đặt Ngài lên đó.

Đây là sự trớ trêu cuối cùng của sự vinh quang. Khi chúng ta nâng cao thập tự giá – khi chúng ta nhấc nó lên và nhìn vào nó – chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương và sự chữa lành của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng không chỉ tội lỗi của chúng ta đã đặt Chúa Giêsu ở đó; nhưng đó cũng chính là tình yêu của Ngài. Đó không chỉ là sự thù địch của chúng ta; nhưng đó lại là tình bạn của Ngài. Đó không chỉ là sự ích kỷ của chúng ta; nhưng đó là chính lòng vị tha của Ngài. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã loại Ngài ra khỏi cuộc sống của chúng ta khi thực sự, Ngài đang cống hiến bản thân cho chúng ta theo cách đầy đủ nhất có thể.

Chúa Giêsu có thể ngăn lại cái chết của mình bất cứ lúc nào, nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài đã để chúng ta nâng Ngài lên trong sự chết để Ngài nâng chúng ta lên sự sống đời đời. Tất cả chúng ta hãy suy tôn thập tự giá trong tâm hồn của chúng ta ngày hôm nay.

Lạy Chúa Kitô chúng con tôn thờ Chúa, và chúng con chúc tụng Chúa, vì nhờ thập tự giá của Chúa, Chúa đã cứu chuộc thế giới.

Comments are closed.

phone-icon