Lying at his door was a poor man named Lazarus – Suy niệm theo WAU, Chúa Nhật 26 TN C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU

Sunday, September 25, 2022

And lying at his door was a poor man named Lazarus.  

Luke 16:19-31

How did the rich man do it? Did he avoid using the door where Lazarus lay? Did he have a servant clear the poor man off the doorstep before he came or went? Did he keep his eyes upward as he walked? It can be hard to understand how this man, who dressed in fine garments and ate “sumptuously,” could have ignored the poor man who suffered just under his nose (Luke 16:19). He must have been pretty callous to step over Lazarus and just go on his way!

And yet it happens all the time. Just look at the people in the first reading: “Stretched comfortably on their couches,. . . they are not made ill by the collapse of Joseph!” (Amos 6:4, 6). Obviously, it happens in our time too. It’s easy to become numb to the plight of those who are suffering or in need. Busyness can get the better of us. Or fear of getting involved. Or just a tinge of that self-concern that had so consumed the rich man in the parable.

We ourselves may be guilty of looking the other way sometimes when we encounter another person’s need. Think about the homeless man on the sidewalk that you drive by on your way to work. Or that young mom in your neighborhood who could use a listening ear or a helping hand. Or the people at the local nursing home with no one to visit them. How often do we “step over” them on our way to somewhere else?

Given today’s readings, it’s a good time to examine how we treat people who are less fortunate than we are. The truth is, we can’t take care of everyone’s needs. But we can ask the Lord to help us see people through his eyes. We can try to be sensitive to the Holy Spirit showing us a need. And we can trust that if we feel God is asking us to do something, he will give us the grace to respond.

“Help me not to pass by someone who needs my help.”

Chúa Nhật, ngày 25.9.2022

Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, nằm trước cổng ông nhà giàu”. 

Lc 16,19-31

Ông nhà giàu đã hành xử như thế nào? Ông có tránh sử dụng cái cửa nơi mà Ladarô đang nằm không? Ông có cho đầy tớ của mình xua đuổi Ladarô ra khỏi ngưỡng cửa trước khi ông đến hoặc đi? Ông đã trừng mắt nhìn lên khi ông bước đi? Có thể thật khó hiểu làm sao ông nhà giàu này, ăn mặc nhung lụa gấm vóc sang trọng và ăn uống “cách xa xỉ”, lại có thể không biết đến con người nghèo khổ đang phải chịu đau khổ ngay trước mắt mình (x. Lc 16,19). Ông nhà giàu hẳn đã khá nhẫn tâm khi bước qua Ladarô và cứ thế mà đi!

Và điều đó xảy ra mọi thời. Chỉ cần nhìn vào những con người trong bài đọc thứ nhất: “Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ… nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ” (Am 6,4.6). Rõ ràng, điều đó cũng xảy ra trong thời của chúng ta. Thật dễ dàng để trở nên chai cứng trước hoàn cảnh của những người đang chịu đau khổ hoặc đang túng thiếu. Sự bận rộn có thể khiến chúng ta nên tốt hơn. Hoặc nỗi sợ bị liên lụy. Hay chỉ là một chút quan tâm đến bản thân đã làm tiêu đời ông nhà giàu trong dụ ngôn.

Chính chúng ta có thể mặc cảm tội lỗi vì đôi khi cũng vô tâm ngoảnh mặt đi chỗ khác khi chúng ta thấy nhu cầu của người khác. Hãy suy nghĩ về người đàn ông vô gia cư trên vỉa hè mà bạn lái xe ngang qua trên đường đi làm. Hoặc người mẹ trẻ ở trong khu xóm của bạn, chị ấy có thể cần sử dụng tai nghe hoặc một bàn tay giúp đỡ. Hoặc những người ở nhà dưỡng lão địa phương mà không có ai đến thăm. Chúng ta thường hay “bỏ lơ” họ trên con đường của mình để tới một nơi nào khác thế nào?

Hãy đọc các bài đọc hôm nay, thật là thời gian thuận lợi để chúng ta xét mình xem chúng ta đối xử thế nào với những người kém may mắn hơn chúng ta. Sự thật là chúng ta không thể chăm sóc các nhu cầu của hết mọi người. Nhưng chúng ta có thể xin Chúa giúp chúng ta thấy mọi người nhờ đôi mắt của Người. Chúng ta có thể cố gắng trở nên nhạy bén để Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta thấy một người túng thiếu. Và chúng ta tin tưởng rằng nếu chúng ta cảm thấy Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta làm điều gì đó, Người sẽ ban cho chúng ta ân sủng Chúa để đáp lại.

Xin hãy giúp con đừng bỏ qua ai đó đang cần con giúp đỡ”.

Comments are closed.

phone-icon