Rejoice and leap for joy on that day! – Suy niệm theo WAU ngày 07.8.2022

0

Phó tế Phaolo Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, September 2022 

Wednesday, September 7, 2022.

Rejoice and leap for joy on that day!

Lk 6, 20-26

When was the last time you threw a party? Perhaps it was when your child graduated from high school, at the birth of a new baby, or when a favorite cousin came to town. Those are all fine, positive reasons to celebrate.

When Jesus tells his disciples to celebrate being persecuted, however, he is inviting them—and us—to gain a new perspective on the negative as well as the positive things that happen to us. He is giving us a strategy to deal with not only persecution but all kinds of suffering or hardship. Because when we rejoice, it changes our perspective and gives us hope. It makes it possible for us to look at things in a new way.

How? Let’s consider what happened to six-year-old Timmy. The young boy was crestfallen when he went to the garage to get out his brand-new bicycle, only to realize it had been stolen. Furious, he went inside to share the bad news. His mother helped him acknowledge his feelings to God, but she also read today’s Gospel to him. She encouraged him to follow Jesus’ advice to rejoice. So they decided to throw a party. They got out Timmy’s favorite snack, and they thanked God for always being in charge. They prayed that God would bless whoever took that bike, whether or not that meant Timmy would get the bike back.

Finally, they asked God to let them see one good thing he would bring about as a result of Timmy’s stolen bicycle. Sure enough, because Timmy had to walk to school the following day, he wound up making a new friend—someone he never would have met if he had been riding his new bike.

Now, our challenges are usually more significant than a six-year-old losing a bike. Regardless, when we find the strength to praise the Lord when things are difficult, it changes our perspective. Lifting our hearts to him can make us open to opportunities that would have gone unnoticed otherwise. So let’s get into the habit of praising God even when our circumstances don’t make us want to throw a party, and see what just might come of it.

“Jesus, help me to rejoice in you even when I suffer hardship or persecution.”

Thứ Tư, ngày 07.8.2022

Hãy hớn hở và vui mừng vào ngày đó!

Lc 6, 20-26

Lần cuối cùng bạn tổ chức một bữa tiệc là khi nào? Có lẽ đó là khi con bạn tốt nghiệp trung học, khi sinh một em bé mới, hoặc khi một người anh họ yêu thích đến thị trấn. Đó là tất cả những lý do tốt đẹp, tích cực để vui mừng.

Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu bảo các môn đệ vui mừng việc bị bắt bớ, Ngài đang mời gọi họ – và cả chúng ta – có một cái nhìn mới về những điều tiêu cực cũng như tích cực xảy ra với chúng ta. Ngài đưa ra cho chúng ta một chiến lược để đối phó với không chỉ sự ngược đãi mà còn với tất cả các loại đau khổ hoặc khó khăn khác. Bởi vì khi chúng ta vui mừng, nó sẽ thay đổi quan điểm của chúng ta và mang lại cho chúng ta hy vọng. Nó giúp chúng ta có thể nhìn mọi thứ theo một cách mới.

Bằng cách nào? Hãy xem xét điều gì đã xảy ra với cậu bé Timmy, sáu tuổi. Cậu bé đã rất bối rối khi vào gara để lấy chiếc xe đạp mới tinh và nhận ra nó đã bị mất trộm. Quá tức giận, nó vào trong nhà để báo tin xấu. Mẹ nó đã giúp nó thừa nhận cảm xúc của mình với Thiên Chúa, nhưng bà cũng đọc Tin mừng hôm nay cho nó nghe. Bà khuyến khích nó làm theo lời khuyên của Chúa Giêsu để vui mừng. Vì vậy, họ quyết định tổ chức một bữa tiệc. Họ lấy món ăn nhẹ yêu thích của Timmy và cảm ơn Chúa vì đã luôn đồng hành. Họ cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ chúc lành cho ai lấy chiếc xe đạp đó, cho dù điều đó có nghĩa là Timmy sẽ lấy lại được chiếc xe đạp đó hay không.

Cuối cùng, họ cầu xin Thiên Chúa cho họ thấy một điều tốt đẹp mà Ngài sẽ mang lại là do chiếc xe đạp bị trộm của Timmy. Chắc chắn rồi, bởi vì Timmy phải đi bộ đến trường vào ngày hôm sau, nó đã kết bạn với một người bạn mới – một người mà nó sẽ không bao giờ gặp nếu nó đi chiếc xe đạp mới của mình.

Giờ đây, những thách thức của chúng ta thường quan trọng hơn một đứa trẻ sáu tuổi bị mất xe đạp. Bất chấp, khi chúng ta phải ngợi khen Chúa khi mọi việc khó khăn, điều đó sẽ làm thay đổi quan điểm của chúng ta. Việc nâng cao tâm hồn của chúng ta với Ngài có thể khiến chúng ta mở ra những cơ hội mà lẽ ra chúng ta sẽ không được chú ý đến. Vì vậy, hãy tập thói quen ca ngợi Thiên Chúa ngay cả khi hoàn cảnh khiến chúng ta không muốn vui mừng và xem điều gì có thể xảy ra.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vui mừng trong Chúa ngay cả khi con gặp khó khăn hoặc bị ngược đãi.

 

 

Comments are closed.

phone-icon