The women provided for Jesus – Suy niệm ngày 16.9.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, September 16, 2022 

The women provided for Jesus

Scripture:  Luke 8:1-3

1 Soon afterward he went on through cities and villages, preaching and bringing the good news of the kingdom of God. And the twelve were with him, 2 and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities: Mary, called Magdalene, from whom seven demons had gone out, 3 and Joanna, the wife of Chuza, Herod’s steward, and Susanna, and many others, who provided for them out of their means.

Thứ Sáu, ngày 16.9.2022

Các phụ nữ giúp đỡ Đức Giêsu

Lc 8,1-3

1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

Meditation: Are you ready to serve the Lord Jesus and to support the work of the Gospel with your personal resources? During his three years of public ministry Jesus traveled widely. The Gospel records that a band of women accompanied Jesus and the twelve apostles. This was a diverse group of women; some came from rich and prominent families; some had been prostitutes, and others had been afflicted with mental and physical infirmities.

The women who served Jesus out of their own resources

We know that Mary Magdalene had lived a very troubled life before Jesus freed her from seven demons. She was privileged to be the first to see Jesus as the risen Lord. Joanna, who was the wife of King Herod’s chief financial officer, was a wealthy lady of the court. It’s unlikely that these two would have ever met under other circumstances. What brought them together and united them in a bond of friendship, service, and loyalty to Jesus? It was Jesus and his message of the kingdom of God that had transformed these women. Unlike the apostles, who took great pride in being the chosen twelve, these women did not seek position or demand special privileges. Jesus had touched them so deeply that they were grateful to do anything for him, even menial service. They brought their gifts and resources to Jesus to use as he saw fit.

Whose concerns do you put first – yours or others?

Are you more like the status-conscious apostles who were concerned for their position, or like the women who were content to serve Jesus quietly and generously with their personal resources? In our fallen state, our natural tendency is to want to be served and placed first and to avoid giving too much of ourselves to the service of others. And besides, who really prefers to take the lowly place of a servant who puts the needs of others before their own needs? Jesus is our best example who “came not to be served but to serve and to give his life as a ransom” for us (Matthew 20:28). The Gospel honors these women who imitated Jesus in his selfless sacrificial love and humble service.

Our privilege and joy is to serve the Lord Jesus

Our privilege as children of God and disciples of Jesus is to serve as Jesus served with humility, selfless love, generosity, joy, and a willingness to do whatever God asks of us. God, in his turn, gives us every good gift and grace we need to carry out our task and mission. God in his infinite power needs no one, but in his wisdom and love, he chooses to entrust his work through each one of us. His Holy Spirit equips us with all that we need to love and serve others. No one is unimportant or unnecessary in God’s economy. The least in his kingdom find a home and a mission at Jesus’ side. Do you know the joy of serving Jesus in company with others who love and serve him willingly?

“Lord Jesus, set my heart on fire for you that I may give freely of the gifts, talents, and resources you give me, for your sake and for the work of the Gospel.”

 

Suy niệm: Bạn có sẵn sàng phụng sự Chúa và trợ giúp cho công việc Tin mừng với những tài nguyên của mình không? Trong suốt 3 năm truyền giáo công khai, Đức Giêsu đã đi nhiều nơi. Tin mừng kể lại rằng có một nhóm phụ nữ đi theo Đức Giêsu và 12 tông đồ. Đây là một nhóm phụ nữ đa dạng. Một số xuất thân từ những gia đình giàu có và thế giá. Một số là gái điếm. Và một số khác là những bệnh nhân về tinh thần hay thể lý.

Những phụ nữ phục vụ Đức Giêsu bằng của cải của chính mình

Chúng ta biết rằng Maria Mađalêna có một cuộc sống bê bối trước khi Đức Giêsu giải thoát cô khỏi 7 quỷ. Cô được hồng ân là người đầu tiên nhìn thấy Đức Giêsu sống lại. Cũng như bà Giôna, vợ của viên sĩ quan dưới thời vua Hêrôđê là một phụ nữ giàu có trong triều đình. Thật là một điều hy hữu khi 2 người phụ nữ này có thể gặp nhau dưới những sự kiện khác. Điều gì đã đem họ lại với nhau và liên kết họ trong một mối dây thân ái, phục vụ và trung thành với Đức Giêsu? Chắc chắn Đức Giêsu và lời giáo huấn của Người về nước Chúa đã biến đổi họ. Khác với các tông đồ, những người tự hào vì mình là kẻ được tuyển chọn trong nhóm 12, các phụ nữ này không tìm kiếm địa vị hay đòi hỏi cho được những đặc ân. Đức Giêsu đã đánh động họ một cách sâu sắc đến nỗi họ vui lòng làm mọi việc cho Người, thậm chí cả việc hầu hạ của người đầy tớ. Họ dâng của cải mình có cho Đức Giêsu tùy ý sử dụng.

Bạn đặt quan tâm của ai lên hàng đầu – của mình hay của người khác

Bạn có giống như các tông đồ trong tình trạng tỉnh táo nhưng lại lo lắng về chức vụ của họ, hay giống như các phụ nữ kia, đã tình nguyện phục vụ Đức Giêsu cách âm thầm và quảng đại với những tài nguyên của riêng mình không? Trong tình trạng sa ngã, xu hướng tự nhiên của chúng ta là muốn được người khác phục vụ và là người đứng đầu, và tránh né việc dấn thân mình để phục vụ người khác. Hơn nữa, ai trong chúng ta thật sự muốn chọn chỗ thấp nhất của người tôi tớ, những người đặt nhu cầu quyền lợi của người khác trên nhu cầu quyền lợi của chính mình? Đức Giêsu là gương mẫu tốt nhất của chúng ta, Đấng “không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc” cho chúng ta (Mt 20,28). Tin mừng ca ngợi những người phụ nữ này, đã bắt chước Đức Giêsu trong tình yêu hy sinh vị tha và sự phục vụ khiêm tốn.

Đặc quyền và niềm vui của chúng ta là phục vụ Chúa Giêsu

Đặc ân của chúng ta là con cái Chúa và môn đệ Đức Giêsu là để phục vụ như Đức Giêsu đã phục vụ với sự khiêm tốn, tình yêu vị tha, lòng quảng đại, vui mừng, và sẵn sàng làm bất cứ việc gì Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta. Về phía Người, Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi ơn sủng cần thiết để chúng ta thực hiện công việc và sứ mệnh của mình. Thiên Chúa trong quyền năng vô biên không cần đến ai, nhưng trong sự khôn ngoan và tình yêu của Người, Người chọn lựa và giao phó công việc của Người cho mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần trang bị cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta yêu mến và phục vụ tha nhân. Không ai là vô dụng hay thừa thải trong công việc của Chúa. Nơi Đức Giêsu, người bé nhỏ nhất trong vương quốc của Chúa cũng đều có một chỗ đứng và một sứ mạng. Bạn có biết niềm vui phụng sự Đức Giêsu, trong sự cộng tác với người khác, những người sẵn sàng yêu mến và phục vụ Người không?

Lạy Chúa Giêsu, xin đốt lên trong con lòng nhiệt thành cho Chúa, để con có thể cho đi cách quảng đại những tài năng và của cải mà Chúa ban cho con, vì danh Chúa và vì việc loan báo Tin mừng.

Comments are closed.

phone-icon