Take the lowest place – Suy niệm theo WAU ngày 29.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Take the lowest place. (Luke 14:10)

Why would Jesus tell his fellow guests not to seek places of honor? Maybe we can find an answer by looking at what kind of guest he was in other situations.

Jesus didn’t seek out prestigious invitations. Yes, he ate with religious leaders, as he did in today’s reading. But he also happily dined with the outcasts of his day: tax collectors and “sinners.” He ate with Zacchaeus, a notorious tax collector, even when the crowd protested (Luke 19:5-7). He accepted anyone who came to him. In the house of Simon the Pharisee, he welcomed a sinful woman whose tears fell on his feet. Not only did he forgive her, but he also praised her faith and used her example to teach his wealthy host (7:36-50).

And of course, the most telling example is the way Jesus behaved at his final meal with his friends. He was “fully aware” that his authority came from God and that he would be returning to God. So, taking the role of a servant, he “rose from supper . . . and began to wash the disciples’ feet” (John 13:3-5).

Jesus knew he was God’s beloved Son. Secure in that knowledge, he didn’t feel the need to grasp for honor. Rather, he chose to become the last of all and the servant of all. He loved us so much that he willingly and eagerly washed our feet when he shed his blood for us on the cross.

We too can be secure in our position as beloved children of God. That confidence can enable us to seek out the lowest place instead of grasping for recognition and honor. It might mean entering a room full of people ready to connect with the one who seems most alone or most out of place. Or it might mean letting someone else have the spotlight for a job well done instead of seeking the credit ourselves. It could mean having the humility to listen attentively to someone, knowing that we can learn from each one of God’s children.

“Jesus, thank you for showing me how to take the lowest place.”

Hãy chọn chỗ rốt hết (Lc 14, 10)

Tại sao Chúa Giêsu bảo những người khách của ngài đừng tìm kiếm những chỗ danh dự? Có lẽ chúng ta có thể tìm ra câu trả lời bằng cách xem xét Ngài là loại khách nào trong các tình huống khác.

Chúa Giêsu không tìm kiếm những lời mời danh giá. Đúng vậy, Ngài đã dùng bữa với các nhà lãnh đạo tôn giáo, như Ngài đã làm trong bài đọc hôm nay. Nhưng Ngài cũng vui vẻ dùng bữa tối với những người bị ruồng bỏ trong ngày của mình: những người thu thuế và “những kẻ tội lỗi”. Ngài dùng bữa với Giakêu, một người thu thuế khét tiếng, ngay cả khi bị đám đông phản đối (Lc 19, 5-7). Ngài đón nhận bất cứ ai đến với mình. Trong nhà của Simon người Pharisêu, Ngài tiếp đón một người phụ nữ tội lỗi đã lấy nước mắt mình rửa chân cho Ngài. Ngài không chỉ tha thứ cho cô, mà còn ca ngợi đức tin của cô và dùng gương sáng của cô để dạy người chủ nhà giàu có của Ngài (7, 36-50).

Và tất nhiên, mẫu gương đáng nói nhất là cách Chúa Giêsu cư xử trong bữa ăn cuối cùng với các bạn hữu của mình. Ngài “hoàn toàn ý thức” rằng quyền hành của Ngài đến từ Thiên Chúa và Ngài sẽ trở lại với Thiên Chúa. Vì vậy, với vai trò của một người hầu, Ngài “đứng dậy từ bữa ăn tối … và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ” (Ga 13, 3-5).

Chúa Giêsu biết Ngài là Con yêu dấu của Thiên Chúa. Nắm chắc kiến ​​thức đó, Ngài không cảm thấy cần phải tìm kiếm danh dự. Đúng hơn, Ngài đã chọn trở thành người cuối cùng và là người hầu của tất cả mọi người. Ngài yêu chúng ta đến nỗi sẵn lòng và sốt sắng rửa chân cho chúng ta khi đổ máu cho chúng ta trên thập tự giá.

Chúng ta cũng có thể được bảo đảm trong cương vị là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Sự tự tin đó có thể cho phép chúng ta tìm kiếm chỗ thấp nhất thay vì tìm kiếm sự công nhận và vinh danh. Nó có thể có nghĩa là khi bước vào một căn phòng đầy người, nhưng sẵn sàng tiếp xúc với người có vẻ cô độc nhất hoặc lạc lõng nhất. Hoặc nó có thể có nghĩa là để người khác được nổi bật cho một công việc được hoàn thành tốt đẹp, thay vì tìm kiếm sự nổi bật cho mình. Nó có thể có nghĩa là có sự khiêm tốn để chăm chú lắng nghe ai đó, vì biết rằng chúng ta có thể học hỏi từ mỗi người con của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã chỉ cho con cách chọn chỗ rốt hết.

Pl 1, 18-26
Tôi sẽ còn mừng nữa (Pl 1,18)

Once he began to preach the good news of Jesus, Paul faced serious opposition. In town after town, he was imprisoned, beaten, or chased away. Still, he continued to boldly proclaim the gospel. Paul was not only courageous; he seemed unfazed. How could he have such joy in the midst of so much suffering?

In a letter to his concerned friends in the church at Philippi, Paul explained the secret to his joy. He told them that he appreciated their prayers for his release from prison, but that, rescued or not, he was content. As long as Christ was proclaimed, he would still rejoice. He himself belonged to Jesus, no matter what happened. “To me life is Christ” (Philippians 1:21).

Paul’s relationship with Jesus was enough. Being freed from prison would be great, but Paul no longer approached Jesus in order to be liberated. He was already free because Jesus was with him, whether he was in or out of prison.

Of course, it took time for Paul to come to this understanding, and surely even he had times of struggle. After all, suffering is part of life; even Jesus brought his turmoil and fears to his Father in Gethsemane. But like Jesus, Paul had learned that God’s love stretches far beyond the horizon of our troubles. When we experience his presence with us, our eyes are opened, and we begin to see life through the lens of his faithful love. Then we can find peace and even joy amid our challenges. We will know that however they turn out, God’s love remains unshaken.

God offers you himself today. He is present in the middle of whatever is going on in your life, whether great joys or great pains, whether decisive events or a tedious rut. You no doubt have earnest requests to bring to him—for healing, for clarity, for a solution. And you should bring them; Jesus taught us to pray this way. But when you have done this, you can also say, “Even more than any solution or answered prayer, Jesus, I want you.”

“My soul is thirsting for you, my God.”

Khi bắt đầu rao giảng Tin mừng về Chúa Giêsu, Phaolô vấp phải sự phản đối nghiêm trọng. Hết thị trấn này đến thị trấn khác, ông bị bỏ tù, bị đánh đập hoặc bị xua đuổi. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục mạnh dạn rao truyền Tin mừng. Phaolô không chỉ can đảm; ông dường như không bối rối. Làm sao ông có thể có được niềm vui như vậy giữa quá nhiều đau khổ?

Trong một lá thư gửi cho những người bạn quan tâm của mình trong giáo đoàn tại Philíp, Phaolô giải thích bí quyết khiến ông vui mừng. Ông nói với họ rằng ông đánh giá cao những lời cầu nguyện của họ để ông được ra tù, nhưng điều đó, được cứu hay không, ông vẫn hài lòng. Miễn là Đức Kitô đã được công bố, ông vẫn sẽ vui mừng. Chính ông đã thuộc về Chúa Giêsu, cho dù có chuyện gì xảy ra. “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21).

Mối tương quan của Phaolô với Chúa Giêsu là đủ. Được giải thoát khỏi nhà tù sẽ là điều tuyệt vời, nhưng Phaolô không còn đến gần Chúa Giêsu để được giải thoát. Ông đã được tự do bởi vì Chúa Giêsu ở với ông, cho dù ông ở trong hay ngoài nhà tù.

Tất nhiên, Phaolô phải mất nhiều thời gian để hiểu được điều này, và chắc chắn ông cũng đã có lúc phải vật lộn. Suy cho cùng, đau khổ là một phần của cuộc sống; ngay cả Chúa Giêsu cũng đem sự hỗn loạn và sợ hãi đến cho Cha Ngài ở vườn Ghếtsimani. Nhưng giống như Chúa Giêsu, Phaolô đã học được rằng tình yêu thương của Thiên Chúa vượt xa tận chân trời những khó khăn của chúng ta. Khi chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài với chúng ta, đôi mắt của chúng ta được mở ra, và chúng ta bắt đầu nhìn cuộc sống qua lăng kính của tình yêu chung thủy của Ngài. Sau đó, chúng ta có thể tìm thấy bình an và thậm chí cả niềm vui giữa những thử thách của chúng ta. Chúng ta sẽ biết rằng dù chúng có xảy ra thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn không bị lay chuyển.

Thiên Chúa ban cho bạn chính mình ngày hôm nay. Ngài hiện diện ở giữa bất cứ điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn, cho dù là niềm vui lớn hay nỗi đau lớn, cho dù là những sự kiện quyết định hay một chặng đường tẻ nhạt. Không nghi ngờ gì nữa, bạn có những yêu cầu tha thiết đem đến Ngài – để chữa lành, để được sáng tỏ, cho một giải pháp. Và bạn nên mang theo chúng; Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện theo cách này. Nhưng khi bạn đã làm điều này, bạn cũng có thể nói, “Thậm chí nhiều hơn bất kỳ giải pháp hoặc lời cầu nguyện được đáp ứng, lạy Chúa Giêsu, con muốn có Chúa”.

Linh hồn con đang khao khát Chúa, lạy Thiên Chúa của con.

Comments are closed.

phone-icon