I have found my lost sheep – Suy niệm theo WAU ngày 03.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

I have found my lost sheep. (Luke 15:6)

If you want a snapshot of what radiates from the heart of God-his love, his kindness, his persistence-you just have to reflect on today’s Gospel reading. In Jesus’ two parables, we see a God who will go out into the wilderness and turn things upside down in order to bring his lost ones home.

We know this to be true because each of us has seen and heard about people whose lives were radically changed when they turn to the Lord. Though the stories differ in the details, they all have a common thread: they show us a God who loved them fiercely enough to pursue them through all of life’s circumstances. They also tell us that our God isn’t just concerned about the person who has it all together. He goes after the far-off, the confused, the rebellious, and the forsaken.

Think of the man who grew up with gang violence and committed devastating crimes. God finds him behind bars. Or the woman who lives on the streets and is addicted to drugs. God finds her in a shelter, heals her emotional wounds, and frees her from her addiction. Or the atheist millionaire who seems to have everything but can’t escape a feeling of emptiness. God finds him when he is alone in his office and gives him a new vision for his life.

Our Father sent Jesus into the world to rescue us from the dominion of darkness and bring us into his kingdom of light (Colossians 1:13). That means that God won’t ever stop pursuing us. He wants all of his children to enjoy his love and to experience the healing and freedom that he offers. This is true for us, and it’s true for our families, our friends, our neighbors, and our coworkers. It’s even true for the person you’d least expect to turn to him!

Today, let’s rest in the confidence of a God who loves us more than we can fathom. He will go after the one lost sheep when ninety-nine are safe, and he rejoices with all the saints and angels in heaven when he finds him (Luke 15:7). If he has done this for so many before us, surely he will continue to do it until the end of time.

“Lord, bring home all those who are lost and confused, especially the people I am praying for right now.”

Tôi đã tìm được con chiên bị lạc (Lc 15,6)

Nếu bạn muốn có một bức ảnh chụp những gì tỏa ra từ trái tim của Thiên Chúa – tình yêu của Ngài, lòng nhân từ, sự bền bỉ của Ngài – thì bạn chỉ cần suy gẫm về bài đọc Tin mừng hôm nay. Trong hai dụ ngôn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy một Thiên Chúa sẽ đi vào đồng vắng và đảo lộn mọi thứ để mang những con chiên lạc về nhà.

Chúng ta biết điều này là đúng bởi vì mỗi người trong chúng ta đã từng thấy và nghe về những người mà cuộc sống của họ đã được thay đổi hoàn toàn khi họ hướng về Chúa. Mặc dù các câu chuyện khác nhau về chi tiết, nhưng tất cả đều có một điểm chung: chúng cho chúng ta thấy một Thiên Chúa yêu thương họ đủ quyết liệt để theo đuổi họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Họ cũng nói với chúng ta rằng Thiên Chúa của chúng ta không chỉ quan tâm đến người sống cùng nhau. Ngài đuổi theo cả những người xa rời, bối rối, nổi loạn và bị bỏ rơi.

Hãy nghĩ về người đàn ông lớn lên với bạo lực băng đảng và phạm tội ác kinh hoàng. Thiên Chúa tìm thấy anh ta sau song sắt. Hoặc người phụ nữ sống trên đường phố và nghiện ma túy. Thiên Chúa tìm thấy cô ở một khu cư trú, chữa lành vết thương tình cảm và giải thoát cô khỏi chứng nghiện ngập. Hay một triệu phú vô thần, người dường như có tất cả mọi thứ nhưng không thể thoát khỏi cảm giác trống rỗng. Thiên Chúa tìm thấy anh ta khi anh ta ở một mình trong văn phòng của mình và cho anh ta một tầm nhìn mới cho cuộc sống của mình.

Cha chúng ta đã sai Chúa Giêsu đến thế gian để giải cứu chúng ta khỏi sự thống trị của bóng tối và đưa chúng ta vào vương quốc ánh sáng của Ngài (Cl 1,13). Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi chúng ta. Ngài muốn tất cả các con cái của Ngài được hưởng tình yêu thương của Ngài và trải nghiệm sự chữa lành và tự do mà Ngài mang lại. Điều này đúng với chúng ta và đúng với gia đình, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của chúng ta. Điều này thậm chí còn đúng với người mà bạn ít mong đợi nhất để quay về phía Ngài!

Hôm nay, chúng ta hãy yên tâm tin tưởng vào một Thiên Chúa yêu thương chúng ta hơn những gì chúng ta có thể hiểu được. Ngài sẽ đi tìm một con chiên lạc khi chín mươi chín con được an toàn, và Ngài vui mừng với tất cả các thánh và thiên thần trên trời khi tìm thấy nó (Lc 15,7). Nếu Ngài đã làm điều này cho nhiều người trước chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến tận thế.

Lạy Chúa, xin mang về nhà tất cả những ai đang lạc lối và bối rối, đặc biệt là những người con đang cầu nguyện cho ngay bây giờ.

Comments are closed.

phone-icon