Thống kê Giáo hội Công Giáo năm 2022

0

Các thống kê cho thấy bức tranh toàn cảnh về Giáo hội Truyền giáo trên toàn thế giới

Special feature prepared by Stefano Lodigiani
Nguồn: exaudi
Nguyễn Tri Khoan chuyển Việt ngữ

Vatican City (Agenzia Fides) – Như mọi năm, trước Chúa nhật Khánh nhật Truyền giáo – năm nay kỷ niệm 96 năm vào ngày Chúa nhật, 23 tháng Mười năm 2022 – hãng thông tấn Fides New Service chọn đưa ra một số thống kê để cho thấy bức tranh toàn cảnh về Giáo hội truyền giáo trên toàn thế giới. Các bảng dưới đây được lấy từ ấn bản mới nhất của “Sách Thống kê của Giáo hội” được xuất bản (cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2020) liên quan đến các thành viên của Giáo hội, các tổ chức hội thánh, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và giáo dục. Xin lưu ý rằng các mức độ thay đổi được biểu thị trong ngoặc, tăng (+) hoặc giảm (-) so với năm trước (2019), theo so sánh được thực hiện bởi Fides News Service. Cuối cùng là báo cáo bức tranh về các giáo khu thuộc Bộ Truyền giảng Phúc âm.

Dân số thế giới

Tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020, dân số thế giới là 7.667.136.000 người, tăng 89.359.000 người so với năm trước. Mức tăng dân số được ghi nhận, trong năm nay ở mọi châu lục. Mức tăng được ghi nhận nhiều nhất là ở Châu Á (+39.670.000) và Châu Phi (+37.844.000), tiếp theo là Châu Mỹ (+8.560.000), Châu Âu (+2.657.000) và Châu Đại Dương (+628.000).

Người Công giáo

Vào cùng ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020, số người Công giáo trên thế giới là 1.359.612.000 người với số tăng chung là 15.209.000 so với năm trước. Số tăng diễn ra ở tất cả các châu lục, ngoại trừ châu Đại Dương (-9.000). Như trước đây, mức tăng được ghi nhận cao nhất ở Châu Phi (+5.290.000) và Châu Mỹ (+6.463.000), tiếp theo là Châu Á (+2.731.000) và Châu Âu (+734.000). Tỷ lệ phần trăm người Công giáo trên thế giới giảm nhẹ (-0,01) so với năm trước, đạt 17,73%. Các châu lục ghi nhận những thay đổi nhỏ, ngoại trừ Châu Đại Dương vẫn không thay đổi.

Số người và người Công giáo trên mỗi linh mục

Năm nay, số người tính trên mỗi linh mục trên thế giới tăng 95, bình quân là 14.948. Mức gia tăng ở Châu Đại Dương (+349), Châu Mỹ (+177) và Châu Âu (+130). Giảm ở Châu Phi (- 1.784) và Châu Á (-78). Số người Công giáo trên mỗi linh mục trên thế giới tăng 69, trung bình là 3.314. Sự gia tăng diễn ra ở tất cả các châu lục: Châu Mỹ (+117), Châu Đại Dương (+53), Châu Âu (+49), Châu Á (+15) và Châu Phi (+3).

Các giáo khu và giáo điểm

Số giáo khu chỉ tăng 1 so với năm trước, đạt số 3.027. Các giáo khu mới được xây dựng duy nhất ở Châu Mỹ (+2), trong khi số giáo khu ở tất cả các châu lục khác vẫn không thay đổi, ngoại trừ Châu Á, nơi ghi nhận giảm 1.

Số các giáo điểm có linh mục thường trú là 3.284 (+67). Mức tăng được ghi nhận ở Châu Mỹ (+149) và Châu Đại Dương (+6), giảm ở Châu Á (-66), ở Châu Phi (-19) và ở Châu Âu (-3).

Các giáo điểm không có linh mục thường trú giảm 253 đơn vị, tổng số là 131.154 với con số thay đổi ở tất cả các châu lục: giảm ở Châu Mỹ (-122), Châu Á (-383), Châu Âu (-1), tăng ở Châu Phi (+249) và ở Châu Đại Dương (+4).

Giám mục

Tổng số giám mục trên thế giới giảm 1, còn 5.363. Số Giám mục Giáo phận tăng (+22) và Giám mục Dòng giảm (-23). Số Giám mục Giáo phận là 4.156, trong khi Giám mục Dòng là 1.207. Số Giám mục Giáo phận tăng ở Châu Mỹ (+25) và Châu Á (+2), trong khi số giảm được ghi nhận ở Châu Âu (-4) và Châu Đại Dương (-1), không thay đổi ở Châu Phi. Các Giám mục Dòng giảm ở tất cả các lục địa:

Châu Mỹ (-9), Châu Á (-7), Châu Âu (-5), Châu Phi (-2). Không thay đổi ở Châu Đại Dương.

Linh mục

Tổng số linh mục trên thế giới giảm còn 410.219 (-4.117). Một lần nữa châu lục ghi nhận mức giảm lớn là Châu Âu (-4.374), Châu Mỹ (-1.421) và Châu Đại Dương (-104). Mức tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+1.004) và Châu Á (+778).

Linh mục giáo phận trên thế giới giảm 1.615, còn tổng số 280.521, trong đó mức giảm ở Châu Âu (-2.880), Châu Mỹ (-364) và Châu Đại Dương (-40). Mức tăng đã được ghi nhận ở Châu Phi (+1.116) và Châu Á (+553).

Số linh mục dòng giảm 2.502, còn tổng số 129.698. Mức tăng chỉ được ghi nhận ở Châu Á (+225), giảm ở Châu Âu (-1.494), Châu Mỹ (-1.057) Châu Phi (-112) và Châu Đại Dương (-64).

Phó tế vĩnh viễn

Số phó tế vĩnh viễn trên thế giới tiếp tục tăng, năm nay tăng 397, đạt số 48.635. Mức tăng cao nhất được ghi nhận ở Châu Mỹ (+558) và Châu Đại Dương (+38), giảm ở Châu Âu (-97), Châu Á (-62) và Châu Phi (-40).

Phó tế vĩnh viễn thuộc giáo phận trên thế giới là 48.259, với số tăng thêm là 656. Tăng ở Châu Mỹ (+604), Châu Đại Dương (+36), Châu Á (+17), Châu Âu (+10), giảm ở Châu Phi (-11).

Phó tế vĩnh viễn thuộc dòng là 376, giảm 259 so với năm trước. Mức giảm ở Châu Âu (-107), Châu Á (-79), Châu Mỹ (-46), Châu Phi (-29), mức tăng duy nhất ở Châu Đại Dương (+2).

Tu sĩ nam nữ

Số linh mục không thuộc dòng tăng 274, lên 50.569. Mức giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (-537) và ở Châu Đại Dương (-67). Tăng ở Châu Âu (+428), Châu Á (+347) và Châu Phi (+103).

Ngay cả trong năm nay, có sự giảm sút chung về số lượng nữ tu là 10.553, còn tổng số là 619.546. Một lần nữa, mức tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+2.503) và Châu Á (+364), mức giảm ở Châu Âu (-8.852), Châu Mỹ (-4.326) và Châu Đại Dương (–242).

Thành viên nam nữ tu hội đời

Tổng số thành viên các tu hội nam là 583 (+1). Giảm ở Châu Phi (-14), tăng ở Châu Mỹ (+11) và Châu Á (+4), không thay đổi ở Châu Âu và Châu Đại Dương.

Tổng số thành viên tu hội nữ cũng giảm 947 trong năm nay, với tổng số 19.966 thành viên. Mức tăng ở Châu Phi (+60), trong khi mức giảm được ghi nhận ở Châu Âu (-924), châu Mỹ (-81) và châu Á (-2), không thay đổi ở châu Đại Dương.

Thừa sai giáo dân và Giáo lý viên

Tổng số thừa sai giáo dân trên thế giới là 413.561 người, với tổng số tăng thêm là 3.121. Những con số được ghi nhận là: Châu Phi (+559), Châu Mỹ (+3.535), Châu Á (+4.114), Châu Âu (-5.064), Châu Đại Dương (-23).

Giáo lý viên trên thế giới giảm 190.985, còn tổng số 2.883.049. Mức giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (-162.010), Châu Âu (-24.954), Châu Á (-18.282) và Châu Đại Dương (-505). Mức tăng duy nhất được ghi nhận ở Châu Phi (+14.766).

Đại chủng sinh

Số đại chủng sinh, giáo phận và dòng giảm 2.203 trên toàn cầu trong năm nay, với tổng số 111.855. Mức tăng chỉ được ghi nhận ở Châu Phi (+907), giảm ở Châu Mỹ (-1.261), Châu Á (-1.168), Châu Âu (-680) và Châu Đại Dương (-1).

Tổng số đại chủng sinh giáo phận là 67.987 (-622), và số đại chủng sinh dòng là 43.868 (-1.581). Số đại chủng sinh giáo phận tăng ở Châu Phi (+505) và Châu Đại Dương (+9), giảm ở Châu Mỹ (-524), Châu Âu (-497) và Châu Á (-115).

Số đại chủng sinh dòng chỉ tăng ở Châu Phi (+402), giảm ở Châu Á (-1.053), Châu Mỹ (-737), Châu Âu (-183) và Châu Đại Dương (-10).

Tiểu chủng sinh

Tổng số tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu năm nay giảm năm thứ năm liên tiếp, với số giảm là 1.592, tổng số còn 95.398. Sự giảm sút được ghi nhận ở Châu Mỹ (-1.049), Châu Á (-644), Châu Âu (-275), mức tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+375) và Châu Đại Dương (+1).

Tổng số tiểu chủng sinh giáo phận là 73.243 (-1.733) và tiểu chủng sinh dòng là 22.155 (+141). Số tiểu chủng sinh giáo phận giảm như sau: Châu Phi (-353), Châu Mỹ (-803), Châu Á (-448), Châu Âu (-122) và Châu Đại Dương (-7).

Số tiểu chủng sinh dòng giảm ở Châu Mỹ (-246), Châu Á (-196) và Châu Âu (-153), trong khi số lượng tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+728) và ở Châu Đại Dương (+8).

Trường học và giáo dục Công giáo

Trong lĩnh vực giáo dục, Giáo hội Công giáo có 72.785 trường mẫu giáo với 7.510.632 học sinh; 99.668 trường tiểu học với 34.614.488 học sinh; 49.437 trường THCS với 19.252.704 học sinh. Giáo hội cũng chăm sóc 2.403.787 học sinh trung học và 3.771.946 sinh viên đại học.

Trung tâm bác ái và chăm sóc sức khỏe Công giáo

Các trung tâm bác ái và chăm sóc sức khỏe do Giáo hội điều hành trên thế giới gồm: 5.322 bệnh viện, 14.415 trạm xá, chủ yếu ở Châu Phi (4.956) và Châu Mỹ (3.785); 534 Nhà chăm sóc người bệnh phong, chủ yếu ở Châu Á (265) và Châu Phi (210); 15.204 Nhà cho người già hoặc người bệnh mãn tính hoặc người khuyết tật, chủ yếu ở Châu Âu (7.953); 9.230 trại trẻ mồ côi, chủ yếu ở Châu Á (3.201); 10.441 nhà trẻ, chủ yếu ở Châu Á (2.801) và Châu Mỹ (2.816); 10.362 trung tâm tư vấn hôn nhân, chủ yếu ở Châu Âu (5.279) và Châu Mỹ (2.604); 3.137 trung tâm phục hồi chức năng xã hội và 34.291 viện các loại.

Các giáo khu trực thuộc Bộ Truyền giảng Phúc âm

Các giáo khu trực thuộc Bộ Truyền giảng Phúc âm là 1.118. Hầu hết các giáo khu được ủy thác cho Bộ đều ở Châu Phi (518) và Châu Á (483), tiếp theo là Châu Mỹ (71) và Châu Đại Dương (46).

Comments are closed.

phone-icon