“Say the word, and let my servant be healed” – Suy niệm ngày 12.9.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday (September 12): 

“Say the word, and let my servant be healed”

Luke 7:1-10  

1 After he had ended all his sayings in the hearing of the people he entered Capernaum. 2 Now a centurion had a slave who was dear to him, who was sick and at the point of death. 3 When he heard of Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and heal his slave. 4 And when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying, “He is worthy to have you do this for him, 5 for he loves our nation, and he built us our synagogue.”6 And Jesus went with them. When he was not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him, “Lord, do not trouble  yourself, for I am not worthy to have you come under my roof; 7 therefore I did not presume to come to you. But say the word, and let my servant be healed. 8 For I am a man set under authority, with soldiers under me: and I say to one, `Go,’ and he goes; and to another, `Come,’ and he comes; and to  my slave, `Do this,’ and he does it.” 9 When Jesus heard this he marveled at him, and turned and said to the multitude that followed him, “I tell you, not even in Israel have I  found such faith.” 10 And when those who had been sent returned to the house, they found the slave well.

Thứ Hai, ngày 12.9.2022              

 “Hãy nói một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được phục hồi”

Lc 7,1-10

1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.”6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! là nó đi; bảo người kia: “Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! là nó làm.”9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.”10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

Meditation: Do you approach the Lord Jesus with confident trust and expectant faith? A Roman centurion boldly sought Jesus with a daring request. What made him confident that Jesus would receive his request and act favorably towards him? Like a true soldier, he knew the power of command. And he saw in Jesus both the power and the mercy of God to heal and restore life. 

In the Roman world the position of a centurion was very important. He was an officer in charge of a hundred soldiers. In a certain sense, he was the backbone of the Roman army, the cement which held the army together. Polybius, an ancient write, describes what a centurion should be: “They must not be so much venturesome seekers after danger as men who can command, steady in action, and reliable. They ought not to be over-anxious to rush into the fight, but when hard pressed, they must be ready to hold their ground, and die at their posts.”

Expectant faith and humility draws us close to the Lord Jesus

The centurion who approached Jesus was not only courageous, but faith-filled as well. He risked the ridicule of his Roman companions by seeking help from a Jewish preacher from Galilee, as well as mockery from the Jews who despised the Roman occupation of their land. Nonetheless, this centurion approached Jesus with confidence and humility. Augustine of Hippo (354-430 AD) notes that the centurion regarded himself as unworthy to receive the Lord into his house: “Humility was the door through which the Lord entered to take full possession of one whom he already possessed.” 

This centurion was an extraordinary man because he loved his slave who had become seriously ill and he was ready to do everything he could to save his life. The centurion was also an extraordinary man of faith. He believed that Jesus had the power to heal his beloved slave. Jesus commends him for his faith and immediately grants him his request.

The Lord is merciful and gracious to all who seek him

How do you approach the Lord Jesus – with doubt, fear, and disbelief? Or with trust and confident expectation that he will give you whatever you need to follow and serve him? Surrender your pride and doubts to him and seek him earnestly with humble trust and expectant faith. 

“Lord Jesus you came to set us free from the tyranny of sinful pride, fear, and rebellion. Take my heart captive to your merciful love and truth and set me free to love and serve you always with joy and trust in the power of your saving word. May your love grow in me that I may always seek to love and serve others generously for their sake just as you have generously laid down your life for my sake.”

 

Suy niệm: Bạn có tiếp cận Chúa Giêsu với lòng tự tin và cầu nguyện với đức tin kiên vững không? Một viên sĩ quan Roma táo bạo tìm kiếm Đức Giêsu với một lời thỉnh cầu liều lỉnh. Điều gì đã khiến ông tự tin rằng Đức Giêsu sẽ nhận lời cầu xin của ông và ban phúc lành cho ông? Là một người lính thật sự, ông biết rõ quyền lực của sự ra lệnh. Ông thấy nơi Đức Giêsu có cả hai vừa có quyền năng vừa có lòng thương xót của Thiên Chúa để chữa lành và phục hồi sự sống.

Trong thế giới La Mã, vai trò người lính rất quan trọng. Ông là một viên sĩ quan cai quản cả trăm quân lính. Trong một ý nghĩa nào đó, ông là cột trụ của quân đội Rôma, là xi măng gắn chặt đội quân lại với nhau. Polybius, một tác giả thời cổ mô tả về đội quân Lamã như sau: “Họ không phải là những người liều lĩnh đi tìm nguy hiểm khi người ta có thể ra lệnh, bình tĩnh hành động, và đáng tin cậy. Họ không quá lo lắng về chiến đấu, nhưng khi đang gặp cảnh nguy khốn, họ quyết tâm gìn giữ mãnh đất của mình, và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhiệm vụ”.

Đức tin kiên vững và lòng khiêm tốn kéo chúng ta tới gần Chúa Giêsu

Viên sĩ quan đến gần Đức Giêsu không chỉ với lòng can đảm, mà còn có lòng tin tràn đầy. Ông dám chịu sự chế nhạo của bạn bè đồng nghiệp qua việc tìm kiếm sự giúp đỡ của một thầy giảng lưu động ở Galilê, cũng như sự mỉa mai từ những người Dothái. Tuy nhiên, ông đã đến với Đức Giêsu với lòng tự tin và khiêm nhường. Thánh Augustinô Hippo (354-430 AD) ghi chú rằng người sĩ quan nhận mình bất xứng để tiếp đón Chúa vào nhà: Khiêm nhường là cánh cửa, qua đó Thiên Chúa đi vào để chiếm hữu hoàn toàn người mà đã thuộc về Người.

Viên sĩ quan là một người đặc biệt, bởi vì ông yêu mến người nô lệ của mình. Trong thế giới Rôma, người ta coi những người nô lệ như súc vật hơn là con người. Viên sĩ quan Lamã cũng có một niềm tin lạ thường. Ông tin rằng Đức Giêsu có quyền năng chữa lành người tôi tớ yêu dấu của mình. Đức Giêsu khen ngợi lòng tin của ông ấy, và ngay lập tức ban cho ông điều mà ông cầu xin.

Chúa thương xót và nhân hậu với những ai tìm kiếm Người

Bạn đến với Chúa Giêsu như thế nào – với nghi ngờ, sợ hãi, và vô tín chăng? Hay với lòng tin tưởng cậy trông mà Người sẽ ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để đi theo và phục vụ Người? Hãy từ bỏ tính kiêu ngạo và những nghi ngờ của bạn đối với Người và tìm kiếm Người tha thiết với lòng tin kiên vững và sự phó thác khiêm tốn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để giải thoát khỏi sự nô lệ tội lỗi, ích kỷ, sự sợ hãi và nổi loạn. Xin giữ lòng con cho tình yêu thương xót và chân lý của Chúa, và cho con tự do để yêu thương và phục vụ Chúa luôn với niềm vui và tin cậy vào quyền năng của lời cứu độ của Chúa. Xin cho tình yêu Chúa lớn lên trong con để con luôn tìm kiếm tình yêu và phục vụ người khác cách quảng đại vì lợi ích của họ như Chúa đã quảng đại hiến mình vì con.

Comments are closed.

phone-icon